Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εγκεφαλίτιδα πιθανά σχετιζόμενη με λοίμωξη από ιό Boca

Η εγκεφαλίτιδα είναι φλεγμονή του εγκεφαλι¬κού παρεγχύματοε και αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρό- τηταε και θνητότηταε στα παιδιά. Η αιτιολογία ms συχνά εί¬ναι δύσκολο να καθοριστεί. 0 fis Boca ανακαλύφθηκε πρό¬σφατα, ανήκει στουs Parvo-lούs και η κλινική του επίπτω¬ση δεν έχει ακόμη πλήpωs διευκρινιστεί. Περιγράφεται πε¬ρίπτωση ασθεvούs ηλικία 3 ετών με εγκεφαλίτιδα στον οποίο απομονώθηκε ο fis Βοca. Η κλινική πορεία του ασθεvούs ήταν ομαλή χωριs νευρολογικά υπολείμματα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top