Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Προφυλακτική θεραπεία με FEIBA σε παιδιά με αιμορροφιλία A και παρουσία αναστολέων έναντι του παράγοντα VIII

Το ενεργοποιημένο προθρομβινικό σύμπλεγμα, εμπορικά γνωστό ως FEIBA, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αιμορραγικών επεισοδίων σε αιμορροφιλικούς ασθενείς οι οποίοι έχουν αναπτύξει αναστολείς από τη δεκαετία του 1970. Τα τελευταία χρόνια άρχισε, επιπλέον, να χρησιμοποιείται ως προφυλακτική αγωγή στην ομάδα αυτή των ασθενών. Πέντε ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνται στο Εξωτερικό Παιδιατρικό Αιματολογικό Ιατρείο τηε Α'Π/Δ Κλινκήε, ηλικίαε 5-15 ετών, έλαβαν FEIBA ωε προφυλακτική αγωγή για διάστημα 8-21 μηνών. Οι ασθενείς, οι οποίοι είχαν ιστορικό μακράς παρουσίας υψηλού τίτλου αναστολέων, έλαβαν FEIBA σε δόση 25-50 U/kg, 2-3 φορέε την εβδομάδα. Αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της θεραπείας βάσει της κλινικής κατάστασης των προσβεβλημένων αρθρώσεων και του αριθμού των παρατηρούμενων αιμορραγικών επεισοδίων, καθώε και η ασφάλειας της βάσει του τίτλου του αναστολέα και της εκδήλωσης θρόμβωσης και /ή ανεπιθύμητων ενεργειών. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης όλοι οι ασθενείς παρουσία σαν βελτίωση της κλινικής εικόνας ενώ κανείς δεν παρουσίασε επικίνδυνη για τη ζωή αιμορραγία. Επιπρόσθετα, κανείς δεν παρουσίασε συστηματικές αντιδράσεις ή ενδείξεις θρομβωτικής επιπλοκής. Ωστόσο, ένας ασθενής παρουσία σε αύξηση του τίτλου του αναστολέα, χωρίς να συνυπάρξει κάποιος άλλος γνωστός παράγοντας κινδύνου. Στους λοιπούς τέσσερεις ασθενείς τα επίπεδα των αναστολέων μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της προφυλακτικής θεραπείας. Τέλος, όλοι οι ασθενείς ανέφεραν σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής μετά την εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπείας. Η χορήγηση προφυλακτικής θεραπείας με FEIBA φαίνεται να αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή για μας παιδιατρικούς αιμορροφιλικούς ασθενείς με παρούσα αναστολέων. Ωστόσο απαιτούνται μεγάλες προοπτικές μελέτες για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top