Μη χασετε
Αρχική / Τεύχη / Τεύχος 3 2010

Αρχείο κατηγορίας: Τεύχος 3 2010

Feed Subscription

Παιδί με ουρολοίμωξη και διάταση του τελικού ουρητήρα

Κορίτσι 2 ετών προσκομίστηκε λόγω δευτέρου επεισοδίου εμπύρεχηε ουρολοίμωξηε. Το πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης συνέβη στην ηλικία των 10 μηνών, μετά το οποίο έγινε απεικονιστικός έλεγχος του ουροποιητικού, τα ευρήματα του οποίου φαίνονται στον πίνακα 1. Τα ευρήματα από την ενδοφλέβια πυελογραφία (IVP) και το νεφρόγραμμα 99mTc-MAG- 3 φαίνονται OXIS εικόνες 1 και 2. Από τη φυσική εξέταση δε διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα.

Διαβάστε περισσότερα »

Εψιδίνη: Ο κεντρικός ρυθμιστής μεταβολισμού του σιδήρου

Η εψιδίνη αποτελεί τον κεντρικό ρυθμιστή xns ομοιόσταση του σιδήρου και επιπλέον κατέχει εξέχουσα θέση στην παθογένεια τη αναιμία χρονια νόσου. Πρό¬κειται για μια ορμόνη που παράγεται από τα ηπατοκύττα- ρα και η έκκρισή τη εξαρτάται από την ποσότητα του κυ- κλοφορούντα σιδήρου, τη φλεγμονή, την υποξία και την ερυθροποιητική δραστηριότητα του οργανισμού. Σε μο¬ριακό επίπεδο η εψιδίνη δρα δεσμεύοvταs τη φερροπορ- τίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για την απόδοση του σιδή¬ρου από τον ενδοκυττάριο χώρο πpοs τη συστηματική κυ¬κλοφορία. Ουσιαστικά, η εψιδίνη εμποδίζει την έξοδο του σιδήρου από ορισμένα κύτταρα όπωs τα εντεροκύτταρα, τα ηπατοκύτταρα και τα μακροφάγα. Έχουν προταθεί έωs σήμερα διάφοpεs εργαστηριαέ μέθοδοι για τον προσ¬διορισμό των επιπέδων τη εψιδίνη, αλλά καμία μέθοδοs δεν έχει εισαχθεί και καθιερωθεί στην κλινική πράξη ακό¬μα. Υπάρχουν, πολλέs μελλοντιέ προοπτιέ για νέοη διαγvωστικούs και θεpαπεuτικούs σκοπούs όσον αφορά ασθένεε που σχετίζονται με το μεταβολισμό του σιδήρου.

Διαβάστε περισσότερα »

Επείγοντα ιατρικά περιστατικά στο σχολικό περιβάλλον

Στην καθημερινή πράξη, η ετοιμότητα της σχολικής κοινότητας στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών αποδεικνύεται συχνά ανεπαρκής. Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί από το σχολικό προσωπικό να παρέχει ασφαλή πλαίσια για την εκπαίδευση των μαθητών. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να δράσει σαν βήμα προβληματισμού, προτείνοντας λύσεις και στρατηγικές για τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα »

Αναζωογόνηση νεογνού: κατευθυντήριες οδηγίες 2010

Η διεθνήε επιτροπή για την αναζωογόνηση [International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Consensus on Science and Treatment Recommendations (CoSTR)] και η American Heart Association's Guidelines for Emergency Cardiovascular Care (ECC) δημοσίευσαν ns καινούργιεκ κατευθυντήριε οδηγίε5 για την αναζωογό¬νηση του νεογνού, που αποτεϋούν τον πυρήνα του προ- γpάμματοs αvαζωογόvησηs που μπορεί να εφαροστεί σε odes ns xώpεs. Oμόφωvεs συστάσειs δόθηκαν για την εκτί¬μηση τη οξυγόνωση και το ρόάο τη συμπάηρωματικήκ xοpήγησηs οξυγόνου, τηνπεριγεννητική αντιμετώπιση του κεχρωσμένου αμνιακού υγρού, η στρατηγιέ αερισμού, τα όργανα επιβεβαίωση τη σωστήs τοποθέτησηs του αε-ραγωγού, τα φάρμακα, τη θερμορύθμιση, τη φροντίδα με¬τά την αναζωογόνηση και τη διακοπή, ή μη παροχή ανα-ζωογόνηση. Στο άρθρο αυτό αναάύονται οι πpόσφατεs συστάσεκ για την αναζωογόνηση του νεογνού.

