Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Συγγενής μυοτονική δυστροφία

Η μυοτονική δυστροφία τύπου I είναι ένα αυτοσωμτκό επικρατητικό κληρονομούμενο νόσημα με εκδηλώσετς από τους σκελετικούς και λείους μυς, τους οφθαλμούς, το ενδοκρινικό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η συγγενής μυοτονική δυστροφία, η πιο ακραία κλινική εκδήλωση της νόσου παρουσιά¬ζεται κατά την νεογνική ηλικία με υποτονία και μυϊκή αδυναμία, ενώ συμπτώματα είναι δυνατόν να υπάρ¬χουν από την εμβρυϊκή ζωή (πολυϋδράμνιο, μειωμένες εμβρυϊκές κινήσεις). Περιγράφεται περίπτωση νεο¬γνού που στα πλαίσια της διερεύνησης γενικευμένης υποτονίας από τη γέννηση, διαγνώστηκε συγγενής μυο¬τονική δυστροφία, καθώς και μυοτονική μυϊκή δυστροφία τύπου I στη μητέρα..

Διαβάστε περισσότερα »

Μητρικός θηλασμός στην περιοχή της Β.Δ. Ελλάδας

Σκοπός: O στόχος της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας και της διάρκειας του μητρικού θηλασμού (Μθ) στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, όπως και των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Υλικό και Μέθοδοι.: Επιλέχθηκαν τυχαία από το ληξιαρχείο 500 μητέρες από τις 3000 (16,6%) που γέννησαν το 1997. Ένα χρόνο αργότερα, τους εστάλη ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διατροφή του βρέφους τους, το μητρικό θηλασμό (αποκλειστικό ή σε συνδυασμό με τροποποιημένο γάλα) ή την αποκλειστικά τεχνητή διατροφή, το χρόνο διακοπής του θηλασμού και διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν. Αποτελέσματα: Απάντησαν 250 μητέρες (^ 50%). Από αυτές οι 203 (81,2%) άρχισαν να θηλάζουν το βρέφος τους εντός της 1ης εβδομάδας ζωής του (39,2% αποκλειστικά). Η συχνότητα του συνολικού Μθ μειώθηκε σταδιακά στο 22,6% μετά το τέλος του 6ου μήνα (9% αποκλειστικός Μθ). Παράγοντες που σχετίζονται θετικά με τη συχνότητα του Μθ ήταν η ηλικία κύησης (>37 εβδ., p<0.01) και το βάρος γέννησης (>2500 g, p<0.05) του βρέφους, ενώ αρνητικά συσχετίστηκαν οι ώρες επαγγελματικής απασχόλησης της μητέρας (p<0.05). Συμπεράσματα: Το ποσοστό Μθ στη ΒΔ Ελλάδα είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες γι’ αυτό απαιτούνται στρατηγικές για την προώθησή του.

Διαβάστε περισσότερα »

H εγκεφαλική παράλυση σε νεογνά με περιγεννητικά προβλήματα: Αναδρομική μελέτη 15ετίας

Η εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) έχει συσχετιστεί με προγεννητικούς, περιγεννητικούς και σπάνια μεταγεννητικούς παράγοντες. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η συχνότητα της ΕΠ στα νεογνά που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (MENN) της ΒΔ Ελλάδας. Στη μελέτη περιελήφθηκαν τα νεογνά που νοσηλεύθηκαν τη δεκαπενταετία 1989-2003 και εμφάνισαν κατά τη νηπιακή ηλικία ΕΠ. Σε 62 πρόωρα και 16 τελειόμηνα παιδιά διαγνώστηκε ΕΠ. Τα παιδιά ηλικίας κύησης (ΗΚ)<28 εβδ είχαν 60πλάσια συχνότητα ΕΠ και εκείνα ΗΚ<31 εβδ 25πλάσια συγκριτικά με τα τελειόμηνα (p<0.0001). Κατά τη τελευταία περίοδο της μελέτης (1997-2003) αυξήθηκε η επιβίωση και μειώθηκε σημαντικά η συχνότητα ΕΠ στα παιδιά ΗΚ<34 εβδ (p<0.001). Τα σημαντικότερα νεογνικά προβλήματα ήταν στα πρόωρα η εγκεφαλική αιμορραγία 3ου -4ου βαθμού (38.7%) και στα τελειόμηνα η περιγεννητική ασφυξία (37.5%). Το 75.5% των προώρων με ΕΠ είχε περικοιλιακή λευκομαλάκυνση (ΠΛ). Το 55% των παιδιών είχε σπαστική τετραπληγία και το 19.3% των προώρων σπαστική διπληγία. H μείωση της ΕΠ στα παιδιά ΗΚ<34 εβδ μπορεί να συσχετιστεί με τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας. Η συμμετοχή της περιγεννητικής ασφυξίας στην αιτιολογία της ΕΠ ήταν περιορισμένη (7.7%).

Διαβάστε περισσότερα »

Νεογέννητο με περιτονίτιδα από μηκώνιο

. Περιγράφεται η περίπτωση δήλεος τελειόμηνου νεογνού με περιτονίτιδα από μηκώνιο που εκδη¬λώθηκε με κοιλιακή διάταση και αναπνευστική δυσχέρεια αμέσως μετά τη γέννηση του. Η διάγνωση βασί¬στηκε στα χαρακτηριστικά ευρήματα του απεικονιστικού ελέγχου που ακολούθησε (ενδοκοιλιακές αποτιτα¬νώσεις, περιτοναϊκη συλλογή υγρού). Αντιμετωπίστηκε χειρουργικά την πρώτη ημέρα ζωής. Δεν βρέθηκε υπο¬κείμενη ανατομική ανωμαλία ή συστηματική νόσος και η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή. Η περιτονί¬τιδα από μηκώνιο αποτελεί μια σπάνια κατάσταση η διάγνωση της οποίας τίθεται συνήθως προγεννητικά στον υπερηχογραφικό έλεγχο ρουτίνας. Η αντιμετώπιση μετά τη γέννηση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις χειρουργική. Η πρόγνωση ποικίλλει και εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη υποκείμενων ανωμαλιών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top