Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εισαγωγές παιδιών για οξεία ασθματική κρίση, βρογχιολίτιδα και λαρυγγίτιδα σε τρία νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη

Τα οξέα αναπνευστικά νοσήματα αποτελούν συχνή αιτία εισαγωγών σε παιδιατρικές κλινικές. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των εισαγωγών παιδιών με οξεία ασθμα­τική κρίση, βρογχιολίτιδα και λαρυγγίτιδα σε Νοσοκομεία της Ελλάδας κατά τη δεκαετία 1990-1999. Υλι­κό- Μέθοδοι.: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα από το βιβλίο κίνησης των ασθενών με διάγνωση εξό­δου: «οξεία ασθματική κρίση», «βρογχιολίτιδα» και «λαρυγγίτιδα», κατά την περίοδο 1990 έως και 1999, από Νοσοκομεία τριών διαφορετικών περιοχών της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη). Καταγράφηκαν η ηλικία, το φύλο και ο μήνας εισαγωγής. Αποτελέσματα: Έγιναν συνολικά 7187 εισαγωγές παιδιών για “άσθμα, λαρυγγίτιδα και βρογχιολίτιδα” (ηλικίας 10 ημερών - 14 ετών). Ποσοστό 63,9% των νοσηλευομένων παιδιών ήταν άγόρια (63% εισαγωγές αγοριών για βρογχιολίτιδα, 69% για άσθμα και 63,9% για λαρυγγίτιδα). Στη διάρκεια της δεκαετίας οι εισαγωγές για άσθμα ελαττώθηκαν κατά 23.96% (r=0.7; p<0.001), για τη λαρυγγίτιδα ελαττώθηκαν κατά 16.73% (r=0.65; p<0.05), ενώ για τη βρογχιολίτιδα παρέ­μειναν σταθερές (r=0.265; p=0.105). Παρατηρήθηκε εποχιακή κατανομή και στα τρία νοσήματα, η οποία παρουσίαζε αύξηση το φθινόπωρο και την άνοιξη. Ειδικότερα το άσθμα και η λαρυγγίτιδα παρουσίαζαν με­γαλύτερη έξαρση το φθινόπωρο (Οκτώβριο), ενώ η βρογχιολίτιδα κατά τους μήνες Ιανουάριο με Απρίλιο. Συ­μπεράσματα.: Οι εισαγωγές στις τέσσερις παιδιατρικές κλινικές ελαττώθηκαν σημαντικά τη δεκαετία 1990­1999, όσον αφορά στο άσθμα και λαρυγγίτιδα, ενώ για τη βρογχιολίτιδα παρέμειναν σταθερές.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχέση ημερήσιας διατροφικής πρόσληψης και φυσικής δραστηριότητας με την παιδική παχυσαρκία

Εισαγωγή. Η παιδική παχυσαρκία είναι μία χρόνια vοσογόvοs κατάσταση που απαιτεί την εγρήγορση των παιδιάτρων για την πρόληψη και αντιμετώπισή της. Σκοπόs. Η συσχέτιση του Δείκτη Mάzαs Σώμaτοs (ΔΜΣ) με το Δείκτη Φυσικής Δραστηριότητας (ΔΦΔ) και την ημερήσια διατροφική πρόσληψη σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών. Η σύγκριση του μέσου βάρου σώμaτοs των παιδιών με αυτό προηγούμενων μελετών του ελλαδικού χώρου. Πληθυσμόs μελέτη & μέθοδοs. Σε 658 παιδιά (348 αγόρια και 310 κορίτσια) μετρήθηκαν το βάpοs και ύψοs και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια σχετικά με IIS διατροφιέ συνήθεε και τη φυσική δραστηριότητα τριών ημερών. Με βάση το ΔΜΣ, τα παιδιά ταξινομήθηκαν σε φυσιολογικά, υπέρβαρα και παχύσαρκα για την ηλικία και το φύλο του με βάση α. τα όρια του International Obesity Task Force και β. τη 15η και 85η εκατοστιαία θέση (Εθ) των Εθνικών Προτύπων Ανάπτυξη του 1986. Από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια-διαιτολόγια χρονομετρήθηκε η φυσική δραστηριότητα των παιδιών και εκτιμήθηκε με ειδικό συντελεστή ανά 24 ώpεs και υπολογίστηκε ακόμη η διαιτητική πρόσληψη και κατανάλωση τpοφής. Έγινε συσχέτιση των σωματομετριών ευρημάτων του πληθυσμού ms πα- pούσαs μελέτη, με αυτό προηγούμενων μελετών του Ελλαδικού χώρου. Αποτελέσματα. Το 32% των παιδιών βρέθηκαν υπέρβαρα (30,7°% των αγοριών και 33,2% των κο- ριτσιών) και 11,50% παχύσαρκα (11,50% των αγοριών και 11,5°% των κοριτσιών) (p=0,626). Η μέση πρόσληψη ενέργειας ήταν παρόμοια στα παιδιά με ΔΜΣ ζ85η Εθ σε σχέση με ΔΜΣ <85η Εθ (2036 kcal έναντι 2134 kcal, αντίστοίχο, p>0,05). Ωστόσο τα παιδιά με ΔΜΣζ85η Εθ βρέθηκαν με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση αναψυκτικών και χυμών σε σχέση με ΔΜΣ<85η Εθ παιδιά (192 g έναντι 146g, αντίστοιχα, p<0,05). Διαπιστώθηκε σημαντική θετική συσχέτιση του ΔΜΣ των παιδιών με την ηλικία (beta=0,276, p<0,001) και αρνητική συσχέτιση με το ΔΦΔ (beta=-0,117, p=0,045). Από τη σύγκριση του βάρους των παιδιών τηε παρούσαε μελέτη με τα δεδομένα των Εθνικών Προτύπων Ανάπτυξη (1986), του ΑϊΒάζη (1990) και των προτύπων ανάπτυξη τη Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003), προκύπτει για όλεε τιε ηλι- κίεε και στα δύο φύλα, σημαντικά μεγαλύτερο μέσο Βάρος και ΔΜΣ των παιδιών της παρούσας μελέτη, συγκριτικά με τιε προηγούμενεε μελέτες (p^0,001). Συμπεράσματα. Η παιδική παχυσαρκία αυξάνεται στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία και επηρεάζεται από γενετικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες. Στην παρούσα εργασία διαπιστώθηκε ότι ο ΔΜΣ αυξάνεται με την ηλικία, επηρεάζεται αρνητικά από το ΔΦΔ, ενώ δεν επηρεάζεται από την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων.

Διαβάστε περισσότερα »

Η βρογχοσκόπηση στα παιδιά

Η βρογχοσκόπηση στα παιδιά είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη μέδοδος με αυξανόμενες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις καθώς και σημαντικές ερευνητικές προεκτάσεις. Στο ανασκοπικό αυτό άρθρο δίνονται στοιχεία για την ιστορία της βρογχοσκόπησης στα παιδιά, τις ενδείξεις της, τις διαφορές μεταξύ ακάμπτου και ευκάμπτου βρογχοσκοπίου και τις δυνητικές επιπλοκές της.

Διαβάστε περισσότερα »

Η βρογχοκυψελιδική έκπλυση (BAL) στα παιδιά

Η βρογχοκυψελιδικη έκπλυση αποτελεί μια επεμβατικη τεχνική που χρησιμοποείται ολοένα και περισσότερο σήμερα στην παιδοπνευμονολογία. Στο ανασκοπικό αυτό άρθρο αναλύεται η τεχνική αυτή και οι εφαρμογές της στην έρευνα των νοσημάτων του αναπνευστικού στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top