Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Το Μεταβολικό Σύνδρομο και οι προεκτάσεις του στην παιδική και εφηβική ηλικία

Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί τη συνύπαρξη στο ίδιο άτομο μιας σειράς μεταβολικών διαταραχών με κοινό παθοφυσιολογικό υπόστρωμα την κοιλιακή παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Τα άτομα που πάσχουν από ΜΣ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά νοσήματα. Κεντρικό ρόλο στην παθογένεια του συνδρόμου φαίνεται να παίζει ο λιπώδης ιστός που σήμερα θεωρείται όχι απλά ένας αποθηκευτικός ιστός, αλλά ένα ενδοκρινές όργανο. Η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας συνετέλεσε στην εμφάνιση τα τελευταία χρόνια του συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ωστόσο οι χαρακτήρες του συνδρόμου στις ηλικίες αυτές καθώς και οι μακροπρόθεσμες συνέπειές του δεν έχουν ως τώρα επαρκώς μελετηθεί.

Διαβάστε περισσότερα »

Καρδιακή λειτουργία και επίπεδα λιπιδίων σε παιδιά με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης πριν και μετά 12 μήνες θεραπείας με αυξητική ορμόνη

Είναι γνωστό, ότι νεαροί ενήλικες με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (GH) που αρχίζει στην παι­δική ηλικία έχουν μειωμένη καρδιακή μάζα, επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία και αυξημένο καρδιαγγει­ακό κίνδυνο μεταξύ άλλων και λόγω μεταβολών των λιπιδίων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της rhGH στην καρδιακή λειτουργία και στο μεταβολισμό των λιπιδίων κατά τον πρώτο χρόνο θεραπείας με rhGH σε παιδιά με ιδιοπαθή έλλειμη αυξητικής ορμόνης. Υλικό- Μέθοδοι.: Μελετήθηκαν 24 προεφηβικά παιδιά με μεμονωμένη ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (ομάδα Α) 13 αγόρια -11 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας 9,47±2,08 (4,24-12,35) έτη υπό θεραπεία με GH σε δόση 0,15 mg/kg/εβδ. και ως ομάδα ελέγχου 20 προεφηβικά φυσιολογικά κοντά παιδιά (ομάδα Β) ίδιας ηλικίας και φύλου. O έλεγχος περιελάμβανε προσδιορισμό των λιπιδίων (ολική χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια), μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ΗΚΓ 12 απαγωγών και ηχοκαρδιογράφημα (Μ- mode) στην έναρξη της με­λέτης, στους 6 και 12 μήνες. Με το ηχοκαρδιογράφημα προσδιορίσθηκαν παράμετροι της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και υπολογίσθηκαν το κλάσμα εξώθησης (EF), το κλάσμα βράχυνσης (FS), η μάζα της αριστερής κοιλίας (LVM) και ο δείκτης μάζας της αριστερής κοιλίας (LVMI). Απο­τελέσματα.: Στο τέλος της μελέτης δε διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην αρτηριακή πίεση, στο ΗΚΓ 12 απαγωγών, στο λιπιδαιμικό προφίλ, στις μέσες τιμές των παραμέτρων της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, στη μάζα και στον δείκτη μάζας της αριστερής κοιλίας μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπέρασμα: Η θεραπεία με rhGH κατά τον πρώτο χρόνο δεν προκάλεσε μεταβολές στον καρδια­κό ρυθμό, στην αρτηριακή πίεση, στην καρδιακή μορφολογία και στο λιπιδαιμικό προφίλ των παιδιών. Παρ' όλα αυτά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιώσουν την ασφάλεια και το μακροχρόνιο θερα­πευτικό αποτέλεσμα της χορήγησης rhGH.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχέση ημερήσιας διατροφικής πρόσληψης και φυσικής δραστηριότητας με την παιδική παχυσαρκία

Εισαγωγή. Η παιδική παχυσαρκία είναι μία χρόνια vοσογόvοs κατάσταση που απαιτεί την εγρήγορση των παιδιάτρων για την πρόληψη και αντιμετώπισή της. Σκοπόs. Η συσχέτιση του Δείκτη Mάzαs Σώμaτοs (ΔΜΣ) με το Δείκτη Φυσικής Δραστηριότητας (ΔΦΔ) και την ημερήσια διατροφική πρόσληψη σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών. Η σύγκριση του μέσου βάρου σώμaτοs των παιδιών με αυτό προηγούμενων μελετών του ελλαδικού χώρου. Πληθυσμόs μελέτη & μέθοδοs. Σε 658 παιδιά (348 αγόρια και 310 κορίτσια) μετρήθηκαν το βάpοs και ύψοs και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια σχετικά με IIS διατροφιέ συνήθεε και τη φυσική δραστηριότητα τριών ημερών. Με βάση το ΔΜΣ, τα παιδιά ταξινομήθηκαν σε φυσιολογικά, υπέρβαρα και παχύσαρκα για την ηλικία και το φύλο του με βάση α. τα όρια του International Obesity Task Force και β. τη 15η και 85η εκατοστιαία θέση (Εθ) των Εθνικών Προτύπων Ανάπτυξη του 1986. Από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια-διαιτολόγια χρονομετρήθηκε η φυσική δραστηριότητα των παιδιών και εκτιμήθηκε με ειδικό συντελεστή ανά 24 ώpεs και υπολογίστηκε ακόμη η διαιτητική πρόσληψη και κατανάλωση τpοφής. Έγινε συσχέτιση των σωματομετριών ευρημάτων του πληθυσμού ms πα- pούσαs μελέτη, με αυτό προηγούμενων μελετών του Ελλαδικού χώρου. Αποτελέσματα. Το 32% των παιδιών βρέθηκαν υπέρβαρα (30,7°% των αγοριών και 33,2% των κο- ριτσιών) και 11,50% παχύσαρκα (11,50% των αγοριών και 11,5°% των κοριτσιών) (p=0,626). Η μέση πρόσληψη ενέργειας ήταν παρόμοια στα παιδιά με ΔΜΣ ζ85η Εθ σε σχέση με ΔΜΣ <85η Εθ (2036 kcal έναντι 2134 kcal, αντίστοίχο, p>0,05). Ωστόσο τα παιδιά με ΔΜΣζ85η Εθ βρέθηκαν με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση αναψυκτικών και χυμών σε σχέση με ΔΜΣ<85η Εθ παιδιά (192 g έναντι 146g, αντίστοιχα, p<0,05). Διαπιστώθηκε σημαντική θετική συσχέτιση του ΔΜΣ των παιδιών με την ηλικία (beta=0,276, p<0,001) και αρνητική συσχέτιση με το ΔΦΔ (beta=-0,117, p=0,045). Από τη σύγκριση του βάρους των παιδιών τηε παρούσαε μελέτη με τα δεδομένα των Εθνικών Προτύπων Ανάπτυξη (1986), του ΑϊΒάζη (1990) και των προτύπων ανάπτυξη τη Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003), προκύπτει για όλεε τιε ηλι- κίεε και στα δύο φύλα, σημαντικά μεγαλύτερο μέσο Βάρος και ΔΜΣ των παιδιών της παρούσας μελέτη, συγκριτικά με τιε προηγούμενεε μελέτες (p^0,001). Συμπεράσματα. Η παιδική παχυσαρκία αυξάνεται στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία και επηρεάζεται από γενετικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες. Στην παρούσα εργασία διαπιστώθηκε ότι ο ΔΜΣ αυξάνεται με την ηλικία, επηρεάζεται αρνητικά από το ΔΦΔ, ενώ δεν επηρεάζεται από την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top