Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ρυθμός και βαρηκοΐα

Ρυθμός είναι o τρόπος διαδοχής κινήσεων, πράξεων, λόγου, μουσικής, φυσικών φαινομένων και φυ¬σικών λειτουργιών, σε καθορισμένα και επαναλαμβανόμενα χρονικά όρια, ίσα ή άνισα. Στη μουσική ο ρυθμός έχει ταυτόσημη σημασία με τη διευθέτηση του χρόνου επειδή ρυθμίζει τις χρονικές σχέσεις μεταξύ των διαφό¬ρων μουσικών ήχων και δημιουργεί το μουσικό μέτρο. O κινητικός ρυθμός είναι ουσιαστικός παράγοντας του κινητικού συντονισμού δια του οποίου επιτυγχάνεται η ποιοτική βελτίωση και ολοκλήρωση της οπτικής και ακουστικής αντίληψης, της αίσθησης της ισορροπίας, της κιναισθητικής αντίληψης και της ομιλίας. Από τις με¬γαλύτερες δυσκολίες που παρουσιάζουν στην εκπαίδευσή τους τα κωφά παιδιά είναι η κατανόηση και η αίσθη¬ση της χρονικής διάρκειας και κατ επέκταση του ρυθμού. Για την εκπαίδευση των κωφών παιδιών πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο επικοινωνίας. Απαιτούνται ειδικές προσαρμογές για κάθε παιδί εξατο- μικευμένα, με συνδυασμένη χρήση διαφόρων μεθόδων, όπως νοηματικής, χειλεοανάγνωσης, δακτυλοσυλλαβι¬σμού, προφορικού λόγου, καθώς και οπτική και γραπτή ανατροφοδότηση. Στην εκπαίδευση στο ρυθμό, είναι απαραίτητη η χρήση συστημάτων ενίσχυσης του ήχου, οπτικού και ακουστικού μετρονόμου, μεμβρανόφωνων κρουστών οργάνων όπως μικρά και μεγάλα τύμπανα με βαθύ ήχο, ταμπουρίνο, μπάγκο, ντέφια, μαράκες κ.α. Η ρυθμική αγωγή, συνδυασμένη με τις διαφοροποιήσεις στην έκφραση του βλέμματος και τις επιλεγμένες νοη¬ματικές κινήσεις, ενισχύει την αντίλημη του εσωτερικού και εξωτερικού ρυθμού και ασκεί ευεργετική επίδρα¬ση στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ομιλίας των κωφών παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top