Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Χημική οισοφαγίτιδα στην παιδική ηλικία:Συντηρητική αντιμετώπιση σε παιδιατρικό τμήμα

Σκoπός της παρoύσης μελέτης είναι η παρoυσίαση της δυνατότητας και των πρoϋπoθέσεων συντηρητικής αντιμετώπισης ασθενών με λήψη διαβρωτικής oυσίας σε παιδιατρική κλινική. Κατά τo διάστημα 1992-2000 επί συνόλoυ 255 τυχαίων δηλητηριάσεων αντιμετωπίσθηκαν 24 λήψεις διαβρωτικής oυσίας (άλκαλι 13, oξύ 8, ιώδιo1, αμμωνία 1, ακετόνη 1). Τα 22 περιστατικά αφoρoύν νήπια και τα 2 βρέφη. Oι 14/24 εμφάνισαν συμπτωματολογία που συνιστούσε κριτήριο για περαιτέρω αντιμετώπιση. Oι βλάβες διαπιστώθηκαν με ενδoσκόπηση κατά τo 1o 24ωρo από τη λήψη της oυσίας, ταξινoμήθηκαν κατά Holinger και επαναξιoλoγήθηκαν ενδoσκoπικά 21 ημέρες αργότερα. Για τους ασθενείς με βλάβη 2ου και 3ου βαθμού η αντιμετώπιση έγινε βάσει πρωτοκόλλου που περιλαμβάνει υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, H2-αναστολέα, αντιβίωση και θρεπτική υποστήριξη. Όλοι οι συμπτωματικοί ασθενείς παρέμειναν υπό παρακολούθηση τουλάχιστον για 4 μήνες. Ένας εξ αυτών διακομίσθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, διότι κατά την ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε ενεργός αιμορραγία 24 ώρες μετά την λήψη αλκάλεως. Για τους 10 ασθενείς με βλάβη 2ου και 3ου βαθμού η διάρκεια νοσηλείας κυμάνθηκε από 21-30 ημέρες κατά την οποία απαιτήθηκε θρεπτική υποστήριξη. H τελική έκβαση υπήρξε άριστη χωρίς απώτερες επιπλοκές, εκτός μιας ασθενούς που παρουσιάζει μόνιμη στένωση του κατώτερου οισοφαγικού στομίου και αντιμετωπίζεται με διαστολές. H συντηρητική αντιμετώπιση παιδιατρικών ασθενών με χημική οισοφαγίτιδα σε παιδιατρικό τμήμα είναι εφικτή, ασφαλής και αποτελεσματική υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται σχολαστική αξιολόγηση των ασθενών με ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σωλήνα.

Διαβάστε περισσότερα »

Εκδήλωση αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας και οξείας ηπατίτιδας μετά από λοίμωξη από ιό Coxsackie B: Περιγραφή περίπτωσης

Περιγράφεται περίπτωση ασδενούς ηλικίας 7 ετών, η οποία παρουσίασε αντοάνοση αιμολυτική αναιμία και οξεία ηπατίτιδα μετά από λοίμωξη από ιό Coxsackie Β. Οι ιοί Coxsackie προκαλούν κυρίως ασυμπτωματικές λοιμώξεις η μη ειδικά εμπύρετα νοσήματα, παρόμοια με αυτά που προκαλούν και άλλοι εντεροίοί. Η πολυσυστηματική προσβολή περιγράφεται βιβλιογραφικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες συνήθως αφορούν σε νεογνά και μικρά βρέφη και συχνά έχουν μοιραία κατάληξη. Η περίπτωση περιγρά­φεται λόγω της σπανιότητας της πολυσυστηματικής εκδήλωσης λοίμωξης από ιό Coxsackie στην παιδική ηλικία, καθώς και λόγω της καλής τελικής έκβασης της ασθενούς μετά τη χορήγηση της κατάλληλης θερα­πευτικής αγωγής.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top