Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σύνδρομο Miller Fisher: Περιγραφή περίπτωσης

Το σύνδρομο Miller Fisher αποτεήεί μια σπάνια παραγωγή του συνδρόμου Guillain-Barre και η διάγνωσή του στηρίζεται στην ανεύρεση τηs τριάδας των συμπτωμάτων: οξεία οφθαλμοπληγία, αταξία και κατάργηση των τενοντίων αντανακλαστικών. Παρουσιάζεται περίπτωση εvόs 10χρονου ασθεvούs με σύνδρομο Miller Fisher, η οποία αντιμετωπίστηκε αποτελεσματκά με άμεση χορήγηση υπεράνοση γ-σφαιρίνη και στη συνέχεια με χορήγηση μεθυπρεδνιζολόνη, λόγω επιμοvήs της οφθαλμοπληγης.

Διαβάστε περισσότερα »

Πολυεστιακή οστεομυελίτιδα οφειλόμενη σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA)

Παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα περίπτωση επίμονης πολυεστιακής οστεομυελίτιδας οφειλόμε- νης σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη σε προγενέστερα υγιές κορίτσι 9 ετών. Η αντιμετώπιση της λοίμωξης ήταν δύσκολη και επίπονη. Η συνδυασμένη αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία με βαν- κομυκίνη, ριφαμπικίνη και χαμηλή δόση αμικασίνης για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπισε αποτελεσματικά τη λοίμωξη. Αυτό το θεραπευτικό σχήμα χρήζει περαιτέρω κλινικής μελέτης για την αντιμετώπιση επίμονης οστεομυελίτιδας από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη.

Διαβάστε περισσότερα »

Θεραπεία συστηματικών μυκητιάσεων: Από την αμφοτερικίνη B στις εχινοκανδίνες

Οι συστηματικές μυκητιακές λοιμώξεις αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στην Παιδιατρική και συχνά είναι απειλητικές για τη ζωή. Η Candida είναι ο μύκητας που απομονώνεται συχνότερα με κυρίαρχο είδος την Candida albicans. Ο Aspergillus ευθύνεται επίσης για ένα σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο μέρος των λοιμώξεων αυτών. Τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν οι μυκητιακές λοι­μώξεις από είδη Candida που δεν είναι albicans. Μέχρι πρόσφατα, μοναδική σχεδόν επιλογή για την αντι­μετώπιση των λοιμώξεων αυτών ήταν η δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β που αποτέλεσε για περισσότερα από 30 χρόνια τον ακρογωνιαίο λίθο της αντιμυκητιακής θεραπείας. Την τελευταία δεκαετία οι νεότερες αζόλες προστέθηκαν στην αντιμετώπιση των μυκητιάσεων. H δυσκολία στην εξόντωση που εμφανίζουν κάποιοι μύ­κητες, καθώς και η αντοχή που ανέπτυξαν στελέχη της Candida, κατέστησαν ανεπαρκή τη δράση τους. Οι λιπιδιακές μορφές της αμφοτερικίνης Β συνδύασαν υμηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλή τοξικότητα αλ­λά έχουν μεγάλο κόστος. Αυτοί οι περιορισμοί σε συνδυασμό με την εμφάνιση σοβαρότατων συστηματικών μυκητιακών λοιμώξεων ιδιαίτερα σε ανοσοκατασταλμένα παιδιά, οδήγησε στην εμφάνιση μιας νέας κατηγο­ρίας φαρμάκων, των εχινοκανδινών. Σήμερα τα κύρια αντιμυκητιακά φάρμακα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τη χημική τους δομή: τα πολυένια, τα νουκλεοσιδικά ανάλογα, τις αζόλες και τις εχινο­κανδίνες. Η αντιμετώπιση των συστηματικών μυκητιάσεων απαιτεί την επιλογή και χορήγηση των ενδεδειγμένων αντιμυκητιακών φαρμάκων από τις κατηγορίες που υπάρχουν.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top