Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η επίδραση της αλλαντικής τοξίνης στα σωματοαρθητικά προκλητά δυναμικά σε παιδιά με εγκαφαλική παράλυση

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η καταγραφή και εκτίμηση πιθανών μεχαΒοδών των φδολίκών σωματοαισθητκών προκλητών δυναμικών (ΣΠΔ) μετά τη χορήγηση αλλαντικήs τοξίνης Α (ΑΤ-Α) σε παιδιά με εγκεφαλική παράδυση (ΕΠ). Σχη μελέτη συμπεριδήφθησαν 26 ασθενείs με αμφοτερόπδευρη σπαστική Ε.Π. (ηδικιη 2 έωs 10 ετών). Όταν γινόταν ενδομυϊκή έγχυση AT-A στο κάτω άκρο εξεταζόταν οι φδοίίέ καταγpαφέs ΣΠΔ κνημιαίου νεύρου και όταν γινόταν έγχυση στο άνω άκρο εξεταζόταν οι φδοι- ίέ καταγpαφέs του μέσου νεύρου. Οι φδοίίέ καταγρα- φέs των ΣΠΔ καταγράφηκαν πριν, καί τέσσερκ εβδομάδεs μεχά την έγχυση ΑΤ-Α. Πριν την έγχυση ΑΤ-Α παρατηρήθηκε υψηδό ποσοστό παθοδογικών ΣΠΔ τόσο στο μέσο νεύρο (66.6%) όσο και στο κνημιαίο (70.3%). Τέσσερκ εΒδομάδεκμεχά χη χορήγηση ΑΤ-Α παρατηρήθηκε σημαντική Βεδτίωση των παθοδογικών καταγραφών ΣΠΔ κνημιαίου νεύρου (p<0.05). Η χεδευταία αυτή παρατήρηση ίσως υποδηδώνει μια επίδραση τη σπαστικότητας των μυών στις κεντριές καταγραφές ΣΠΔ, τροποποίηση τη προσαγωγού ώσης μετά τη χορήγηση ΑΤ-Α ή και κεντρική δράση της τοξίνη αυτής στο ΚΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top