Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εμβρυϊκός ύδρωπας και αιμολυτική νόσος του νεογνού από ενδομήτρια Rh anti-C αλλοανοσοποίηση

To αντιγόνο C του συστήματος Rh απαντάται σε χαμηλή συχνότητα στα ερυθρά και μπορεί να προκαλέσει υποκλινική έως μέτριας βαρύτητας αιμολυτική νόσο του νεογνού. Οι περιπτώσεις βαριάς αιμόλυσης και ύδρωπα στο κύημα είναι σπάνιες. Παρουσιάζουμε μία περίπτωση anti-C αλλοανοσοποίησης που εκδηλώθηκε με βαριά αναιμία και εμβρυϊκό ύδρωπα από την 23η εβδομάδα κύησης και είχε καλή έκβαση. Επιπλέον γίνεται μια συνοπτική αναφορά στη βιβλιογραφία σχετικά με την επιδημιολογία, την παθογένεια και την αντιμετώπιση της Rh αλλοανοσοποίησης κατά την κύηση και της αιμολυτικής νόσου του νεογνού.

Διαβάστε περισσότερα »

Η εξωγενής χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα βελτιώνει την οξυγόνωση πρόωρων νεογνών με πνευμονική αιμορραγία

Σκοπός. Η διερεύνηση της επίδρασης τον εξωγενούς επιφανειοδραστικού παράγοντα (ΕΠ) στην οξυγόνωση νεογνών με πνευμονική αιμορραγία (ΠνΑ). Ασθενείς - μέθοδοι. Μελετήθηκαν προγραμματισμένα 59 πρόωρα νεογνά με ΒΓ<1500 g που νοσηλεύτηκαν σε διάστημα 6 χρόνων και παρουσίασαν ΠνΑ. Τα νεογνά ταξινομήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, την ομάδα τον ΕΠ (ν = 29), όπου χορηγήθηκε ΕΠ [1-3 δόσεις των 100 mg/kg φυσικού ΕΠ βοείου τύπου, survanta®, ανά 12ωρο], και στην ομάδα μαρτύρων (ν =30). Εκτι- μηθηκαν οι μεταβολές της οξυγόνωσης τις πρώτες 72 ώρες από την εισαγωγή στη μελέτη με τον υπολογισμό του δείκτη οξυγόνωσης (ΔΟ), της κυμελιδο-αρτηριακής διαφοράς οξυγόνου (A-aDO2) και του αρτηριο-κυμελι- δικού πηλίκου οξυγόνου (a/APO2), η επιβίωση, η διάρκεια μηχανικού αερισμού, χορήγησης οξυγόνου και νοσηλείας καθώς και η συχνότητα μακροχρόνιων επιπλοκών. Αποτελέσματα. Η παρακολούθηση των δεικτών εκτίμησης της οξυγόνωσης έδειξε ταχύτερη και μεγαλύτερη βελτίωση της οξυγόνωσης στην ομάδα του ΕΠ συγκριτικά με τους μάρτυρες. Οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές την 6η και 24η ώρα μετά την εισαγωγή στη μελέτη. Η θνησιμότητα πριν την έξοδο ήταν χαμηλότερη στην ομάδα του ΕΠ (48% vs 67%), αν και η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά ως προς τους υπόλοιπους δείκτες έκβασης. Συμπεράσματα. Η χορήγηση ΕΠ σε νεογνά με ΠνΑ βελτιώνει την οξυγόνωση χωρίς, όμως, να επηρεάζει σημαντικά τη θνησιμότητα πριν τη έξοδο.

Διαβάστε περισσότερα »

Αποτελεσματικότητα του υψίσυχνου αερισμού με ταλαντώσεις (HFOV) ως θεραπείας διάσωσης σε νεογνά με αναπνευστική ανεπάρκεια

Η αναπνευστική ανεπάρκεια (ΑΑ) αποτελεί σοβαρή αιτία νοσηρότητας και δνησιμότητας στη νεογνική ηλικία, ώστε για την αντιμετώπιση της δοκιμάζονται νέοι μέθοδοι μηχανικού αερισμού. Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του υμίσυχνου αερισμού με ταλαντώσεις (HFOV) ως θεραπείας διάσωσης σε νεογνά με ανθεκτική ΑΑ. Υλικό-μέδοδοι: Μελετήθηκαν προγραμματισμένα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά, τα οποία χρειάσθηκαν HFOV μετά την αποτυχία του συμβατικού αερισμού για την αντιμετώπιση της σοβαρής ΑΑ, στο χρονικό διάστημα 1997-2000. Τα νεογνά ταξινομήθηκαν ανάλογα με την ηλικία κύησης (ΗΚ) στην ομά¬δα Α, με ΗΚ < από 34 εβδ., και στην ομάδα Β, με ΗΚ > από 34 εβδ. Αποτελέσματα: Εικοσιπέντε νεογνά αποτέλεσαν την ομάδα Α και 13 την ομάδα Β. Στο HFOV απάντησαν 20/25 (80%) νεογνά της ομάδας Α και 11/13 (84,6%) της ομάδας Β και το συνολικό ποσοστό επιτυχίας ήταν 81,5% (31/38 νεογνά). Επιβίωσαν 15/25 (60%) νεογνά στην ομάδα Α και 10/13 (77%) στην ομάδα Β (p=0,47). Τα νεογνά που απάντησαν στο HFOV παρουσίασαν σημαντική μείωση της κυμελιδοαρτηριακής διαφοράς οξυγόνου (AaDO2) και του δείκτη οξυγό¬νωσης (AO) τις πρώτες 48 ώρες εφαρμογής του (ANOVA, p<0,0001 και p=0,0045, αντίστοιχα) και είχαν σημα¬ντικά χαμηλότερη ΑαΣΌ2 από την 6η ώρα και AO τη 12η και 48η ώρα συγκριτικά μ' εκείνα που δεν απάντη¬σαν. Η ανταπόκριση στη θεραπεία είχε άμεση σχέση με την πρωτοπαθή αιτία που προκάλεσε την ΑΑ. Η επιτυ¬χία του HFOV ήταν υμηλή στις ομάδες με κυμέλιδική πνευμονική νόσο, σύνδρομα διαφυγής, ΣΕΜ ή πνευμονι- κή υπέρταση, ενώ ήταν πολύ χαμηλή σε σημαιμία ή συγγενή διαφραγματοκήλη. Συμπεράσματα: O HFOV αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της σοβαρής ΑΑ στα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά. Η ανταπόκριση στο HFOV σχετίζεται άμεσα με την πρωτοπαθή νόσο, ενώ στα νεογνά που ανταποκρίνονται στον τύπο αυτό μηχανικού αερισμού, η βελτίωση είναι εμφανής από τη 12η ώρα εφαρμογής του.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top