Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία στην παιδιατρική: ταξινόμηση, κλινική εικόνα, επιδημιολογικά δεδομένα

Ως Χρόνια Καθημερινή Κεφαλαλγία (ΧΚΚ) θεωρείται η κεφαλαλγία που εμφανίζεται περισσότερο από 4 ώρες ημερησίως, 15 φορές ή και παραπάνω τον μήνα, για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 συνεχόμενων μηνών, χωρίς κανένα παθολογικό αίτιο. Η ΧΚΚ μπορεί να ταξινομηθεί σε 4 διαγνωστικές κατηγορίες: 1) Μετατρεπόμενη - Xρόνια Ημικρανία 2) Χρόνια Κεφαλαλγία Τύπου Τάσεως (XKTT) 3) Χρόνια Καθημερινή Εμμένουσα Κεφαλαλγία (ΧΚΕΚ) και 4) Συνεχής Ημικρανία. H Xρόνια Ημικρανία θεωρείται φυσική εξέλιξη της ημικρανίας. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι κορίτσια και έχουν ιστορικό ημικρανίας χωρίς αύρα. Η Χρόνια Κεφαλαλγία Τύπου Τάσεως (ΧΚΤΤ) είναι εξέλιξη της επεισοδιακής ΚΤΤ και είναι καθημερινή ή πολύ συχνή με διάρκεια ολίγων λεπτών μέχρι και ημερών. H Χρόνια Καθημερινή Εμμένουσα Κεφαλαλγία είναι πρωτοπαθής κεφαλαλγία με οξεία έναρξη, που αποδίδεται σε ιογενή ή άλλη λοιμώδη αιτιολογία, σε ιστορικό τραυματισμού χωρίς απαραίτητα προηγούμενο ιστορικό. H Συνεχής Ημικρανία είναι κεφαλαλγία αυστηρά ετερόπλευρου άλγους , σχετίζεται με εκδηλώσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος κι έχει ανταπόκριση στην ινδομεθακίνη. Στον παγκόσμιο πληθυσμό, το ποσοστό εμφάνισης της ΧΚΚ είναι 3 με 5%.

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιότητα ζωής παιδιών με ημικρανία

Η ημικρανία αποτελεί την πλειοψηφία των πρωτοπαθών κεφαλαλγιών στην παιδική ηλικία κι εμφανίζεται σε όλο το φάσμα της. Η πιο συχνή μορφή της (75-80% των περιπτώσεων), είναι η ημικρανία χωρίς αύρα. Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της ημικρανίας στην ποιότητα ζωής (ΠΖ), των παιδιών. Μελετήθηκαν 100 παιδιά με ημικρανία, ηλικίας 6 έως 14 ετών, που πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης της ημικρανίας βάσει της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Στα παιδιά αυτά πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογικός έλεγχος και όπου υπήρχε ένδειξη εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος.Σε όλα χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο Child Health Questionnaire (CHQ) - Parent Form 50, ένα μη ειδικό εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση της ΠΖ και άλλων χρόνιων νοσημάτων και βαθμολογεί την σωματική, συναισθηματική και κοινωνική ευεξία του παιδιού ανεξάρτητα από την υποκείμενη νόσο. Οι βαθμολογίες του CHQ των παιδιών με ημικρανία συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες 100 υγιών παιδιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά με ημικρανία παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα CHQ scores απ’ ότι τα υγιή παιδιά σε όλες τις παραμέτρους της ΠΖ (p< 0.001). Επίσης, παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα αθροιστικά scores στη σωματική (Physical Summary Score) και ψυχοκοινωνική (Psychosocial Summary Score) ευεξία. Συμπερασματικά, η ημικρανία προκαλεί στατιστικώς σημαντική επιβάρυνση στην ΠΖ των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top