Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αμυγδαλεκτομή στο σύνδρομο PFAPA (περιοδικού πυρετού, αφθώδους στοματίτιδας, φαρυγγίτιδας και τραχηλικής λεμφαδενίτιδας)

Εισαγωγή. Το σύνδρομο PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, cervical adenitis) είναι ένα κλινικό σύνδρομο που έχει περιγραφεί πρόσφατα και χαρα¬κτηρίζεται από περιοδικά επεισόδια πυρεχού συνδυασμένα με συμπτώματα στη κεφαλή και χον τράχηλο στα παιδιά. Πρό¬κειται για σύνδρομο άγνωστη αιτιολογΐαε, με αδιευκρίνοστουε παράγοντε5 που εμπλέκονται στην παθογένειά του. Σκοπόε. Περιγράφουμε την εμπειρία μαε από τη μελέτη και αντιμετώ¬πιση 7 περιστατικών με σύνδρομο PFAPA στην ΩΡΛ Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου τα τελευταία 7 χρόνια. Υλι- κό-μέθοδοι. Σε όλα τα παιδιά διενεργήθηκε λεπτομερήε αντι¬κειμενική εξέταση, επανειλημμένε καλλιέργειεε φαρυγγικού επιχρίσματοε και πλήρηε αιματολογικόε και ανοσολογικόε έλεγ- χοε. Σε 5 από τουε 7 ασθενείε, αφού εκχιμήθηκε η αποτυχία τηε φαρμακευτικήε αγωγήε διενεργήθηκε αμυγδαλεκτομή. Αποτελέσματα: Μετά την επέμβαση και οι πέντε ασθενείε που χεφουργήθηκαν σταμάτησαν να έχουν επεισόδια χωρίε άλλη αγωγή. Ώλοι οι ασθενείε παρακολουθήθηκαν για 1 έωε 3 έτη μετά από την επέμβαση. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με την Βι¬βλιογραφία έχει διατυπωθεί η υπόθεση πωε το σύνδρομο PFAPA μπορεί να οφείλεται σε μια ανοσολογική διεργασία που συμβαίνει στο παρέγχυμα των παρίσθμιων αμυγδαλών, έτσι η αμυγδαλεκτομή φαίνεται να έχει θέση στη θεραπεία του συν¬δρόμου παρότι το πρόβλημα δεν είναι αιτιολογικά ταυτόσημο με την χρόνια υποτροπιάζουσα αμυγδαλίτιδα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top