Μη χασετε
Αρχική / Τεύχη / Τεύχος 3 2009

Αρχείο κατηγορίας: Τεύχος 3 2009

Feed Subscription

Επιτυχής αντιμετώπιση συγγενούς χυλοθώρακα σε πρόωρο νεογνό με οκτρεοτίδη

Ο συγγενήε χυλοθώρακαε αποτελεί σπάνια αιτία πλευρηικήε συλλογήε σχη νεογνική ηλικία. Η εμ¬φάνισή χου έχει συσχεχιστεί με διάφορεε συγγενείε ανω- μαλίεε και σύνδρομα, αν και τιε περισσότερεε φορέε η οι¬νολογία χου είναι άγνωστη. Οι περιπτώσειε που δεν υπο¬χωρούν με συντηρητική θεραπεία, αντιμετωπίζονται χειρουργικά. ΤΟ τελευταία χρόνια, δοκιμάζεται η χορήγηση οκτρεοτίδηε ωε συντηρηχικήε θεραπειαε, συμπληρωμα¬τικά. Περιγράφεται η περίπτωση πρόωρου νεογνού με συγγενή χυλοθώρακα που αντιμετωπίστηκε επχυχώε με χορήγηση οκτρεοτίδηε.

Διαβάστε περισσότερα »

Πρωτοπαθής εχινόκοκκος κύστη παγκρέατος σε κορίτσι με αποφρακτικό ίκτερο

Η εχινοκοκκίαση είναι μια παρασιτική λοίμωξη, που συχνότερα οφείλεται στον Echinococcus granulosus. Η vόσοs ενδημεί στην Ελλάδα και προσβάλλει συvήθωs το ήπαρ και του πvεύμοvεs. Η παγκρεατική εντόπιση εχινόκοκκου κύστηs είναι εξαιρετικά σπάνια. Παρουσιάζεται η περίπτωση κοριτσιού ηλικίακ 3,5 ετών που προσήλθε με αποφρακτικό ίκτερο. 0 διαγνωστικός έλεγχος οδήγησε στη διάγνωση κυστκού μοpφώματοs στην κεφαλή του παγκpέατοs. 0 προ-εγχειρητιKOS ορολογκKOS έλεγχοκ με έμμεση αιμοσυγκόλληση για εχινόκοκκο ήταν αρνητικός. Ακολούθησε λαπαροτομή και η βλάβη που εξαιρέθηκε αποδείχτηκε ότι ήταν πpωτοπαθήs EXIVOKOKKOS κύστη. Η εχινοκοκκίαση θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση όλων των κυστικών μαζών του παγκpέατοs, ακόμα και με αρνητικό ορολογικό έλεγχο, ιδιαίτερα στις ενδημικές πεpιοχέs.

Διαβάστε περισσότερα »

Παραοισοφαγική Κήλη σε Νεογνό: Περιγραφή περίπτωσης

Η παραοισοφαγική κήλη αποτελεί μία σπάνια πάθηση τη νεογνικής και παιδικής ηλικίας, η οποία χρήζει άμεση χειρουργικής αντιμετώπισης λόγω των πιθανών επιπλοκών της. Η κλινική εικόνα σε συνδυασμό με την ακτινογραφία θώρακοε μπορούν να θέσουν την υποψία τη νόσου, που επιβεβαιώνεται με τη διάβαση του ανώτερου πεπτικού συστήματος. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και για την αποφυγή των μετεγχειρητικών επιπήοκών συστήνεται η διενέργεια γαστροπηξίας. Παρουσιάζεται περίπτωση ενός πρόωρου νεογνού με παραοισοφαγική κήλη, που αντιμετωπίστηκε επιτυχώε χειρουργικά την ένατη ημέρα ζωής. Έγινε ανάταξη του θόήου του στομάχου, αφαίρεση του κηλικού σάκου, σύγκριση των σκεπών του οσοφαγκού τρήματος του διαφράγματος και οπίσθια γαστροπηξία κατά Hill. Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή, χωρίς την εμφάνιση κάποιας ιδιαίτερης επιπλοκής.

