Μη χασετε
Αρχική / Τεύχη / Τεύχος 1 2013

Αρχείο κατηγορίας: Τεύχος 1 2013

Feed Subscription

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του νεο-διαγνωσμένου Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ-2) σε παιδιά και εφήβους

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, η δραματική αύξηση της συχνότητας της παιδικής παχυσαρκίας ανάδειξε μια σειρά από προβλήματα υγείας, όπως το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ-2), που μέχρι τώρα εμφανιζόταν τυπικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Προβλέπεται μάλιστα ότι το έτος 2030, 366 εκατομμύρια άνθρωποι πα- γκοσμίως θα πάσχουν από ΣΔ (Πίνακας 1). Η ταχεία εξάπλωση του ΣΔ-2 (Πίνακας 2) στην παι-δική ηλικία αποτελεί μία πρόκληση για το γενικό Παιδίατρο που αισθάνεται ανέτοιμος να αντιμε-τωπίσει ένα νόσημα των ενηλίκων που εμφανίζεται πλέον και στην παιδική ηλικία. Από την άλλη πλευρά, η πλειονότητα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει σχεδιαστεί για παιδιατρικούς ασθενείς απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ-1), εστιάζεται στη θεραπεία με ινσουλίνη και στην τακτική παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος, κάτι που μπορεί να είναι ή να μην είναι κατάλληλο για παιδιά με ΣΔ-2. Επίσης, τα περισσότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στον ΣΔ-2 έχουν ελεγχθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους μόνο σε ενήλικες, ενώ είναι ελάχιστα τα επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για την αντιμετώπιση παιδιών με ΣΔ-2.

Διαβάστε περισσότερα »

Πρωτοπαθής μη παλινδρομών μεγαουρητήρας

Ο πρωτοπαθής αποφρακτικός μεγαουρητή¬ρας οφείλεται συνήθως σε λειτουργική απόφραξη στο ύψος της ουρητηροκυστικής συμβολής συνεπεία τοιχω- ματικής ανωμαλίας ή ύπαρξης αδυναμικού τμήματος στη άπω μοίρα του ουρητήρα. Ορίζεται σαν διάταση του ου¬ρητήρα με διάμετρο τουλάχιστον 7 χιλιοστά, χωρίς όμως συνύπαρξη υποκυστικής απόφραξης ή κυστεοουρητη- ρικής παλινδρόμησης. Στη διάγνωση σήμερα συμβάλλει καταλυτικά το προγεννητικό υπερηχογράφημα σε περισ¬σότερες από τις μισές περιπτώσεις. Σε αντίθεση με το πα¬ρελθόν, τα τελευταία έτη διαμορφώνεται μια συντηρητική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς απο¬φρακτικού μεγαουρητήρα, ιδιαίτερα στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Στην παρούσα μελέτη καταγράφο¬νται τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την αιτιολογία και την ταξινόμηση των μεγαουρητήρων, την διαχείρηση της παραμένουσας συγγενούς υδρονέφρωσης, τη διάγνωση της αποφρακτικής ουροπάθειας και τις σύγχρονες μεθό¬δους αντιμετώπισης.

Διαβάστε περισσότερα »

Επασβεστώσεις βασικών γαγγλίων και status epilepticus σε παιδί με ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό τύπου Ia

Ο ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (ΨΥΠ) αποτελεί ετερογενή ομάδα σπάνιων παθήσεων του μεταβολισμού του ασβεστίου, με κοινό χαρακτηριστικό την αντίσταση του εγγύς νεφρικού σωληναρίου και των οστών στη δράση της παραθορμόνης (PTH), λόγω μειωμένης λειτουργικότητας της α υπομονάδας της ετεροτριμερούς πρωτεΐνης G αs). Εκτός από την αντίσταση στην παραθορμόνη, μπορεί να συνυπάρχει αντίσταση στη δράση και άλλων ορμονών, όπως της TSH, της GHRH και των γονα- δοτροπινών, των οποίων οι υποδοχείς χρησιμοποιούν Gαs στη διαμεμβρανική μετάδοση του σήματος. Περιγράφεται η περίπτωση αγοριού 13 ετών με ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό τύπου Ι, το οποίο παρουσίασε status epilepticus ως αποτέλεσμα βαριάς υπασβεστιαιμίας. Ο ασθενής έφερε ήπια φαινοτυπικά χαρακτηριστικά ΨΥΠ τύπου la (στρογγυλό πρόσωπο, κοντό ανάστημα, ήπια νοητική υστέρηση και έκτοπες επασβεστώσεις μαλακών μορίων) και παρουσίαζε επίσης αντίσταση στην TSH.

