Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αντιμετώπιση παιδιού με πυρετό από τον Παιδίατρο

Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των βασικών γνώσεων σχετικά με τον πυρετό και τον τρόπο αντιμετώπισης του παιδιού με πυρετό από τον Έλληνα παιδίατρο. Υλικό-Μέθοδοι: Διανεμήθηκαν 300 ερωτηματολόγια σε Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2003). Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη διευκρίνιση βασικών εννοιών του φαινομένου του πυρετού καθώς και τρόπων αντιμετώπισης. Οι απαντήσεις συσχετίσθηκαν με: επαγγελματική κατάσταση, ηλικία, τόπο εργασίας των ερωτηθέντων και δεδομένα από τη βιβλιογραφία. Αποτελέσματα: Από τα 218 ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν συμπληρωμένα βρέθηκε ότι 41% των ιατρών ήταν ιδιώτες παιδίατροι, 27% ειδικευόμενοι παιδιατρικής και 23% ειδικευμένοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, 69% ήταν ηλικίας <45 ετών, ενώ το 73% εργαζόταν σε περιοχή κοντά σε νοσοκομείο. Η πλειομηφία θερμομετρεί στη μασχάλη, ορίζει τον πυρετό σωστά, χορηγεί αντιπυρετικά στους 38-38,5oC προτιμώντας την παρακεταμόλη ή συνδυασμό της με μεφαιναμικό οξύ, προτείνει αντι- μικροβιακή αγωγή σε ενδείξεις εντοπισμένης λοίμωξης με πρώτη επιλογή από το στόμα αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ και παρεντερικά κεφαλοσπορίνες. Η γενική αίματος και η CRP αποτελούν τις συχνότερα ζητούμενες εργαστηριακές εξετάσεις. Οι διαφορές στις απαντήσεις είχαν σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Συμπέρασμα: Οι Έλληνες παιδίατροι κατέχουν καλό επίπεδο γνώσεων σε θέματα πυρετού και αντιμετώπισης του παιδιού με πυρετό. Προσοχή χρειάζετα,ι στην α,ρχική εκλογή της αντιμικροβιακής αγωγής και εργαστηριακών εξετάσεων. Η ιατρική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία συμβάλλουν στη λογικά δομημένη προσέγγιση του θέματος.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top