Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αξιοπιστία και εγκυρότητα ερωτηματολογίου για τη μελέτη των αλγών αύξησης σε παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως επτά ετών (πρόδρομη δημοσίευση) Επιδημιολογικό εργαλείο αξιολόγησης αλγών αύξησης

Εισαγωγή: Ο πόνος των κάτω άκρων κατά την παιδική ηλι¬κία είναι ένα συνηθισμένο αίτιο προσέλευσης του μικρού ασθενή στον παιδίατρο. Δεν υπάρχει ωστόσο ακριβής εκτίμηση της συχνότητάς του, ή κάποιο ερωτηματολόγιο αναφοράς για τη διερεύνησή του. Σκοπός: Η δημιουργία ενός ελληνόγλωσσου ερωτηματο-λογίου, κατάλληλου για την ανίχνευση των αλγών αύξησης στο γενικό πληθυσμό των παιδιών ηλικίας 4-7 ετών. Μέθοδος: Μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση συ¬ντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 27 κλειστού τύπου ερωτήσεις, δύο δυνατοτήτων απάντησης (ΝΑΙ-ΟΧΙ), που περιλαμβάνει τις παραμέτρους της εντόπισης, της διάρκει¬ας, της επιμονής του πόνου και της κληρονομικότητας. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αξιο¬λογήθηκαν σε πληθυσμό 83 γονέων παιδιών που παρακο¬λουθούσαν νηπιαγωγείο και Α' τάξη Δημοτικού, ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Αθήνας.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top