Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αξιολόγηση θρέψης σε παιδιατρικούς νοσηλευόμενους ασθενείς με χρόνιο νόσημα: χρήση διεθνών κριτηρίων

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παράλληλη αξιολόγηση θρέψης νοσηλευόμενων παιδιατρικών ασθενών με ανθρωπομετρικά κριτήρια και με χρήση εργαλείου διατροφικής αξιολόγησης διαλογής για αξιολόγηση κινδύνου υποθρεψίας. Ασθενείς-Μέθοδοι: Μελετήθηκε η διατροφική κατάσταση 50 παιδιατρικών χρόνια πασχόντων νοσηλευόμενων ασθενών (33 κορίτσια, 17 αγόρια), ηλικίας 2-18.5 ετών (μ.ο. = 8.38 έτη). Μετρήθηκαν το σωματικό βάρος και το ύψος, ενώ προσδιορίστηκαν το ιδανικό βάρος (ΙΒ) και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ). Υπολογίστηκαν τα z-scores βάρους (WAz) και ύψους για την ηλικία (HAz) με το λογισμικό WHO Anthro v 3.0.1. Εφαρμόστηκαν επίσης τα κριτήρια Gomez, Waterlow, και Cole καθώς και το εργαλείο διατροφικής αξιολόγησης διαλογής Pediatric Subjective Global Nutritional Assessment (PSGNA). Συμπληρωματικά καταγράφηκαν τα επίπεδα λευκωματίνης και ολικών λεμφοκυττάρων. Αποτελέσματα: Τα κριτήρια του WHO κατηγοριοποίησαν το 96% των παιδιών ως καλά τρεφόμενα, ενώ το κριτήριο Cole έδειξε ότι το 6% ήταν μέτρια υποσιτισμένα. Τα περισσότερα παιδιά με σοβαρή υποθρεψία ανίχνευσε το κριτήριο Waterlow HA (4%). Σύμφωνα με το PSGNA το 68% των παιδιατρικών ασθενών βρισκόταν σε μέτριο κίνδυνο υποθρεψίας ενώ το 6% σε υψηλό. Συμπεράσματα: Το PSGNA αποτελεί μια ευαίσθητη δοκιμασία διατροφικής διαλογής για ανίχνευση κινδύνου υποθρεψίας στα παιδιά ενώ η κατάταξη της υποθρεψίας με βάση z-scores του WHO βρέθηκε να είναι η πληρέστερη. Προτείνεται η εφαρμογή του PSGNA σε συνδυασμό με τα ανθρωπομετρικά πρότυπα του WHO για την εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης αλλά και του κινδύνου υποθρεψίας σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top