Διαβάστε περισσότερα »

Η λαπαροσκοπικώς υποβοηθούμενη θεραπεία της βουβωνοκήλης στα παιδιά

Η λαπαροσκοπική θεραπεία της βουβωνοκήλης στα παιδιά, τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος και έχουν παρουσιαστεί διάφορες τεχνικές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εμπειρία του συγγραφέα από την αντιμετώπιση της παιδικής βουβωνοκήλης με την υποδόρια ενδοσκοπικώς υποβοηθούμενη απολίνωση του έσω βουβωνικού στομίου (τεχνική SEAL). Τα τελευταία δύο χρόνια χειρουργήθηκαν με την τεχνική αυτή 22 παιδιά (18 αγόρια και 4 κορίτσια), ηλικίας από 8 μηνών έως 10 ετών (Μ. Ο.: 45 μήνες). Προεγχειρητικώς είχε διαπιστωθεί βουβωνοκήλη σε 15 ασθενείς δεξιά, σε 6 αριστερά και σε έναν αμφοτεροπλεύρως. Υπό γενική αναισθησία έγινε λαπαροσκοπικός έλεγχος του αντίστοιχου έσω βουβωνικού στομίου. Σε δύο ασθενείς διαπιστώθηκε η ύπαρξη ανοικτού ελυτροπεριτοναϊκού πόρου, ο οποίος συνεκλείσθη με την ίδια τεχνική. Η διάρκεια της επέμβασης ήταν 15 ± 5 min (Μ.Ο.: 17 min) για ετερόπλευρη επέμβαση και 20 ± 6 min (M.O.: 22 min) για αμφοτερόπλευρη. Ο μετεγχειρητικός πόνος ήταν χαμηλής έντασης. Οι ασθενείς έφυγαν το ίδιο βράδυ από την κλινική, χωρίς περιορισμούς στη δραστηριότητά τους. Μέχρι σήμερα δεν εμφανίστηκε καμία υποτροπή. Η θεραπεία της παιδικής βουβωνοκήλης με την τεχνική SEAL, συγκρινόμενη με την ανοικτή τεχνική, είναι μια ασφαλής εναλλακτική μέθοδος για τον παιδοχειρουργό με εμπειρία στην λαπαροσκοπική χειρουργική. Παρουσιάζει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα και δυνατότητα ελέγχου του αντίστοιχου προς την κήλη έσω βουβωνικού στομίου.

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιότητα διατροφής και ζωής παιδιών με τροφική αλλεργία

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας διατροφής και ζωής σε παιδιατρικούς ασθενείς με τροφική αλλεργία. Ασθενείς-Μέθοδοι: Αξιολογήθηκαν 25 ασθενείς(10 αγόρια, 15 κορίτσια), ηλικίας 3-4ετών (ΔΤ=6.84 έτη). Μετρήθηκαν το σωματικό βάρος και ύψος, και υπολογίστηκαν τα z scores βάρους (BAz) ύψους (YAz) και Δείκτη Μάζας Σώματος για την ηλικία (ΔΜΣz) με το λο¬γισμικό WHO Anthro v. 3.0.1. Για την αξιολόγηση της ποι¬ότητας ζωής και διατροφής, εφαρμόστηκαν το ερωτημα¬τολόγιο Food Allergy-Specific Questionnaire for Quality of Life- the Parent's Form (FAQLQ-PF) και ο δείκτης ποιότητας διατροφής Diet Quality Index-International (DQI-I) αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση θρέψης εντόπισε υποθρεψία σε ποσοστό 12% των παιδιών, ενώ το 16% ήταν υπέρβαρα. Η δίαιτα των παιδιατρικών ασθενών ήταν ορι¬ακά αποδεκτή σύμφωνα με τον δείκτη DQI-146.71±8.39), ενώ η κάλυψη των διατροφικών αναγκών ήταν ανεπαρκής (64.30±24.9) των υπολογισμένων ενεργειακών αναγκών) Στατιστικά σημαντική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ των τιμών του δείκτη DQI-I σκαι του ΔΜΣΣ (r=0.428, p=0.033). Από την εκτίμηση της ποιότητας ζωής, προέκυψε ότι οι όλοι οι γονείς των παιδιατρικών ασθενών εκφράζουν άγχος και αίσθημα περιορισμού σε τομείς των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατροφή. Στα παιδιά με φτωχή ποιοτικά διατροφή, όπως και στα υπέρβαρα, το άγχος αυτό καταγράφεται σε μικρότερα ποσοστά. Συμπεράσματα: Η ποιότητα διατροφής και ζωής των παιδιών με τροφική αλλεργία βρέθηκε σημαντικά επη¬ρεασμένη. Απαιτείται αναλυτική διατροφική αξιολόγηση.

