Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Συγγενής διαφραγματοκήλη. Αποτελεσματικότητα θεραπευτικού πρωτοκόλλου με εφαρμογή οπων των σύγχρονων μέσων ανχιμετώπισης τns ανθεκτικής υποξαιμίας

Νέα θεραπευχικά μέσα αντιμετώπιση τη ανα- πνευστκήε αvεπάpκεlαs, όπωs η εξωσωμαχκή οξυγόνω¬ση δια μεμβράνη (Extracorporeal Membrane Oxygena¬tion, ECMO) και μερικόε αεplσμόs με υγρό (partial liquid ventilation, PLV), έχουν δωσει εήπίδεε για μια πιο αποτε- ήεσματική υποστήριξη νεογνών με συγγενή διαφραγμα- τοκήήη (ΣΔΚ). Σκοπόs: Η διερεύνηση τη αποτεήεσματι- κότnταs πρωτοκόήήου αντιμεώπιση νεογνών με ΣΔΚ που συμπεριήαμβάνει εφαρμογή υψίσυχνου αερισμού, ε- σπνεόμενου οξειδίου του αζώτου (iNO), ECMO και PLV. Ασθενείε και μέθοδοι Μεήετήθηκαν προγραμματισμένα όήα τα νεογνά με ΣΔΚ, τα οποία εισήχθησαν στη Mοvάδα Ενταχκήε Νοσηήείαε Νεογνών τη Χεφουργικήε Παίδων του Νοσοκομείου Yorkhill, Glasgow, Scotland, μεταξύ των ετών 1997-2002. Μετά την εισαγωγή τουε στη μονάδα άρ¬χιζε η αντιμετώπιση τηε υποξαψίαε με Βάση το πρωτό- κοήήο και κήιμακωνόταν ανάήογα με την κήινική εκτίμη¬ση, τα αέρια αίματοε και η τιμέε των δεικτών εκτίμηση τη οξυγόνωση. Η έκβαση αξιοήογήθηκε από την πορεία των δεικτών εκτίμηση τη οξυγόνωση και τη θνητότητα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top