Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αντίληψη ρυθμικών προτύπων από παιδιά με κώφωση (πρόδρομη μελέτη)

Η έλλειψη ακοής έχει ως αποτέλεσμα την πρόσλημη μειωμένου αριθμού ακουστικών και ρυθμι­κών προτύπων, επιδρώντας δυσμενώς στην αντίληψη του ρυθμού. Στα άτομα με κώφωση η απουσία επαφής με το ρυθμό, δημιουργεί σειρά προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με τις κινητικές και ιδιαίτερα τις χορευ­τικές ικανότητες, με την κοινωνική συμπεριφορά, την ψυχαγωγία και την έκφραση. Σκοπός της πρόδρομης αυτής μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των ρυθμικών εκείνων προτύπων τα οποία γίνονται κατανοητά και αναπαράγονται επιτυχώς από κωφά παιδιά, ώστε να επιλεγούν για εφαρμογή σε μελλοντικές έρευνες για την αντικειμενική μέτρηση του ρυθμού τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 5 παιδιά ηλικίας 7-9 ετών (7,89 ± 0,74) με απώλεια ακοής >70 dB και 5 παιδιά ίδιας ηλικίας (8,00 ± 0,77) και φύλου χωρίς προβλήματα ακοής. Με κριτήριο την ηλικία των παιδιών, επιλέχθηκαν 15 ρυθμικά πρότυπα σε τρεις ταχύτητες, αργή, μέ­ση και γρήγορη. Γινόταν επίδειξη των προτύπων δύο φορές. Ακολούθως, αναπαραγωγή από το παιδί με οπτι­κή ανατροφοδότηση από το μετρονόμο. Ο κτύπος αναπαραγόταν σε ξύλινη επιφάνεια ενώ η παύση δινόταν με νεύμα από τη νοηματική γλώσσα των κωφών. Ο αναπαραγόμενος ήχος και ο ήχος του μετρονόμου κα­ταγράφονταν σε φορητό ψηφιακό δίσκο. Η βαθμολογία γινόταν δυο φορές, από δυο κριτές, κατά τη διάρκεια εξέτασης των παιδιών και κατά την ακρόαση της αναπαραγωγής του ρυθμού από τον ψηφιακό δίσκο, για μεγαλύτερη αξιοπιστία. Από τα αποτελέσματα φάνηκε, ότι τα παιδιά με φυσιολογική ακοή, εκτέλεσαν και τα 15 ρυθμικά πρότυπα. Τα κωφά παιδιά κατανόησαν τη διαδοχή των κτύπων και των παύσεων, καθώς και τη διαφορά των ταχυτήτων, με καλύτερη επίδοση στη μέση ταχύτητα. Κατόρθωσαν ευκολότερα να αναπα­ράγουν τα πρότυπα που άρχιζαν με χτύπο ενώ σε αυτά που άρχιζαν με παύση ξεκινούσαν με ρυθμικές απο­κλίσεις. Επέτυχαν την αναπαραγωγή 5 προτύπων από τα 15 που τους επιδείχθηκαν, στη ρυθμική αξία του ύ, και στις τρεις ταχύτητες. Τα ρυθμικά αυτά πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ρυθμικής ικανότητας των κωφών και της αποτελεσματικότητας διαφορετικών μεθόδων παρέμβασης.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top