Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

H κινητική εξέλιξη ασθενών με αταξική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης

Σκοπός της εργασίας είναι η παρακολούθηση της κινητικής εξέλιξης παιδιών με αταξική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης. Πρόκειται για δώδεκα (12) ασθενείς, ηλικίας 3-15 ετών, 4 άρρενες και 8 θήλεις. Οι οκτώ (8) ασθενείς είχαν αμιγή αταξία ενώ οι τέσσερεις (4) μικτή μορφή αταξίας και σπαστικότητας. Η κι¬νητική εξέλιξη παρουσιάζει χρονική υστέρηση, αλλά όλοι έχουν καθιστή ισορροπία, τετραποδική μετακίνη¬ση και υποστηριζόμενη ορθοστάτηση μέχρι τα 3 έτη. Η αταξία γίνεται έντονα εμφανής στην προσπάθεια αυ¬τόνομης ορθοστάτησης. Μόνον τρείς(3) ασθενείς έχουν επιτύχει αυτόνομη βάδιση, με χαρακτηριστική ευρεία βάση στήριξης και αστάβεια.. Αυτό επιτεύχθηκε από 6 έως 12 ετών. Σε όλους, μετά την επίτευξη υποστηρι- ζόμενης ορθοστάτησης, η χορήγηση περιπατητήρα, βελτίωνε την ικανότητα για βάδιση, καθιστώντας τους ανεξάρτητους. Οι ασθενείς με αμιγή αταξία χαρακτηρίζονται από αυξημένη υπερελαστικότητα στις αρθρώ¬σεις, σημείο πού επιτείνει τον χαρακτήρα της υποτονίας. Κατά την όρθια θέση εμφανίζουν βλαισότητα της υπαστραγαλικής, υπερέκταση γονάτων και αυξημένη λόρδωση. Με κατάλληλους κηδεμόνες διευκολύνουμε σημαντικά την υποβοηθούμενη βάδιση. Μόνιμες παραμορφώσεις δεν διαπιστώσαμε στους ασθενείς μας, ενώ σκολίωση <15 μοίρες εμφανίζουν 2 ασθενείς. Η αταξική μορφή της εγκεφαλικής παράλυσης βελτιώνεται κι¬νητικά με τον καλύτερο έλεγχο της ισορροπίας, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν. Η υπερελαστικότητα στις αρ¬θρώσεις αντιμετωπίζεται με κηδεμόνες, ενώ η χορήγηση περιπατήρα βελτιώνει την υποβοηθούμενη βάδιση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top