Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η εξωγενής χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα βελτιώνει την οξυγόνωση πρόωρων νεογνών με πνευμονική αιμορραγία

Σκοπός. Η διερεύνηση της επίδρασης τον εξωγενούς επιφανειοδραστικού παράγοντα (ΕΠ) στην οξυγόνωση νεογνών με πνευμονική αιμορραγία (ΠνΑ). Ασθενείς - μέθοδοι. Μελετήθηκαν προγραμματισμένα 59 πρόωρα νεογνά με ΒΓ<1500 g που νοσηλεύτηκαν σε διάστημα 6 χρόνων και παρουσίασαν ΠνΑ. Τα νεογνά ταξινομήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, την ομάδα τον ΕΠ (ν = 29), όπου χορηγήθηκε ΕΠ [1-3 δόσεις των 100 mg/kg φυσικού ΕΠ βοείου τύπου, survanta®, ανά 12ωρο], και στην ομάδα μαρτύρων (ν =30). Εκτι- μηθηκαν οι μεταβολές της οξυγόνωσης τις πρώτες 72 ώρες από την εισαγωγή στη μελέτη με τον υπολογισμό του δείκτη οξυγόνωσης (ΔΟ), της κυμελιδο-αρτηριακής διαφοράς οξυγόνου (A-aDO2) και του αρτηριο-κυμελι- δικού πηλίκου οξυγόνου (a/APO2), η επιβίωση, η διάρκεια μηχανικού αερισμού, χορήγησης οξυγόνου και νοσηλείας καθώς και η συχνότητα μακροχρόνιων επιπλοκών. Αποτελέσματα. Η παρακολούθηση των δεικτών εκτίμησης της οξυγόνωσης έδειξε ταχύτερη και μεγαλύτερη βελτίωση της οξυγόνωσης στην ομάδα του ΕΠ συγκριτικά με τους μάρτυρες. Οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές την 6η και 24η ώρα μετά την εισαγωγή στη μελέτη. Η θνησιμότητα πριν την έξοδο ήταν χαμηλότερη στην ομάδα του ΕΠ (48% vs 67%), αν και η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά ως προς τους υπόλοιπους δείκτες έκβασης. Συμπεράσματα. Η χορήγηση ΕΠ σε νεογνά με ΠνΑ βελτιώνει την οξυγόνωση χωρίς, όμως, να επηρεάζει σημαντικά τη θνησιμότητα πριν τη έξοδο.

Διαβάστε περισσότερα »

Ο ρόλος του επιφανειοδραστικού παράγοντα στη θεραπεία νεογνών με πνευμονική υποπλασία ή/και συγγενή διαφραγματοκήλη

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου του εξωγενούς επιφανειοδραστικού παράγοντα (ΕΠ) στην αντιμετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας νεογνών με πνευμονική υποπλασία (ΠνΥ) ή/και συγγενή διαφραγματοκήλη (ΣΔΚ). Ασθενείς-μέθοδοι. Μελετήθηκαν προγραμματισμένα 19 πρόωρα και τέλειόμηνα νεογνά με ΠνΥ από τα οποία 2 είχαν εμβρυϊκό ύδρωπα, 3 παρατεταμένη ρήξη εμβρυϊκών υμένων και σύνδρομο ολιγοϋδραμνίου, 2 σύνδρομο Potter, 1 είχε δυσμορφικό αταξινόμητο σύνδρομο, 1 έπασχε από συγγενή μυο- τονική δυστροφία και 10 είχαν ΣΔΚ. Τα νεογνά ταξινομήθηκαν τυχαία στην ομάδα του ΕΠ (ν=9), όπου χορηγήθηκε ΕΠ (1-3 δόσεις των 100 mg/kg φυσικού ΕΠ βοείου τύπου, Survanta®), και στην ομάδα μαρτύρων (ν=10). Εκτιμηθηκαν η εξέλιξη του δείκτη οξυγόνωσης (ΔΟ), της κυμελιδο-αρτηριακής διαφοράς οξυγόνου (Α- aDO2) και της σχέσης αρτηριακού προς κυμέλιδικό οξυγόνο (Pa/AO2), η διάρκεια μηχανικού αερισμού, χορήγησης οξυγόνου, νοσηλείας και η επιβίωση. Αποτελέσματα. Οι δυο ομάδες δεν διέφεραν ως προς τα κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ούτε ως προς την αιτιολογία της ΠνΥ, με 5 νεογνά σε κάθε ομάδα να πάσχουν από ΣΔΚ. Οι δείκτες εκτίμησης της οξυγόνωσης, μετά από αρχική επιδείνωση τις πρώτες 24-48 ώρες, άρχισαν να βελτιώνονται, χωρίς να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δυο ομάδων σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. Η επιβίωση ήταν χαμηλή και στις δυο ομάδες (33% στην ομάδα του ΕΠ και 30% στην ομάδα μαρτύρων). Μόνο 6 νεογνά με ΣΔΚ επιβίωσαν. Οι υπόλοιποι δείκτες έκβασης δεν διέφεραν μεταξύ των δυο ομάδων. Συμπεράσματα. Η χορήγηση ΕΠ σε νεογνά με ΠνΥ ή/και ΣΔΚ δεν επιφέρει σημαντική βελτίωση της οξυγόνωσης και δεν ελαττώνει τη διάρκεια μηχανικού αερισμού και χορήγησης οξυγόνου.

