Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Συχνότητα ανίχνευσης και τύπος αυτοαντισωμάτων σε οικογένειες παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ρευματοπάθειες

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηβεί η συχνότητα της παρουσίας και o τύπος των αυτοαντι¬σωμάτων στους συγγενείς 1ου βαδμού παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ρευματοπάδειες (ΧΡ). Υλικό- Μέβοδοι: 32 οικογένειες (143 άτομα) που είχαν ένα παιδί και ένα ή περισσότερα άλλα μέλη (συγγενείς 1ου ή 2ου βαδμού του παιδιού) πάσχοντα από ΧΡ (ομάδα Α), 36 οικογένειες (149 άτομα) που είχαν μόνο παιδιά πάσχοντα από ΧΡ (ομάδα Β) και 20 οικογένειες (85 άτομα) που δεν είχαν κάποιο μέλος (παιδί ή ενήλικα) να πάσχει από ΧΡ (ομάδα Γ). Για την ανίχνευση των αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ, dsDNA, ENA) χρη- σιμοποιήδηκαν οι τεχνικές του εμμέσου ανοσοφδορισμού (IFA), η ημιποσοτική ανοσοενζυμική μέδοδος (ELISA) και η ανοσοαποτύπωση. Για την ανίχνευση των αντιδυρεοειδικών (ATA), των αντιγαστρικών (PCA), των κατά των λείων μυικών ινών (SMA), των ηπατονεφρικών (LKM) και των κατά της δικτυωτής ουσίας (R1) αυτοαντισωμάτων χρησιμοποιήδηκε ο έμμεσος ανοσοφδορισμός. Τα αντισώματα κατά του κυτταροπλάσμα¬τος των ουδετεροφίλων (p-ANCA, c-ANCA) και τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα (aCL) προσδιορίστηκαν με την τεχνική ELISA. Τα επίπεδα του ρευματοειδούς παράγοντα (RF) μετρήδηκαν με ειδική τεχνική κινητικής νεφελομετρίας με το νεφελόμετρο ΒΝΑ. Αποτελέσματα: Η συχνότητα των ΑΝΑ και του RF ήταν σημαντικά υμηλότερη στην ομάδα Α (14% και 12,03% αντίστοιχα) συγκριτικά με την ομάδα Β (6,2% και 1,77%) και την ομάδα Γ (4,8% και 2,3%), (p<0.01). Η διάμεση τιμή του τίτλου των ΑΝΑ ήταν σημαντικά υμηλότερη στην ομά¬δα Α συγκριτικά με τις υπόλοιπες 2 ομάδες. Συνύπαρξη ΑΝΑ/ΕΝΑ παρατηρήδηκε σπάνια σ’ όλες τις ομάδες. Η παρουσία των αυτοαντισωμάτων δεν σχετίζονταν πάντοτε με την παρουσία ρευματικού νοσήματος. Έτσι, 4,8% των ΑΝΑ και 2,3% των RF ανιχνεύδηκαν σε υγιή μέλη των οικογενειών της ομάδας Α. Η ανίχνευση των ΑΤΑ, PCA, LKM, ANCA και aCL ήταν σπάνια και συγκρίσιμη μεταξύ των 3 ομάδων. Τα αντι-SMA και αντι^1 βρέδηκαν συχνότερα στα άτομα των ομάδων Α και Β απ’ ότι στην ομάδα Γ. Συμπεράσματα: Τα ευ¬ρήματα αυτά δείχνουν ότι τα αυτοαντισώματα που χαρακτηρίζουν τις ΧΡ (ΑΝΑ και RF) ανιχνεύονται συχνά στους συγγενείς 1ου βαδμού των παιδιών που πάσχουν από ΧΡ και κυρίως των οικογενειών στις οποίες υ¬πάρχει συσσώρευση ρευματικών νοσημάτων. Από τα αυτοαντισώματα που δεν σχετίζονται με ΧΡ, αυτά που χαρακτηρίζουν την νόσο του Crοάα (αντι^1) και την αυτοάνοση ηπατίτιδα (αντι-SMA) είναι τα συχνότερα ανιχνευόμενα στα μέλη των οικογενειών αυτών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top