Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Μεταβολισμός του ουρικού οξέος στην κυστική ίνωση

Η χορήγηση υμηλών δόσεων παγκρεατικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε πουρίνες για την αντι¬μετώπιση της παγκρεατικής ανεπάρκειας σε ασθενείς με ΚΙ έχει συνδεθεί με αυξημένη απέκκριση ουρικού οξέος στα ούρα. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της άπορης ότι η αυξημένη απέκκριση ουρι¬κού οξέος στους ασθενείς με ΚΙ οφείλεται στην αυξημένη πρόσλημη πουρινών με τα παγκρεατικά εκχυλί¬σματα και ότι η ελάττωση της ποσότητας των παγκρεατικών ενζύμων στη διεθνώς συνιστώμενη δοσολογία οδηγεί σε φυσιολογικό μεταβολισμό του ουρικού οξέος. Υλικό-Μέδοδοι: Μελετήθηκαν 39 ασθενείς με ΚΙ και παγκρεατική ανεπάρκεια, 20 κορίτσια και 19 αγόρια, ηλικίας 4,5-19 χρόνων (μέση ηλικία 10,3 +3.3 χρόνια) και ίσος αριθμός μαρτύρων ανάλογης ηλικίας και φύλου. Οι ασθενείς βρίσκονταν σε θεραπεία υπο¬κατάστασης με ημερήσια πρόσλημη λιπάσης <10.000 iu/Kg/H και σε φάση κατά την οποία δεν είχαν ενερ¬γό νόσο. Ο κλινικός δείκτης Shwachman κυμαίνονταν μεταξύ 50-70. Στους ασθενείς και στα άτομα της ομά¬δας ελέγχου προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα της κρεατινίνης και του ουρικού οξέος στον ορό και στα ούρα 24ώρου. Ούρα επίσης εξετάσθηκαν για την παρουσία κρυστάλλων ουρικού οξέος. Η εκτίμηση της σπειρα- ματικής διήθησης έγινε με προσδιορισμό της κάθαρσης της κρεατινίνης. Έγινε αναγωγή της απέκκρισης του ουρικού οξέος ανά 100κ.εκ. σπειραματικής διήθησης. Αποτελέσματα: Η σπειραματική διήθηση ήταν φυ¬σιολογική σε όλους τους ασθενείς και στα άτομα της ομάδας ελέγχου. Οι τιμές του ουρικού οξέος στον ορό και στα ούρα 24ώρου καθώς και οι τιμές του ουρικού οξέος ανά 100κ.εκ. σπειραματικής διήθησης ήταν συ¬γκρίσιμες στις δύο ομάδες. Κρύσταλλοι ουρικού οξέος στη μικροσκοπική εξέταση ούρων διαπιστώθηκαν σε ένα μόνο ασθενή. Συμπεράσματα: Η χορήγηση παγκρεατικών εκχυλισμάτων σε δοσολογία αποδεκτή διε¬θνώς (<10000 μονάδες ανά χιλιόγραμμο ΒΣ ημερησίως) δεν συνδέεται με αυξημένη απέκκριση του ουρικού οξέος στα ούρα των ασθενών με ΚΙ.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top