Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Συσχετίσεις μεταξύ παχυσαρκίας και αρτηριακής πίεσns σε παιδιά και εφήβους

0 σκοπόs τη πopούσos μελέτη ήταν VO ερευνήσει την επίδραση τη παχυσαρκίακ στκ xlμέs τη αρτηρίαν πίεση (ΑΠ) ιατρείου και στκ παραμέτρου τη 24ωρη καταγραφήκ τη ΑΠ σε παιδιά και εφήβου. Υλι- κό-μέθοδοι: Μελετήθηκαν 50 παχύσαρκα και 78 μη παχύ¬σαρκα παιδιά και έφηβοι, ηλικίακ 9-18 χρ, τα οποία υπο¬βλήθηκαν σε μετρήσεκ ΑΠ ιατρείου, 24ωρη καταγραφή τη ΑΠ και μετρήσεικ γλυκόζη νηστείακ και λιπιδίων ορού. Αποτελέσματα: Η συστολική και η διαστολική ΑΠ ιατρεί¬ου, η συστολική ΑΠ 24ωρου, ημέρακ και νύχτακ και η πίε¬ση παλμού 24ωρου, ημέρακ και νύχτακ, συσχετιζόταν θε¬τικά με την εκατοστιαία θέση (ΕΘ) του δείκτη μάζακ σώ- ματοκ (ΔΜΣ) και το z score του ΔΜΣ. Παρατηρήθηκε προ¬οδευτική αύξηση τη συστολικήκ ΑΠ με την αύξηση των τιμών του z score του ΔΜΣ, τόσο για τκ τιμέκ τη ΑΠ ια¬τρείου, όσο και για τκ τιμέκ τη 24ωρη ΑΠ. Στην πολυ- παραγοντική λογιστική ανάλυση παλινδρόμηση τα πα¬χύσαρκα παιδιά εμφάνιζαν 3.46 φορέκ μεγαλύτερη πιθα¬νότητα εμφάνιση υπέρταση για τκ τιμέκ τη 24ωρη κα- ταγραφήκ τη ΑΠ. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα τη μελέτηκ δείχνουν ότι η παχυσαρκία στα παιδιά και τουκ εφήβου συσχετίζεται θετικά τόσο με τκ τιμέκ τη ΑΠ ια-τρείου, όσο και τη 24ωρη καταγραφήκ τη και προδια¬θέτει σε πρώιμη εμφάνιση υπέρταση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top