Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σκωληκοειδεκτομή διά ενταφιασμού-εγκολεασμού: η εφαρμογή της μεθόδου στη νεογνική ηλικία

Σε κάποιες επεμβάσεις σε νεογνά, επιβάλλεται η ταυτόχρονη διενέργεια σκωληκοειδεκτομής, όπως σε εγχείρηση του Ladd για Malrotation. Σε περιπτώσεις όπου η σκωληκοειδεκτομή μπορεί να μετατρέψει μια άσηπτη επέμβαση σε σηπτική, προτείνεται η διά ενταφιασμού (εγκολεασμού) διενέργεια σκωληκοειδεκτομής (Inverted Appendectomy). Υλικό και μέθοδοι: Κατά την 20ετία 1991-2010 διενεργή- θηκαν στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου δώδεκα σκωληκοειδεκτομές σε νεογνά με τη μέθοδο του ενταφιασμού ολόκληρης της απόφυσης. Αποτελέσματα: Δέκα περιστατικά ελέγχθηκαν κλινικά και απεικονιστικά μέχρι δύο χρόνια μετά το χειρουργείο. Δεν παρατηρήθηκε καμιά επιπλοκή από τη μέθοδο ενταφιασμού της απόφυσης. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος και η διάβαση του πεπτικού δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν ενδοαυλικά στο τυφλό τη σκωληκοειδή απόφυση. Συμπεράσματα: Προτείνεται η δια ενταφιασμού-εγκολεασμού σκωληκοειδεκτομή ως ασφαλής εναλλακτική μέθοδος σκωληκοειδεκτομής, ακόμη και σε νεογνά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top