Διαβάστε περισσότερα »

Σύνδρομο Marfan σε παιδί 5 ετών Μοριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης

Το σύνδρομο Marfan (ΣΜ) είναι μια συχνή κλη¬ρονομική διαταραχή του συνδετικού ιστού με ξεχωριστά κλινικά χαρακτηριστικά που οφείλεται σε έλλειψη τη δο- μικήε πρωτεΐνη φιμπριλλίνη 1 (Fibrillin 1, FBN1). Περι¬γράφεται περίπτωση πεντάχρονου κοριτσιού με εκτοπία φακών, αραχνοδακτυλία, διάταση τη αορτικήε pίzαs με ελεύθερο οικογενειακό ιστορικό παθήσεων του συνδετι¬κού ιστού ή κλινικών σημείων και συμπτωμάτων του ΣΜ. Στην ασθενή ανευρέθηκε η μετάλλαξη c.5788+5g>a του υπεύθυνου γονιδίου FBN1, και συvεπώs επιβεβαιώθηκε η διάγνωση του ΣΜ. Η ασθεvήs είναι υπό καρδιολογική πα¬ρακολούθηση. Η έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή πα¬ρακολούθηση και αντιμετώπιση Βελτιώνει την πρόγνωση αυτών των ασθενών οι οποίοι είναι επιρρεπείε σε απειλη- τικέε για τη ζωή καρδιαγγειακέε επιπλοκέε. Συvεπώs, οι γε¬νικοί παιδίατροι θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι για το ευρύ κλινικό φάσμα του συνδρόμου, ώστε να είναι εφι¬κτή η έγκαιρη αναγνώρισή του και η αποφυγή των σοβα¬ρών καρδιαγγειακών επιπλοκών του.

Διαβάστε περισσότερα »

Οξύ άλγος και χωλότητα σε παιδί με δρεπανοκυτταρική νόσο: αγγείο-αποφρακτική κρίση ή οστεομυελίτιδα;

Τόσο οι αγγειο-αποφρακπέ κρίσεκ όσο και η οστεομυελίτιδα αποτελούν συχνέκ οστιέ επιπλοέ ms δρεπανοκυτταρικήκ νόσου. Η αρχική κλmκo-εpγαστηplα- κή εικόνα στκ δύο οντότητεκ είναι παρόμοια, όμωκ, η πο¬ρεία και η αντιμετώπισή του διαφέρει: η πρώτη έχει πο¬ρεία λίγων ημερών και απαιτεί μόνον ενυδάτωση και χο¬ρήγηση αναλγητικών, ενώ η δεύτερη αποτελεί σοβαρή λοίμωξη και απαιτεί πολυήμερη χορήγηση ενδοφλέβιακ αντιβιοτικήκ αγωγήκ. Η διαφορική διάγνωση τη οστεο- μυελίτιδακ από την αγγειο-αποφρακτκή κρίση στου ασθε- νεικ με δρεπανοκυτταρική νόσο αποτελεί πρόκληση. Η θε¬ραπεία κάθε «ύποπτέ» επώδυνη κρίση ωκ οστεομυε¬λίτιδα δεν ενδείκνυται, λόγω παραμέτρων όπωκ το κόστοκ τη μακροχρόνα νοσηλείακ, ο κίνδυνοκ ανάπτυξη ανθε¬κτικών μκροΒιακών στελεχών και η ταλαιπωρία του ασθε- ιού Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε κέντρα με πολυετή εμπειρία, η διάκριση των δύο καταστάσεων παραμένει δύ¬σκολη σε πολλέκ περιπτώσεκ. Περιγράφονχαι τα διαφο- ροδιαγνωστκά και θεραπευτικά διλήμματα σε μικρή ασθε¬νή με μκροδρεπανοκυτταρκή αναιμία που εκδήλωσε άλ- γοκ αριστερού κάτω άκρου με συνοδό χωλότητα.

Διαβάστε περισσότερα »

Nόσos Pompe: Περιγραφή 2 αδελφών με ήπια συμπτωματολογία

H Nόσos Pompe ή γλυκογονίαση τύπου 2 ή ανεπάρκεια της όξινης μαλτάσης είναι ένα αθροιστικό λυσοσωμικό νόσημα, που οφείλεται σε ανεπάρκεια VIS όξινη α-γλυκοσιδάση, λόγω μεταλλάξεων στο αντίστοιχο γονίδιο. Περιγράφονται δύο περιπτώσεις ασθενών με ήπια συμπτωματολογία. Ο πρώτοκ ασθενής βρέθηκε ...

Διαβάστε περισσότερα »