Διαβάστε περισσότερα »

Κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα και επιβίωση με σάρκωμα Ewing: Εμπειρία 12 ετών

Το σάρκωμα Ewing (Ewing Sarcoma;EWS) είναι σπάνιο, αδιαφοροποΐητο, υψηλής κακοήθειας νεόπλασμα των οστών. Ανήκει στους όγκους της ομάδας Ewing που συναστούν μία ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων των οστών και των μαλακών μορίων και φέρουν τη χαρακτηριστική χρωμοσωμική μετάθεση t(11;22). Σκοπός της μελέτης μας ήταν η καταγραφή των κλινικο-εργαστηριακών ευρημάτων και της έκασης των παιδιών με σάρκωμα Ewing που νοσηλεύτηκαν στην Κλινική μας το διάστημα 1997-2008. Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 13 παιδιά με μέση ηλικία τα 10.23±3.7 έτη τα οποία αντιμετωπίστηκαν με τα πρωτόκολλα EICESS- 92 και EURO-EWING 99. Για κάθε παιδί έγινε καταγραφή των δημογραφιών δεδομένων, των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων καθώς και του απεικονιστικού ελέγχου κατά τη διάγνωση της νόσου. Η συνολική επιβίωση (overall sur¬vival; OS) των ασθενών υπολογίστηκε με τη μέθοδο Kaplan- Meier. Από τουε 13 ασθενείς της μελέτης μας 8 (61.5%) ήταν αγόρια. Μονοεστιακή εντόπιση του όγκου καταγράφηκε σε 11 (84.6°%), ενώ εξωσκελετική εντόπιση (εξωοστικό σάρκωμα Ewing) εμφάνιζαν 3 (23.10%) ασθενείε κατά τη διάγνωση. Πλήρηε (complete response; CR) ή μερική απάντηση (partial response; PR) μετά την εφαρμογή του χημειοθεραπευτικού/ακτινοθεραπευτικού πρωτοκόλλου και τηε χειρουργιής αφαίρεσης του όγκου καταγράφηκε σε 10 (76.9%) ασθενείς. Σε μεταμόσχευση περιφερικών αψοποιητικών κυττάρων μετά από μεγαθεραπεία υποβλήθηκαν 2 ασθενείε με πολυεστιακή και μεταστατική νόσο αντίστοιχα. Με μέσο χρόνο παρακολούθηση τα 6.5 έτη, η συνολική επιβίωση (Overall Survival; OS) ανήλθε στο 61.54°%. Η ανάλυση της πιθανό mas OS σε σχέση με το φύλο ήταν 75% για τα αγόρια και 40% για τα κορίτσια. Από τα αποτελέσματα τns μελέτη μας προκύπτει ότι η OS των παιδιών με σάρκωμα Ewing καταγράφεται σε πλήρη αντιστοιχία με την αντίστοιχη των διεθνών βιβλιογραφικών δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα »

Έλεγχος αυτοαντισωμάτων κοιλιοκάκης και θυρεοειδίτιδας Hashimoto σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώση διανήτη τύπου Ι

Διερεύνηση του τίτλου των αντιθυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων και των αυτοαντισωμάτων που ανιχνεύονται στην κοιλιοκάκη, σε παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1). Ασθενείς/Μέθοδοι: Στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου τους, 150 παιδιά και έφηβοι με ΣΔ1 συμμετείχαν στην μελέτη κατά την τριετία 2007¬2009. Σε όλους διεξήχθη γλυκαιμικός έλεγχος, έλεγχος της θυρεοειδικής λειτουργίας (TSH, fT3,fT4), έλεγχος αντι- θυρεοειδικών αυτoαvτισωμάτωv (anti-TPO, anti-Tg) και έλεγχοε αυτοαντισωμάτων που ανιχνεύονται στην κοιλιοκάκη (ΕΜΑ, AGA-IgA, AGA-IgG, TTG). Αποτελέσματα: Θε¬τικά αυτοαντισώματα που ανιχνεύονται στην κοιλιοκάκη εμφάνισαν 14/148 (9.5%) ασθενείς με ΣΔ1, ενώ τα αντιθυρεοειδικά αυτοαντισώματα ανιχνεύθηκαν στο 20.3°% του δείγματοε. Στο 2.7°% των συμμετεχόντων βρέθηκαν ταυτόχρονα θετικά αντιθυρεοειδικά αυτοαντισώματα και αυτοαντισώματα για την κοιλιοκάκη. Στα κορίτσια, το πο¬σοστό θετικών αυτοαντισωμάτων ήταν μεγαλύτερο, τόσο των αντιθυρεοειδικών όσο και της κοιλιοκάκης, ενώ στα αγόρια τα αυτοαντισώματα που ανιχνεύονται στην κοιλιοκάκη ανιχνεύτηκαν πρωιμότερα συγκριτικά με τα κορίτσια. Τα anti-TPO αυτοαντισώματα βρέθηκαν θετικά, κατά πλειοψηφία στην εφηβική ηλικία και οι περισσότεροι έφηβοι/έφηβες εμφάνιζαν ήδη υποθυρεοειδισμό. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν αυξημένα ποσοστά θετικών αντιθυρεοειδκών αυτοαντισωμάτων και αυτοαντισωμάτων που ανιχνεύονται στην κοϊιοκάκη σε παιδιά με ΣΔ1 ανεξάρτητα από τη διάρκεια του διαβήτη. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για διερεύνηση των αυτοαντισωμάτων από την έναρξη τη νόσου, έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση πιθανήε εμφάνιση δεύτερη νόσου αυτοάνοσου χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα »

