Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Πρωτοπαθής μη παλινδρομών μεγαουρητήρας

Ο πρωτοπαθής αποφρακτικός μεγαουρητή¬ρας οφείλεται συνήθως σε λειτουργική απόφραξη στο ύψος της ουρητηροκυστικής συμβολής συνεπεία τοιχω- ματικής ανωμαλίας ή ύπαρξης αδυναμικού τμήματος στη άπω μοίρα του ουρητήρα. Ορίζεται σαν διάταση του ου¬ρητήρα με διάμετρο τουλάχιστον 7 χιλιοστά, χωρίς όμως συνύπαρξη υποκυστικής απόφραξης ή κυστεοουρητη- ρικής παλινδρόμησης. Στη διάγνωση σήμερα συμβάλλει καταλυτικά το προγεννητικό υπερηχογράφημα σε περισ¬σότερες από τις μισές περιπτώσεις. Σε αντίθεση με το πα¬ρελθόν, τα τελευταία έτη διαμορφώνεται μια συντηρητική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς απο¬φρακτικού μεγαουρητήρα, ιδιαίτερα στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Στην παρούσα μελέτη καταγράφο¬νται τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την αιτιολογία και την ταξινόμηση των μεγαουρητήρων, την διαχείρηση της παραμένουσας συγγενούς υδρονέφρωσης, τη διάγνωση της αποφρακτικής ουροπάθειας και τις σύγχρονες μεθό¬δους αντιμετώπισης.

Διαβάστε περισσότερα »

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση τns κυστεοουρητικής παλινδρόμησης. Πρόδρομα αποτελέσματα και αρχικές παρατηρήσεις

Η σύγχρονη παρεμβατική αντιμετώπιση της Κυστεοουρητηρκή5 παλινδρόμηση (ΚΟΥΠ) συμπεριλαμβάνει την κυστεοσκοπκή υποουρητηρκή έγχυση διογκωτικών υλικών (Deflux!®). Παρουσιάζουμε τα πρώιμα αποτελέσματα και αναλύουμε τις αρχικές παρατηρήσεις μας από την εφαρμογή αυτής της τεχνικής στην κλινική μας. Υλικό/Μέθοδοs: Περιγράφονται επτά περιστατικά με ΚΟΥΠ που αντιμετωπίστηκαν με έγχυση Deflux και έχουν ολοκληρωμένη μετεγχειρητική παρακολούθηση από τον Φεβρουάριο του 2007 μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για 2 αγόρια και 5 κορίτσια ηλικίας 1.5 μέχρι και 10 ετών. Από aυτούs/ οι δύο aσθεvείs υπο-βλήθηκαν σε ενδοσκοπική αντιμετώπιση σε ηλικία 1.5 ετών ενώ οι υπόλοιποι 5 ασθενείs σε ηλικία >6 ετών. Συνολικά αντιμετωπίστηκαν 9 ουρητήρεεμε ΚΟΥΠ από 2ου έωs και 5ου βαθμού. Αποτελέσματα: Σε έξι από τουs επτά ασθενείs η ΚΟΥΠ είτε υποχώρησε σε χαμηλότερου Βαθμού είτε ιάθηκε πλήpωs. Έναs ασθεvήs χρειάστηκε να υποβληθεί σε επαναληπτική έγχυση ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αποτυχία τη μεθόδου καταγράφηκε σε έναν μόνο ασθενή με μεγάλο βαθμό ΚΟΥΠ άμφω και άλλεs συγγεvείs ανωμαλίες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με μετεμφύτευση ουρητήρων. Συμπέρασμα: Η κυστεοσκοπκή έγχυση Deflux για την αντιμετώπιση τη ΚΟΥΠ είναι μια ασφαλήs μέθοδοs που εφαρμόζεται με επιτυχία από την κλινική μας, τουλάχιστον στον μέχρι σήμερα μικρό αριθμό ασθενών, πpοσβλέποvτas σε αυξημένα ποσοστά θεpαπείας τη πάθηση με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ανάγκης ανοιχτής χειρουργικής επέμβαση.

Διαβάστε περισσότερα »

Παραοισοφαγική Κήλη σε Νεογνό: Περιγραφή περίπτωσης

Η παραοισοφαγική κήλη αποτελεί μία σπάνια πάθηση τη νεογνικής και παιδικής ηλικίας, η οποία χρήζει άμεση χειρουργικής αντιμετώπισης λόγω των πιθανών επιπλοκών της. Η κλινική εικόνα σε συνδυασμό με την ακτινογραφία θώρακοε μπορούν να θέσουν την υποψία τη νόσου, που επιβεβαιώνεται με τη διάβαση του ανώτερου πεπτικού συστήματος. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και για την αποφυγή των μετεγχειρητικών επιπήοκών συστήνεται η διενέργεια γαστροπηξίας. Παρουσιάζεται περίπτωση ενός πρόωρου νεογνού με παραοισοφαγική κήλη, που αντιμετωπίστηκε επιτυχώε χειρουργικά την ένατη ημέρα ζωής. Έγινε ανάταξη του θόήου του στομάχου, αφαίρεση του κηλικού σάκου, σύγκριση των σκεπών του οσοφαγκού τρήματος του διαφράγματος και οπίσθια γαστροπηξία κατά Hill. Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή, χωρίς την εμφάνιση κάποιας ιδιαίτερης επιπλοκής.