Συσχετίσεις μεταξύ παχυσαρκίας και αρτηριακής πίεσns σε παιδιά και εφήβους

0 σκοπόs τη πopούσos μελέτη ήταν VO ερευνήσει την επίδραση τη παχυσαρκίακ στκ xlμέs τη αρτηρίαν πίεση (ΑΠ) ιατρείου και στκ παραμέτρου τη 24ωρη καταγραφήκ τη ΑΠ σε παιδιά και εφήβου. Υλι- κό-μέθοδοι: Μελετήθηκαν 50 παχύσαρκα και 78 μη παχύ¬σαρκα παιδιά και έφηβοι, ηλικίακ 9-18 χρ, τα οποία υπο¬βλήθηκαν σε μετρήσεκ ΑΠ ιατρείου, 24ωρη καταγραφή τη ΑΠ και μετρήσεικ γλυκόζη νηστείακ και λιπιδίων ορού. Αποτελέσματα: Η συστολική και η διαστολική ΑΠ ιατρεί¬ου, η συστολική ΑΠ 24ωρου, ημέρακ και νύχτακ και η πίε¬ση παλμού 24ωρου, ημέρακ και νύχτακ, συσχετιζόταν θε¬τικά με την εκατοστιαία θέση (ΕΘ) του δείκτη μάζακ σώ- ματοκ (ΔΜΣ) και το z score του ΔΜΣ. Παρατηρήθηκε προ¬οδευτική αύξηση τη συστολικήκ ΑΠ με την αύξηση των τιμών του z score του ΔΜΣ, τόσο για τκ τιμέκ τη ΑΠ ια¬τρείου, όσο και για τκ τιμέκ τη 24ωρη ΑΠ. Στην πολυ- παραγοντική λογιστική ανάλυση παλινδρόμηση τα πα¬χύσαρκα παιδιά εμφάνιζαν 3.46 φορέκ μεγαλύτερη πιθα¬νότητα εμφάνιση υπέρταση για τκ τιμέκ τη 24ωρη κα- ταγραφήκ τη ΑΠ. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα τη μελέτηκ δείχνουν ότι η παχυσαρκία στα παιδιά και τουκ εφήβου συσχετίζεται θετικά τόσο με τκ τιμέκ τη ΑΠ ια-τρείου, όσο και τη 24ωρη καταγραφήκ τη και προδια¬θέτει σε πρώιμη εμφάνιση υπέρταση.

Διαβάστε περισσότερα »

Συσχέτιση παρουσίας θρομβοφιλικών μεταλλάξεων και κλινικού φαινότυπου δρεπανοκυτταρικής νόσου

. Η δρεπανοκυτταρική vόσos (ΔΝ) είναι μία από xs σuχvότεpεs κληρονομιέ διαταραχέ των ερυθρών αι-μοσφαιρίων. Η Βαρύτητα ms εlκόvαs ms ΔΝ εξαρτάται από ποικίλου παράγοντα, γεvετικoύs και μη, με τη θρόμβωση να κατέχει μείζοναρόλο στην παθοφυσιολογ'α των κλινικών εκδηλώσεων. Σκoπόs τη πapoύσas μελέτη ήταν ο έλεγχos τη πapouσίas θρομβοφιλικών μεταλλάξεων σε ασθενή με ΔΝ και η συσχέτιση τη σuγγεvoύs θpoμβoφιλίas με τον κλι¬νικό φαινότυπο. Στη μελέτη συμμετείχαν 29 ασθενή με ΔΝ, ηλιms 5-25 ετών. Os ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 40 υγιή μάpτupεs. 0 εργαστηριαfis έλεγχos περιλάμβανε την εξέταση των μεταλλάξεων που αφορούν στα γονίδια του πα¬ράγοντα V Leiden (G1691A), τη προθρομβίνη (G20210A) και τη MTHFR (C677T). Στην ομάδα των ασθενών κατα-γράφηκαν οι κλινικέ εκδηλώσεκ τη νόσου. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, ο επιπoλaσμόs τη μετάλλαξη του πα¬ράγοντα V Leiden και του πολυμορφισμού C677T του γονι¬δίου τη MTHFR δεν διέφερε στην ομάδα των πασχόντων από την ομάδα ελέγχου, ενώ σε καμία ομάδα δεν ανιχνεύ- θηκε η μετάλλαξη G20210A. Όσον αφορά στη σχέση γο- νότυπου-φαινότυπου, στοUS ασθενή με τη μετάλλαξη V Lei-den παρατηρήθηκε μόνον τάση συσχέτιση με την εμφάνι¬ση άσηπτη vέκpωσηs τη ^•0 Διαβάστε περισσότερα »

Παράλυση του προσωπικού νεύρου στην παιδική ηλικία

Στον παιδιατρικό πληθυσμό, η παράλυση του προσωπικού νεύρου μπορεί να αποτελεί κλινική εκδή¬λωση προβολήε σοβαρών ασθενειών με πτωχή πρόγνω¬ση όπωε νεοπλασίεε, συστηματικά νοσήματα ή συγγενείε ανωμαλίεε. Αντίθετα, τα παιδιά με ιδιοπαθή παράλυση ή παράλυση του Bell (δηλαδή αγνώστου αιτιολογίαε) έχουν πολύ καλή πρόγνωση και η θεραπεία με πρεδνιζολόνη δεν διαφοροποιεί σημαντικά την έκβαση. Τα αίτια προσ,ο- λήε του προσωπικού νεύρου στην παιδική ηλικία διαφέ¬ρουν από αυτά των ενηλίκων. Προσεκτική διερεύνηση και διαφορική διάγνωση είναι απαραίτητεε στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top