Διαβάστε περισσότερα »

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στη νεογνική, βρεφική και παιδική ηλικία: Αιτιολογική διερεύνηση, αντιμετώπιση και πρόγνωση

Περίληψη: Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) στον παιδιατρικό πληθυσμό αποτελούν πεδίο έρευνας με ολοέ¬να αυξανόμενο ενδιαφέρον, τόσο λόγω των διαφορετικών αιτιολογικών παραγόντων σε σχέση με τα ΑΕΕ των ενηλί-κων, όσο και λόγω της έλλειψης ομοφωνιών σχετικά με την αντιμετώπιση και προφυλακτική αγωγή και του υψηλού ποσοστού υποτροπών που καταγράφεται. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των πε-ριπτώσεων ΑΕΕ σε παιδιατρικούς ασθενείς, όσον αφορά στην αιτιολογία, στην ύπαρξη υποκείμενων παραγόντων κινδύνου, στη θεραπευτική παρέμβαση και στην έκβαση, με στόχο τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, σχετικών με το παιδιατρικό ΑΕΕ και στον Ελλαδικό χώρο. Στη μελέτη συμμετείχαν 82 παιδιατρικοί ασθενείς (ηλικίας 0-17 ετών), που εμφάνισαν ΑΕΕ. Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε νευροαπεικονιστικός και ενδελεχής εργα-στηριακός έλεγχος, με σκοπό την διερεύνηση ύπαρξης υποκείμενων παραγόντων κινδύνου εκδήλωσης ΑΕΕ. Μελετήθηκε ακόμη η θεραπευτική προσέγγιση, καθώς και η έκβαση σε χρονικό διάστημα 6 μηνών και 1 έτους από το επεισόδιο.

Διαβάστε περισσότερα »

Επηρεάζεται ο δείκτης κάθαρσης των πνευμόνων (LCI) από τη βαρύτητα της νόσου στην Κυστική Ίνωση;

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια άρχισε να αναγνωρίζεται η χρησιμότητα του Δείκτη κάθαρσης πνευμόνων (LCI), στην ανίχνευση και παρακολούθηση της πνευμονοπάθειας της κυστικής ίνωσης. Σκοπός: Να εκτιμηθεί εάν η ευαισθησία του LCI στην ανίχνευση δομικών βλαβών του πνεύμονα, επηρεάζεται από τη βαρύτητα της νόσου. Ασθενείς - Μέθοδος: Σαραντα τέσσερεις ασθενείς με ΚΙ συμμετείχαν στη μελέτη με σπιρομέτρηση και τη Μέθοδο Έκπλυσης Αερίων με πολλαπλές αναπνοές (MBW). Μετρήθηκαν αντίστοιχα ο μέγιστος εκπνεόμενος όγκος αέρα το πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1) και ο LCI. Όλα τα παιδιά υποβλήθηκαν σε HRCT, η οποία αξιολογήθηκε με το τροποποιημένο Bhalla score. Ο πληθυσμός της μελέτης χωρίστηκε σε 2 ομάδες: Ομάδα Α: FEV1%> 85 % (φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία) και Ομάδα Β: FEV1:40-84% (ήπια και μέτρια πνευμονοπάθεια). Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 12.9 χρόνια (44.7 % αγόρια) και ο μέσος FEV1:91.2 %. Οι ασθενείς της ομάδας Α είχαν καλύτερο LCI από αυτούς της ομάδας Β (p<0.001). Στο συνολικό πληθυσμό, αλλά και στις δύο ομάδες Α και Β, ο LCI βρέθηκε ότι συσχετίζεται σημαντικά με τον FEV1%, (p<0.05), με τη σοβαρότητα και έκταση των βρογχιεκτασιών και τη γενιά προσβεβλημένων βρόγχων (p<0.05). Με την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης,

Διαβάστε περισσότερα »

Ο ρόλος του ενεργοποιητή των β λεμφοκυττάρων στην παθογένεια και εκτίμηση της βαρύτητας του νεανικού συστηματικού ερυθηματώδους λύκου

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνηθεί ο ρόλος του ενεργοποιητή των Β λεμφοκυττάρων (BlyS) στην παθογένεια του νεανικού Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου (νΣΕΛ) και η σχέση του με τη βαρύτητα της νόσου. Μελετήθηκαν 34 ασθενείς (92 δείγματα, 35 σε ενεργό φάση της νόσου) με νΣΕΛ (ομάδα μελέτης) και 77 παιδιά που έπασχαν από άλλα ρευματικά ή αυτοάνοσα νοσήματα (51) ή ήταν υγιείς μάρτυρες (26) συγκρίσιμης ηλικίας με τα πάσχοντα (ομάδες ελέγχου).

Διαβάστε περισσότερα »

Χρόνια νεφρική νόσος στα παιδιά

Ο όρος χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις με ήδη, ήπια έως και σοβαρά, επηρεασμένη νεφρική λειτουργία έχει πλέον αντικατασταθεί από αυτόν της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ). Ως χρόνια νεφρική νόσος ορίζεται η μη αναστρέψιμη νεφρική βλάβη με φυσιολογική ή με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία με ρυθμό σπειραματικής διήθησης (glomerular filtration rate-GFR) <60 ml/min/1,73m2 για διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες Στο άρθρο αναφερόμαστε συστηματικά στον ορισμό της ΧΝΝ, στην σταδιοποίησή της, στην επιδημιολογία, στην κλινική εικόνα καθώς και στη θεραπευτική της αντιμετώπιση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top