Συγγενής διαφραγματοκήλη. Αποτελεσματικότητα θεραπευτικού πρωτοκόλλου με εφαρμογή οπων των σύγχρονων μέσων ανχιμετώπισης τns ανθεκτικής υποξαιμίας

Νέα θεραπευχικά μέσα αντιμετώπιση τη ανα- πνευστκήε αvεπάpκεlαs, όπωs η εξωσωμαχκή οξυγόνω¬ση δια μεμβράνη (Extracorporeal Membrane Oxygena¬tion, ECMO) και μερικόε αεplσμόs με υγρό (partial liquid ventilation, PLV), έχουν δωσει εήπίδεε για μια πιο αποτε- ήεσματική υποστήριξη νεογνών με συγγενή διαφραγμα- τοκήήη (ΣΔΚ). Σκοπόs: Η διερεύνηση τη αποτεήεσματι- κότnταs πρωτοκόήήου αντιμεώπιση νεογνών με ΣΔΚ που συμπεριήαμβάνει εφαρμογή υψίσυχνου αερισμού, ε- σπνεόμενου οξειδίου του αζώτου (iNO), ECMO και PLV. Ασθενείε και μέθοδοι Μεήετήθηκαν προγραμματισμένα όήα τα νεογνά με ΣΔΚ, τα οποία εισήχθησαν στη Mοvάδα Ενταχκήε Νοσηήείαε Νεογνών τη Χεφουργικήε Παίδων του Νοσοκομείου Yorkhill, Glasgow, Scotland, μεταξύ των ετών 1997-2002. Μετά την εισαγωγή τουε στη μονάδα άρ¬χιζε η αντιμετώπιση τηε υποξαψίαε με Βάση το πρωτό- κοήήο και κήιμακωνόταν ανάήογα με την κήινική εκτίμη¬ση, τα αέρια αίματοε και η τιμέε των δεικτών εκτίμηση τη οξυγόνωση. Η έκβαση αξιοήογήθηκε από την πορεία των δεικτών εκτίμηση τη οξυγόνωση και τη θνητότητα.

Διαβάστε περισσότερα »

Εμβολιασμός κατά του πνευμονιοκόκκου παιδιών με χρόνια ρευματικά νοσήματα που υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία

