Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Επίκτητη λοίμωξη πρόωρου βρέφους απο κυτταρομεγαλοιο.O ρόλος του μητρικού γάλατος

Περιγράφεται περίπτωση πρόωρου βρέφους με επίκτητη λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό που απο­δόθηκε στο μητρικό γάλα. Η λοίμωξη εκδηλώθηκε σε ηλικία 40 ημερών με ουδετεροπενία και θρομβοπενία. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με ανίχνευση του ιού στο πλάσμα και τα ούρα τον νεογνού καθώς και στο μη­τρικό γάλα, με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης, ενώ αποκλείστηκαν άλλες πηγές μό­λυνσης. Αντιμετωπίστηκε με αντιιικη θεραπεία (Ganciclovir 6 mg/kg/δόση ανά 12ωρο). Κατά τον επανέλεγ­χο σε ηλικία 5 μηνών, το υπερηχογράφημα εγκεφάλου, η νευροαναπτυξιακη εκτίμηση και ο ακονολογικός έλεγχος τον νεογνού ήταν φυσιολογικά.

Διαβάστε περισσότερα »

Κλινική σημασία και πρόληψη της μετάδοσης του κυτταρομεγαλοιου απο το μητρικό γάλα

Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) ανιχνεύεται συχνά στο μητρικό γάλα CMV-IgG οροβετικών μητέρων και μπορεί να μεταδοθεί στα νεογνά, ιδιαίτερα τα πρόωρα. Η CMV λοίμωξη από μητρικό γάλα στα τελειόμηνα νεογνά είναι ασυμπτωματικη, ενώ στα πολύ πρόωρα νεογνά μπορεί να είναι συμπτωματικη, αν και σπάνια είναι σοβαρή. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες αδρανοποίησης του CMV στο μητρικό γάλα (CMV-Free Breast Milk) με διάφορες μεθόδους, όπως κατάψυξη, παστερίωση και ταχεία θέρμανση, πριν χορηγηθεί στα πρόωρα νεογνά. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες συστάσεις για τον ιδανικό τρόπο επεξεργασίας του μητρικού γάλατος, με τον οποίο να εξουδετερώνεται ο ιός χωρίς να επη­ρεάζονται σημαντικά οι θρεπτικές και ανοσολογικές ιδιότητές του. Μέχρι να προκύψουν νεότερα δεδομένα, το μητρικό γάλα θεωρείται η ιδανική διατροφή των χαμηλού βάρους γέννησης προώρων, εφόσον λαμβάνονται συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα.

Διαβάστε περισσότερα »

Επίδραση του μητρικού θηλασμού στον τύπο της ανοσιακής απάντησης στον 1ο μήνα ζωής

Πειραματικές και ex vivo μελέτες δείχνουν ότι το μητρικό γάλα περιέχει ανοσορυθμιστικές ουσίες και ανοσοκύτταρα, πον είναι βιολογικά δραστικά και μπορεί να περάσουν από το γαστρεντερικό σύ­στημα στην κνκλοφορία του βρέφους, ασκώντας δυνητικά ανοσορυθμιστική δράση. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση in vivo της επίδρασης τον μητρικού θηλασμού στη στροφή της ανοσιακής απάντησης τον νεο­γνού σε τύπον TH1 ή TH2. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκαν 106 νεογνά στο 1ο 24ωρο της ζωής, από τα οποία 63 σνμπλήρωσαν 1 μήνα παρακολούθησης. Από τα 63 νεογνά, 20 θήλασαν αποκλειστικά, 20 πήραν τεχνητή διατροφή και 23 πήραν μεικτή διατροφή. Προσδιορίσθηκαν τα ολικά Τ κύτταρα, οι νποπληθνσμοί των Τ κυττάρων [CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CD45RO, CD4+CD45RA, κύτταρα φνσικοί φονείς (ΝΚ)] και η λεττονργία των Τ κυττάρων, έμμεσα με τον προσδιορισμό της ενδοκνττάριας παραγωγής IL-2 (τύπος TH1 ανοσιακής απάντησης) και IL-4 (τύπος TH2 ανοσιακής απάντησης). Οι προσδιορισμοί έγιναν την 1η και 30η ημέρα ζωής με την τεχνική της κντταρομετρίας ροής και τη χρήση των κατάλληλων μονοκλωνικών αντισω­μάτων. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των ολικών Τ κνττάρων και των νπο- πληθυσμών τους (CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CD45RO, CD4+CD45RA και NK) μεταξύ των 3 ομάδων νεογνών ούτε την 1η ούτε την 30η ημέρα ζωής. Όσον αφορά τον τύπο της ανοσιακής απάντησης, δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά ως προς την ενδοκυττάρια παραγωγή των κυτταροκινών IL-2 και IL-4 από τα Τ κύττα­ρα μεταξύ των 3 ομάδων νεογνών ούτε την 1η ούτε την 30η ημέρα ζωής. Κλινικά, δεν υπήρχε διαφορά στη σωματική ανάπτυξη και στη συχνότητα λοιμώξεων στον πρώτο μήνα ζωής μεταξύ των 3 ομάδων. Τα αποτε­λέσματα αντά δείχνουν ότι ο μητρικός θηλασμός δεν επηρεάζει τη στροφή της ανοσιακής απάντησης σε τύ­πον TH1 ή TH2, στη διάρκεια τον 1ον μήνα της ζωής.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top