Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά: ερωτήματα και απαντήσεις

Η υπέρταση στα παιδιά αποτελεί αντικείμενο με αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω της αύξησης της συχνότητάς της, που φτάνει περίπου το 4,5 %, και των δυνητικών επιπτώσεών της, όπως βλάβες σε όργανα-στόχους ήδη από την παιδική ηλικία και εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου στην ενήλικη ζωή. Ιδιαίτερη σημασία έχει να μετράται η αρτηριακή πίεση σε κάθε παιδί άνω των 3 ετών και η μέτρησή της θα πρέπει να γίνεται με τη σωστή μεθοδολογία, είτε χρησιμοποιώντας το υδραργυρικό σφυγμομανόμετρο, είτε ταλαντωσιμετρικές συσκευές. Για την αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά χρησιμοποιούνται ειδικοί πίνακες (νομογράμματα) που παρέχουν εκατοστιαίες θέσεις (ΕΘ) της αρτηριακής πίεσης για την ηλικία, το φύλο και το ύψος. Η διάγνωση της υπέρτασης βασίζεται στη διαπίστωση αποκλίσεων από τις φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το ύψος του παιδιού. Επιπλέον, σημαντική είναι η χρησιμότητα της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης για τη διάγνωση της υπέρτασης της λευκής μπλούζας και της συγκαλυμμένης υπέρτασης στα παιδιά. Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων βασικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο παιδίατρος σχετικά με τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και τη διάγνωση της υπέρτασης στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »

Συσχετίσεις μεταξύ παχυσαρκίας και αρτηριακής πίεσns σε παιδιά και εφήβους

0 σκοπόs τη πopούσos μελέτη ήταν VO ερευνήσει την επίδραση τη παχυσαρκίακ στκ xlμέs τη αρτηρίαν πίεση (ΑΠ) ιατρείου και στκ παραμέτρου τη 24ωρη καταγραφήκ τη ΑΠ σε παιδιά και εφήβου. Υλι- κό-μέθοδοι: Μελετήθηκαν 50 παχύσαρκα και 78 μη παχύ¬σαρκα παιδιά και έφηβοι, ηλικίακ 9-18 χρ, τα οποία υπο¬βλήθηκαν σε μετρήσεκ ΑΠ ιατρείου, 24ωρη καταγραφή τη ΑΠ και μετρήσεικ γλυκόζη νηστείακ και λιπιδίων ορού. Αποτελέσματα: Η συστολική και η διαστολική ΑΠ ιατρεί¬ου, η συστολική ΑΠ 24ωρου, ημέρακ και νύχτακ και η πίε¬ση παλμού 24ωρου, ημέρακ και νύχτακ, συσχετιζόταν θε¬τικά με την εκατοστιαία θέση (ΕΘ) του δείκτη μάζακ σώ- ματοκ (ΔΜΣ) και το z score του ΔΜΣ. Παρατηρήθηκε προ¬οδευτική αύξηση τη συστολικήκ ΑΠ με την αύξηση των τιμών του z score του ΔΜΣ, τόσο για τκ τιμέκ τη ΑΠ ια¬τρείου, όσο και για τκ τιμέκ τη 24ωρη ΑΠ. Στην πολυ- παραγοντική λογιστική ανάλυση παλινδρόμηση τα πα¬χύσαρκα παιδιά εμφάνιζαν 3.46 φορέκ μεγαλύτερη πιθα¬νότητα εμφάνιση υπέρταση για τκ τιμέκ τη 24ωρη κα- ταγραφήκ τη ΑΠ. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα τη μελέτηκ δείχνουν ότι η παχυσαρκία στα παιδιά και τουκ εφήβου συσχετίζεται θετικά τόσο με τκ τιμέκ τη ΑΠ ια-τρείου, όσο και τη 24ωρη καταγραφήκ τη και προδια¬θέτει σε πρώιμη εμφάνιση υπέρταση.

Διαβάστε περισσότερα »

Σύνδρομο οξείας βλάβης των πνευμόνων από μετάγγιση

Η οξεία βλάβη των πνευμόνων από μετάγγιση που είναι γνωστή ως σύνδρομο TRALI (transfusion-related acute lung injury), αποτελεί μια σοβαρή κλινική οντότητα, που σχετίζεται με τη μετάγγιση αίματos ή παραγώγων του. Η παθοφυσιολογία του συνδρόμου περιλαμβάνει την αυξημένη διαπερατότητα των πνευμονιών τριχοειδών, κaθώs και αυξημένα επίπεδα πρωτεΐνη στις πνευμονικές εκκρίσεις ή στο υπεζωκοτικό υγρό. Το σύνδρομο TRALI για να διαγνωσθεί, απαιτεί μεγάλο βαθμό κλιvικής υπoψίας και αποκλεισμό άλλων πιθανών επιπλοκών από μετάγγιση. Παρόλο που η διάγνωση στηρίζεται κυριως σε κλινικά κριτήρια, τα εργαστηριακά ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση και συχνά να διευκρινίζουν το δότη ms μovάδas που ευθύνεται για την εμφάνιση του συνδρόμου. Η αντιμε-τώπισή του είναι κυριω υποστηρικτική. Η κατανόηση του συνδρόμου TRALI μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψή του, ώστε να ελαττωθεί ο κίvδυvos εμφάvισήs του. Για του παραπάνω λόγου παρουσιάζεται ενδιαφέρουσα περίπτωση aσθεvoύs 5,5 ετών, που κατά τη μετάγγιση με συμπυκνωμένα ερυθρά παρουσίασε κλινική εικόνα συνδρόμου TRALI. Αντιμετωπίστηκε επιτυχώs με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό και αιμοδυναμική υποστήριξη.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top