Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εφαρμογή νέας θεραπευτικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση ανθεκτικών μορφών νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας

Ο παράγων νέκρωσης των όγκων (Tumor necrosis Factor, TNF) πρωταγωνιστεί στη συντήρηση της φλεγμονής των αρθρώσεων στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα των Ενηλίκων (ΡΑ) και στη Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρί¬τιδα (ΝΙΑ). Κατά την τελευταία δετία δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε ενήλικες με ανθεκτική ΡΑ δύο βιολογικά προϊόντα που αναστέλλουν τη δράση του TNF, το Etanercept (ET, Enbrel®) και το Infliximab (INFL, Remicade®). Η εμπειρία από τη χρήση των προϊόντων αυτών στα παιδιά με ΝΙΑ είναι ακόμη πολύ περιορι¬σμένη. °ια το λόγο αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να ερευνήσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του ΕΤ και του INFL σε παιδιά με ανθεκτικές στη συμβατική θεραπεία μορφές ΝΙΑ. Μελετήθηκαν 16 αυστηρά επιλεγμένοι ασθενείς ηλικίας 3-17 ετών με διάφορες μορφές ΝΙΑ, οι οποίοι έλαβαν ΕΤ (υποδόρια) ή INFL (εν¬δοφλέβια) με κριτήριο την απόσταση του τόπου διαμονής τους από το Κέντρο της μελέτης. Η ομάδα του ΕΤ περιλάμβανε 6 ασθενείς (Κ/Α 4/2, μέσης ηλικίας 9.33 χρ) και του INFL 10 ασθενείς (Κ/Α 7/3, μέσης ηλι¬κίας 10.6 χρ). Το ΕΤ χορηγήθηκε σε δόση 0.4 mg/kg και το INFL ~δ mg/kg σύμφωνα με τις οδηγίες των πα- ρασκευαστριών εταιριών. Και τα δύο σκευάσματα χορηγήθηκαν παράλληλα με μεθστρεξάτη (1δmg/m2/εβδ), μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και πρεδνιζόνη (14/16). Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας βα¬σίστηκε στα διεθνώς αποδεκτά «Κριτήρια Έκβασης και Ενεργότητας της ΝΙΑ». Ολοι οι ασθενείς υποβάλ¬λονταν σε περιοδικό εργαστηριακό έλεγχο (αιματολογικό, βιοχημικό και ανοσολογικό) πριν την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια ανά μήνα. Επίσης υποβάλλονταν σε καρδιολογικό έλεγχο πριν τη θεραπεία και ανά 6μηνο στη συνέχεια.. Μετά από 9μηνη θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες 13/16 ασθενείς (80%) είχαν βελτίωση ή πλήρη ύφεση της νόσου (6/6 της ομάδας του ΕΤ και 7/10 της ομάδας του INFL). Οι ασθενείς με μη ικανοποιητική απάντηση ήταν αυτοί με μακροχρόνια συστηματική μορφή και μετάπτωση σε πολυαρθρι- κή και εκείνοι με επίμονη ή επεκταθείσα ολιγοαρθρική. Αντίθετα, οι ασθενείς με πολυαρθρική έναρξη και πορεία ήταν οι καλύτεροι απαντητές. Η χορήγηση και των 2 σκευασμάτων ήταν ασφαλής. Κανείς ασθενής δεν παρουσίασε αφυλακτική ή άλλη σοβαρή αντίδραση και μόνο 3/16 (1 της ομάδας του ΕΤ και 2 της ομά¬δας του INFL) παρουσίασαν παροδική γριππώδη συνδρομή. Μετά τους πρώτους 2 μήνες θεραπείας το 56% των ασθενών (9/16) ανέπτυξαν νέα αυτοαντισώματα (4/6 υπό ΕΤ κα,ι δ/10 ασθενείς υπό INFL) κυρίως διάφορους τύπους αντιπυρηνικών που δεν συνοδεύονταν από κλινική εκδήλωση ενδεικτική αυτοανόσου νοσήματος. Η παρουσία των αυτοαντισωμάτων αυτών στον ορό ήταν παροδική (1-3 μήνες) στους 7/9 ασθε¬νείς, ενώ στους 2/9 ήταν μεγαλύτερη (εξακολουθούν να ανιχνεύονται παρόλο που το κύριο νόσημα είναι σε ύφεση). Τα πρόδρομα αυτά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα αντι-TNF σκευάσματα αποτελούν μία ασφα¬λή και αποτελεσματική επιπρόσθετη θεραπεία σε ασθενείς με ανθεκτική στη συμβατική θεραπεία ΝΙΑ που έχει επίμονη πολυαρθρική πορεία. Η εμφάνιση νέων αυτοαντισωμάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας εί¬ναι κατά κανόνα παροδική και δεν συνδυάζεται με την ανάπτυξη νέου αυτοανόσου νοσήματος.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top