Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Διερεύνηση τns σχέσης ω3 και ω6 λιπαρών οξέων ερυθροκυττάρων και αvοσοσφαιpίvns Ε στον ομφάλιο λώρο – Προοπτική μελέτη

Τα τελευταία χρόνια διερευνάται η επίδραση περιΒαήήοντικών παραγόντων κατά την κύηση στην ανά-πτυξη ατοπιη στο νεογνό. Μεήέτεs σε ενήήικε και παιδιά εσηγούνται ότι τα ήιπαρά οξέα τη δ^ατpοφήs παίζουνρό- ήο στην ανάπτυξη ατοπιη φοποποlώvταs την παραγωγή ms ανοσοσφαφίνη Ε (IgE). Υπάρχουν εήάχστα δεδομέ¬να για το ρόήο των ήιπαρών οξέων κατά τη διάρκεια τη κύηση στη ρύθμιση τη ανοσοήογι< απάντηση του νε¬ογνού. Σκοπόs τη παpούσαs μεήέτη ήταν ο προσδιορι- σμόs των ήιπαρών οξέων στον ομφάήιο ήώρο και η συ- σχέτσή του με τα επίπεδα τη IgE σε αυτόν. Πάρθηκαν δείγματα αίματοs ομφάήιου ήώρου νεογνών ηήκιη κύη¬ση > 34 εβδομάδων. Από το σύνοήο των υπό μεήέτη νε¬ογνών επιήέχθηκαν με τυχαιοποίηση 136 νεογνά. Προσ¬διορίσθηκαν: α) ποσοστά κορεσμένων, μονοακόρεστων και ποήυακόρεστων ω3 και ω6 ήιπαρών οξέων τη ερυ- θροκυτταρι< μεμβράνη με τη μέθοδο τη αέρα χρω- ματογραφιη και β) η οήική IgE ορού με τη μέθοδο micro- ELISA. Διακρίθηκαν 2 ομάδεs σύμφωνα με τα επίπεδα τη IgE: ομάδα Α (IgE >0,2 IU/ml) και ομάδα Β (IgE <0,2 IU/ml). Αυξημένα επίπεδα IgE διαπιστώθηκαν σε 15/136 (11%) νεογνά. Κατά την ανάήυση των ω6 ήιπαρών οξέων δε δια¬πιστώθηκαν στατιστικά σημαντιέ δ^αφοpέs από τη σύ-γκριση των 2 ομάδων. Από την ανάήυση των ω3 ήιπαρών οξέων προέκυψε ότι αυτά τη ομάδαs Β εμφάνιζαν σημαδιακά υψηλότερα ποσοστά εκοσιδιεξενοϊκού οξέοε (DHA, 22:6ω3) (μέσεε τιμέε 1.27 έναντι 1.06, ρ< 0.05). Συμπε- ραίνεται ότι ένα από τα ω3 λιπαρά οξέα (DHA) σχετίζεται σημαντικά με μειωμένη παραγωγή IgE στον ομφάλιο ϊώ- ρο, εύρημα που συμβαδίζει με ενδεχόμενο προστατευτι¬κό ρόλο των ω3 λιπαρών οξέων στην ανάπτυξη ατοπικήε προδιάθεση στο νεογνό, ήδη από την ενδομήτρια ζωή.

Διαβάστε περισσότερα »

Απόψεις φαρμακευτικής αντιμετώπισης της οξείας βρογχιολίτιδας στο Βορειοελλαδικό χώρο

Η αντιμετώπιση της οξείας βρογχιολίτιδας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα της καθημερινής παιδιατρικής πράξης. Στη διχογνωμία που υπάρχει στον ορισμό της βρογχιολίτιδας οφείλεται η σύγχυση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφόρων φαρμακευτικών παρεμβάσεων που οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις στην αντιμετώπιση της. O σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των γιατρών της Βόρειας Ελλάδας για την αντιμετώπιση της οξείας βρογχιολίτιδας (OB) στα πλαίσια καθιερωμένης ετήσιας ημερίδας της παιδιατρικής κλινικής. Μελετήθηκαν ερωτηματολόγια που επικεντρώνονταν στον τρόπο και την συχνότητα χορήγησης συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών σε ασθενείς με OB. Τα φάρμακα για τους μεν εξωτερικούς ασδενείς ήταν σαλβουταμόλη, βρωμιούχο ιπρατρόπιο, στεροειδή εισπνεόμενα, στεροειδή από το στόμα, αντιβιοτικά, αντιβηχικά, βλεννολυτικά, ενώ για τους ενδονοσοκομειακούς ασδενείς σαλβουταμόλη, βρωμιούχο ιπρατρόπιο, νεφελοποιημένη αδρεναλίνη, στεροειδή εισπνεόμενα, στεροειδή συστηματικά, αντιβιοτικά, αμινοφυλλίνη και ριμπαβιρίνη. Το συχνότερα χορηγούμενο φάρμακο σε έξω - και ενδονοσοκομειακούς ασθενείς ήταν η σαλβουταμόλη (66% και 73% αντίστοιχα) και ακολουθούσαν τα εισπνεόμενα στεροειδή και το βρωμιούχο ιπρατρόπιο. Βρέδηκε ότι σε ποσοστό 41% χορηγούνται εισπνεόμενα στεροειδή και στο 13% στεροειδή από το στόμα σε κάδε ασδενή που νοσηλεύονταν με OB. Η δική μας μελέτη που πραγματοποιήθηκε πριν τη δημοσίευση της Ελληνικής Ομοφωνίας για την αντιμετώπιση της οξείας βρογχιολίτιδας αντανακλά τις αποκλίσεις στην αντιμετώπιση της οξείας βρογχιολίτιδας που παρατηρείται παγκοσμίως. Ίσως θα ήταν σκόπιμη η διενέργεια ανάλογης μελέτης σήμερα προκειμένου να εκτιμηθεί εάν οι παιδίατροι γνωρίζουν και κατά πόσον ακολουθούν την συγκεκριμένη οδηγία.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top