Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Στάθμιση των κινητικών κλιμάκων της δοκιμασίας της Griffiths No II, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η στάδμιση των κινητικών κλιμάκων (αβρής και λεπτής) της δοκιμασίας της Griffiths No II, σε παιβιά προσχολικής ηλικίας. Για τη στάδμιση των κινητικών κλιμάκων Α- αβρής και Δ-λεπτής ή Συντονισμού ματιού-χεριού του Griffiths τεστ Νο II, εξετάστηκαν 930 παιδιά (455 αγό¬ρια και 475 κορίτσια) ηλικίας από 37 έως 72 μηνών (3-6 χρόνων). Βρέβηκε η αρχική, μέση και οριακή ηλι¬κία για κάβε δεξιότητα των κλιμάκων Α και Δ και καδορίσδηκαν οι εκατοστιαίες δέσεις ανάλογα με τον αναπτυξιακό δείκτη και τη χρονολογική ηλικία του παιδιού. Έτσι, με μία εύχρηστη μέθοδο μπορεί να κα- θορισθεί η κινητική αναπτυξιακή κατάσταση του παιδιού χωρίς να απαιτείται μεγάλος χρόνος ή ειδικά όρ¬γανα. Από την παρούσα εφαρμογή της δοκιμασίας της Griffiths στα παιδιά της χώρας μας, διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος των αναπτυξιακών δεικτών και των δύο κλιμάκων ήταν υμηλότερος σε σχέση με τους αντί¬στοιχους δείκτες του δείγματος της Griffiths. Μερικοί από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ταχύτερη εξέλιξη της κινητικής ανάπτυξης είναι: η πάροδος του χρόνου, οι περιβαλλοντικές και πολιτισμι¬κές διαφορές μεταξύ των κρατών και ο εμπλουτισμός του διδακτικού προγράμματος με πιο πολύπλοκες και προκλητικές δραστηριότητες, που συνεπάγεται την καλύτερη εκπαίδευση και εξέλιξη του παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top