Διαβάστε περισσότερα »

Επίδραση της χορήγησης επιφανειοδραστικού παράγοντα στην οξυγόνωση και έκβαση νεογνών με σύνδρομο εισράφησης μηκωνίου

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του εξωγενούς επιφανειοδραστικού παράγοντα (ΕΠ) στην οξυγόνωση και έκβαση νεογνών με σύνδρομο εισράφησης μηκωνίου (ΣΕΜ). Ασθενείς-μέθο- δοι. Μελετήθηκαν προγραμματισμένα 34 νεογνά με ΣΕΜ που ταξινομήθηκαν τυχαία στην ομάδα του ΕΠ (ν= 16), όπου χορηγήθηκε ΕΠ (1-3 δόσεις των 100mg/kg φυσικού ΕΠ βοΐου τύπου, Survanta®), και στην ομάδα μαρτύρων (ν=18). Εκτιμηθηκαν: η εξέλιξη του δείκτη οξυγόνωσης (ΔΟ), της αρτηριο-κυμελιδικής διαφοράς οξυγόνου (A-aDO2) και της σχέσης κυμέλιδικού προς αρτηριακό οξυγόνο (a/APO2), η διάρκεια μηχανικού αερισμού, χορήγησης οξυγόνου και νοσηλείας καθώς και η επιβίωση. Αποτελέσματα. Η εξέλιξη των δεικτών εκτίμησης της οξυγόνωσης έδειξε μεγαλύτερη βελτίωση στην ομάδα ΣΕΜ-ΕΠ συγκριτικά με τους μάρτυρες. Οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές από την 6η ώρα μέχρι και την 24η-72η ώρα μετά τη χορήγηση του ΕΠ. Επιπλέον, στην ομάδα ΕΠ η παραμένουσα πνευμονική υπέρταση υποχώρησε πιο γρήγορα, τα ευρήματα της ακτινογραφίας θώρακα βελτιώθηκαν νωρίτερα, υπήρχε τάση για λιγότερο συχνή εφαρμογή υμίσυχνου αερισμού ως θεραπείας διάσωσης και ήταν σημαντικά μικρότερη η διάρκεια μηχανικού αερισμού και χορήγησης οξυγόνου, συγκριτικά με τους μάρτυρες. Η θνησιμότητα ήταν παρόμοια, χαμηλή και στις δύο ομάδες (6% και 11%, αντίστοιχα). Συμπεράσματα. Η χορήγηση ΕΠ σε νεογνά με ΣΕΜ έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη βελτίωση της οξυγόνωσης και την ελάττωση της διάρκειας μηχανικού αερισμού και χορήγησης οξυγόνου.

Διαβάστε περισσότερα »

Λεμφαγγειακή υπερπλασία του Castleman Περιγραφή περίπτωσης-ανασκόπηση τρέχουσας βιβλιογραφίας

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς με νόσο τον Castleman η οποία εμφανίστηκε σαν μάζα με¬ταξύ άνω μεσοθωρακίον και βλενοειδούς. Αναλύεται το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα λόγω της εντόπισης που περιλαμβάνει όγκους και μάζες της τραχηλικής και θωρακικης χώρας. Αναφέρονται τα διαγνωστικά βήματα που οδήγησαν στη διάγνωση της λεμφαγγειακής υπερπλασίας καθώς και η αντιμετώπιση τον ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top