Διαβάστε περισσότερα »

Αρχέγονος νευρο-εξωδερματικός όγκος του πνεύμονα. Μια σπανιότατη περίπτωση σε παιδί

Το σάρκωμα Ewing (ES) περιλαμβάνει μια οικογένεια όγκων αρχέγονης εξωδερματικής προέλευσης (PNET) ποικίλη εντόπιση. Οι όγκοι της ομάδας ES-PNET είναι εξαιρετικά σπάνιοι την πρώτη δεκαετία τη ζωής και ακόμη σπανιότερη είναι η εντόπιση τους στον πνεύμονα. Παρουσίαση περιστατικού: Παρουσιάζουμε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση όγκου ES-PNET με πρωτοπαθή εντόπιση στον δεξιό πνεύμονα σε αγόρι 4 ετών, ο οποίος βρέθηκε μετά από ακτινολογική εξέταση για επιδεινούμενη αναπνευστική δυσχέρεια. Η αρχική διάγνωση επιβεβαιώθηκε με CT θώρακος και η βιοψία δια βελόνης που ακολούθησε έδειξε όγκο τη ομάδος ES-PNET. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ισχυρό χημειοθεραπευτικό σχήμα επί 6μηνο προεγχειρητικά και ακολούθησε χειρουργική αφαίρεση του όγκου με δεξιά άνω και μέση λοβεκτομή και σύγχρονο τοπικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Αποτέλεσμα: Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή και υποβλήθηκε άμεσα σε μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. Συμπέρασμα: Ο μεγάλης κακοήθειας αυτός όγκος αντιμετωπίζεται με ισχυρό προ και μετεγχειρητικό σχήμα χημειοθεραπείας και όσο το δυνατόν ευρύτερη χειρουργική εκτομή. Παρ' όλα αυτά η πρόγνωσή του παραμένει φτωχή.

Διαβάστε περισσότερα »

Χειρουργική αποκατάσταση του οισοφάγου με σωληνωτά κρημνό του στομάχου στην παιδική ηλικία

ΣΚΟΠΟΣ. Η αντικατάσταση του οισοφάγον στην παιδική ηλικία αν και έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν, συνεχίζει να αποτελεί δίλημμα για τον Παιδοχειρουργό όσον αφορά τη μέθοδο που δα επιλέ- ξει. Σκοπός της μελέτης μας είναι να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της αντικατάστασης του οισοφάγου με ανάστροφο σωληνωτό γαστρικό κρημνό, να καταθέσουμε την εμπειρία μας και να συζητήσουμε τα πλεονε¬κτήματα και τα μειονεκτήματα της, σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, όπως είναι η θωρακική μετατόπιση του στομάχου και η χρησιμοποίηση του παχέος εντέρου η της νήστιδας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ. Στη μελέτη μας περι¬λαμβάνονται 11 παιδιά που νοσηλεύθηκαν στην Παιδοχειρουργική κλινική του Γ.Π.Ν. “Ιπποκράτειο” Θεσ¬σαλονίκης τα τελευταία 15 χρόνια (1984-1999) και υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση οισοφάγου με ανά¬στροφο γαστρικό κρημνό. Από αυτά τα 6 ήταν νεογνά με ατρησία οισοφάγου και τα 5 παιδιά ηλικίας 3-10 ετών (τα 3 με εγκαύματα οισοφάγου από κατάποση καυστικών ουσιών και τα 2 με στένωση από οισοφαγί¬τιδα του κάτω τριτημορίου του οισοφάγου). Για την δημιουργία του σωληνωτού κρημνού χρησιμοποιήθηκε το μείζον τόξο του στομάχου και ο νεοοισοφάγος τοποθετήθηκε σε δύο περιπτώσεις οπισδοστερνικά, ενώ στις υπόλοιπες 9 στο αριστερό ημιδωράκιο. Σε όλα τα περιστατικά η αναστόμωση έγινε στην τραχηλική χώρα , σε 5 από αυτά σε ένα χρόνο ταυτόχρονα με την εγχείρηση ενώ στα υπόλοιπα 6 σε δεύτερο χρόνο. Σε όλους τους ασθενείς έγινε γαστροστομία και σε 2 από αυτούς πυλωρομυοτομή. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Μετεγχειρητικές επιπλοκές όπως συρίγγιο με εκροή σιέλου από την αναστόμωση παρατηρήθηκε σε 4 ασθενείς οι οποίοι αντι- μετωπίσθηκαν συντηρητικά με επιτυχία. Δυσκαταποσία εμφάνισαν 5 ασθενείς από στένωση της αναστόμω¬σης ή του σωληνωτού κρημνού και αντιμετωπίστηκαν οι 4 συντηρητικά και ο ένας με επανεγχείρηση. ΣΥ¬ΜΠΕΡΑΣΜΑ. H αντικατάσταση του οισοφάγου με σωληνωτό ανάστροφο αντιπερισταλτικό κρημνό του στο¬μάχου είναι μια αξιόπιστη μέθοδος. Εξασφαλίζει επαρκές μήκος νέο-οισοφάγου με καλή αιμάτωση και επι¬τρέπει την γρήγορη διέλευση της τροφής. Οι επιπλοκές της όπως η διαφυγή, οι στενώσεις μπορεί να είναι σοβαρές, αλλά είναι σημαντικό και ενθαρρυντικό ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία αν αναγνω¬ριστούν έγκαιρα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top