Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στα παιδιά

Ωs γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) ορίζεται η παλινδρόμηση γαστρικού ή και εντερικού πε-ριεχομένου στον οισοφάγο με ή χωρίς την παρουσία αναγωγών ή εμέτων1-4. Η ΓΟΠ συνήθων αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο κατά τη βρεφική ηλικία. Η γαστροοισοφαγική παλινδρομική vόσοs (ΓΟΠΝ) αναφέρεται σε συμπτώματα ή επίπλου ms ΓΟΠ. (Ga-stroesophageal Reflux Disease-GERD), καί αφορά στο σύνολο των συμπτωμάτων καί των βλεννογονικών βλαβών, που οφείλονται στην παρατεταμένη έκθεση ή/και παθολογική αντίδραση του οισοφάγου στο όξινο περιεχόμενο. Η είσοδοs του αvαχθέvτοs υγρού στη στοματική κοιλότητα ή TOUS πvεύμοvεs είναι υπεύθυ¬νη για την εμφάνιση αντιστοίχων στοματοφαρυγγικών καί πνευμονικών εκδηλώσεων. Στα βρέφη καί παίδίά ένα ποσοστό 7-8% πα- ρουσίάζεί καθημερίνά επείσόδία ΓΟΠ μlκpήs χρονί- ^s δlάpκεlαs (συvήθωs <3 λεπτών) κυριω μετά τα γεύματα αλλά καί κατά τον ύπνο ή σε εγρήγορση. Τα επείσόδία αυτά συνοδεύονταί από εϊάχίστα ή καί καθόλου συμπτώματα. Παλίνδρόμηση γαστρίκού πε- ρίεχομένου μίκρού βαθμού παρατηρείταί σε φυσίολογίκά νεογνά (ίδίαίτερα πρόωρα) καί βρέφη ηλίκια κυpίωs κάτω των 7 εβδομάδων χωριΈ άλλα συμπτώματα, λόγω αvωpιμότηταs των μηχανίσμών σύγκκλισης τηs γαστροοίσοφαγική συμβολή.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top