Εισαγωγή: Στα παιδιά με χρόνια ρευματικά νο¬σήματα (ΧΡΝ)ο πνευμονιόκοκο αποτελεί ένα από τα κύ¬ρια παθογόνα για την πρόκληση διεισδυτικών και σοβα-ρών αναπνευστικών λοιμώξεων. Σκoπόs: Να εκτιμηθεί η ανάγκη εμβολιασμού κατά του πνευμονιοκόκκου καθώs επίση η ασφάλεια και ανοσογονικότητα του Σδύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου (PCV7) σε παι¬διά με ΧΡΝ που υποβάλλονται σε μακροχρόνια ανοσοκα- τασταλτική θεραπεία. Υλικό - Μέθoδos: 56 παιδιά (Α/Κ:11/ 45), ηλιms 3-18 χρόνων (μέση ηλικία 10,7±0,7 χρ) που έπασχαν από ΧΡΝ εμβολιάστηκαν με PCV7 σε 2 δόσεκ με μεσοδιάστημα 4-8 εβδομάδεκ. Πριν τον εμβολιασμό και 42,7±2.3 ημέρεκ μετά (αμέσωκ πριν τη 2η δόση) προσ-διορίστηκαν οι τίτλοι των αντισωμάτων έναντι των 23 συ¬χνότερων ομότυπων του πνευμονιοκόκκου συνολικά και έναντι των 7 ομότυπων του PCV7 ξεχωριστά, με τη μέθο¬δο ELISA. Αποτελέσματα: Πριν τον εμβολιασμό, προστα¬τευτικό τίτλο (>250 mU/ml) έναντι των 23 ομότυπων συ¬νολικά είχε το 59% των ασθενών ενώ προστατευτικό τίτ¬λο (;>0.35 μμ/ml) σε 24 ομότυπου του PCV7 είχε το 35,7%. Μετά την 1η δόση του εμβολίου, το 96% των ασθενών είχε προστατευτικό τίτλο σε ζβ ορότυπουε του εμβολίου. 0 γεωμετρκόε μέσοε τίτλοε των αντισωμάτων αυξήθηκε σημαντικά για κάθε ομότυπο του εμβολίου (p<0.0001), ανεξάρτητα από τηνηλικία, τη μορφή/διάρ- κεια νόσου και το είδοε τηε θεραπεΐαε. Το 75% των ασθε¬νών ανέπτυξε ικανοποιητική αντισωματική απάντηση (τε- τραπλασίασε τον αρχικό τίτλο σε ζ5 ορότυπουε του εμ¬βολίου). Κανείε ασθενήε δεν εμφάνισε έξαρση ή υποτρο¬πή τηε νόσου που να σχετίζονταν με τον εμβολιασμό κα- θώε επίσηε και διεισδυτική ή σοβαρή αναπνευστική λοί¬μωξη κατά το διάστημα τηε 2ετούε παρακολούθηση με¬τά τον εμβολιασμό. Συμπεράσματα: Στη μελέτη αυτή, πριν τον εμβολιασμό, μόνο στο 350% των παιδιών με ΧΡΝ που υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική αγωγή διαπιστώθη¬κε προστατευτικόε τίτλοε σε ζ4 ορότυπουε του εμβολίου. Το PCV7 αποδείχθηκε ασφαλέε, ανοσογονικό και αποτε¬λεσματικό στα παιδιά αυτά και συνεπώε συνιστάται ανεπι¬φύλακτα η ενεργητική ανοσοποίησή τους.

Διαβάστε περισσότερα »

Ο ρόλος του νεφρού στο ισοζύγιο ασβεστίου, φωσφόρου, μαγνησίου και ουρικού οξέος στα νεογνά

Είναι απαραίτητη η γνώση του χειρισμού του ασβεστίου (Ca), φωσφόρου (P), μαγνησίου (Mg) και ουρι- κού oξέos από το νεφρό στη νεογνική ηλικία (0-28 ημέpεs) όπωs και αργότερα. Η κατακράτηση Ca και Ρ έχει επιπλέ¬ον σημασία για την επαρκή μετάλλωση των οστών. Η απέκ¬κριση Ca στη νεογνική ηλικία που αντιπροσωπεύεται αξιό¬πιστα από το λόγο Ca/κρεατινίνη ούρων αυξάνει στα τε- λειόμηνα νεογνά από 0,05 σε 1,3 (mmo/mmoί) στκ 2 πρώ- τεs εβδoμάδεs ζωήs και στα πρόωρα από 0,3 σε 2,3 (mmol/ mmoi). Σε παιδιά μεγαλύτερα του 1 έτου ο λόγos αurns είναι <0,4 mmo/mmol. Η απέκκριση Ρ εξαρτάται από το είδos ms διατpoφήs (μητρικό γάλα ή τροποποιημένο γάλα του εμπορίου) όταν σιτίζεται το νεογνό, ή την αναλογία Ca:P στην παρεντερική διατροφή. Η κλασματική απέκκριση Mg φαίνεται να είναι παρόμοια σε πρόωρα και τελειόμηνα νε-ογνά μετά την πρώτη εβδομάδα ζωήs. Η νεφρική απέκ¬κριση ουρικού oξέos είναι υψηλή στη γέννηση και ελατ¬τώνεται με την ωρίμανση του νεφρού για να φτάσει τιμέs ενήλικα στην εφηβεία.

Διαβάστε περισσότερα »

Θέσεις και προτάσεις της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών στο θέμα της γρίπης

Έξαρση κρουσμάτων γρίπης ή επιδημία γρίπης συμβαίνουν κάθε χρόνο και προκαλούνται από το ίδιο ή από διαφορετικά στελέχη του ιού τns γpinns κυpίωs τύπου Α. Πρόκειται για την «εποχική γρίπη». Αντίθετα, «πανδημία γpiπns» συμβαίνουν περίπου κάθε 30-40 χρόνια και προκαλούνχαι από νέα στελέχη του ιού xns Ypinns τύπου Α (παvδnμlκά), στα οποία δεν έχουν αvoσoπoιnθεί μέχρι τότε οι άνθρωποι.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top