Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η τομογραφία με τη χρήση ποζιτρονίων στις νευρολογικές παθήσεις των παιδιών

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) είναι ένα ισχυρό εργαλείο της πυρηνικής ιατρικής που χρησιμοποιείται ευρέως στη διάγνωση και στη παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. Η δυνατότητα απεικόνισης της μεταβολικής λειτουργίας του εγκεφάλου προσφέρει μοναδικές πληροφορίες που αφορούν τη διάγνωση της επιληψίας, την παρακολούθηση και θεραπεία διαφόρων ειδών εγκεφαλίτιδας, καθώς και τη διερεύνηση πολλών εγκεφαλικών διαταραχών στα παιδιά. Δυστυχώς η χρήση αυτής της τεχνολογίας στην παιδιατρική είναι ακόμη περιορισμένη. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να αναδείξει τις εφαρμογές του ΡΕΤ στην παιδιατρική νευρολογία.

Διαβάστε περισσότερα »

H προετοιμασία και η στήριξη του παιδιού στο θρήνο και στο πένθος

Η αρρώστια και o θάνατoς αγαπημένoυ πρoσώπoυ μπoρεί να πρoκαλέσoυν σoβαρές διαταραχές τόσo σωματικές όσo και ψυχoπνευματικές στα παιδιά, πoυ η συχνότητα τoυς κυμαίνεται από 14 μέχρι και 62% στις διάφoρες έρευνες. Η εμφάνιση των διαταραχών αυτών έχει σχέση με τo φύλo, την ηλικία, τo πρόσωπo πoυ χάθηκε, τoυς δεσμoύς πoυ είχε μαζί τoυ κλπ. Στη βρεφική και νηπιακή ηλικία τo παιδί αντιδρά κυρίως με παλινδρόμηση, σωματικές διαταραχές και πρoσκόλληση στoυς μεγάλoυς ή αντίθετα με απoμόνωση πoυ μπoρεί να φθάσει μέχρι και ιδρυματισμό. Στη σχoλική ηλικία τα παιδιά αντιδρoύν κυρίως με φόβo και αισθήματα ενoχής και στην εφηβική ηλικία μπoρεί να υπάρχoυν ακραίες αντιδράσεις όπως κατάθλιψη, χρήση ναρκωτικών, τάση αυτoκτoνίας αλλά και πλήρης αδιαφoρία. Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνoνται πάντα για την αρρώστια και τo θάνατo αγαπημένoυ πρoσώπoυ με ειλικρίνεια, ανάλoγα βέβαια με την ηλικία και τo επίπεδό τoυς και να μην γίνεται πρoσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και απόκρυψης αισθημάτων. Oι μεγάλoι πρέπει να τα υπoστηρίζoυν αλλά και να χρησιμεύoυν ως πρότυπα με τη στάση τoυς.

Διαβάστε περισσότερα »

Λειτουργικές δοκιμασίες ελέγχου των παιδιών με κινητικά προβλήματα

Η εκτίμηση της αβρής κινητικότητας σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση η άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές είναι δύσκολη και εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία. Η ωρίμανση του κινητικού μηχανισμού σε τέτοιους ασθενείς μπορεί να εμφανίσει καθυστέρηση η να μείνει στάσιμη για μικρά ή μεγάλα χρο­νικά διαστήματα ενώ δεν είναι ασυνήθης και η ανάπτυξη παθολογικών κινήσεων ή η οπισθοδρόμηση σε προηγούμενα στάδια. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η προσπάθεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κάποιας θε­ραπευτικής παρέμβασης σ’ αυτούς τους ασθενείς. Για το σκοπό αυτό και με βάση τα στάδια της φυσιολογι­κής ωρίμανσης της κινητικότητας που έχουν ευρέως τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά, έχουν σχεδιαστεί αρκετές δοκιμασίες ελέγχου της αδρής κινητικότητας. Οι περισσότερες από αυτές (κλίμακες του Bayley, της Brow­der, η δοκιμασία του Miller κ.α), εξυπηρετούν ανιχνευτικούς σκοπούς και τη διάκριση του παθολογικού από το φυσιολογικό, ενώ κάποιες άλλες (GMFM, GMPM, Motor Age Test:, κ.α), σχεδιάστηκαν για να εκτιμούν το μέγεθος της μεταβολής της κινητικής ανάπτυξης. Ευρύτερη εφαρμογή εμφανίζει η λειτουργική δοκιμασία ελέγχου της αδρής κινητικότητας (GMFM), η οποία φαίνεται ότι πληρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και εγκυρότητας σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top