Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Διερεύνηση τns σχέσης ω3 και ω6 λιπαρών οξέων ερυθροκυττάρων και αvοσοσφαιpίvns Ε στον ομφάλιο λώρο – Προοπτική μελέτη

Τα τελευταία χρόνια διερευνάται η επίδραση περιΒαήήοντικών παραγόντων κατά την κύηση στην ανά-πτυξη ατοπιη στο νεογνό. Μεήέτεs σε ενήήικε και παιδιά εσηγούνται ότι τα ήιπαρά οξέα τη δ^ατpοφήs παίζουνρό- ήο στην ανάπτυξη ατοπιη φοποποlώvταs την παραγωγή ms ανοσοσφαφίνη Ε (IgE). Υπάρχουν εήάχστα δεδομέ¬να για το ρόήο των ήιπαρών οξέων κατά τη διάρκεια τη κύηση στη ρύθμιση τη ανοσοήογι< απάντηση του νε¬ογνού. Σκοπόs τη παpούσαs μεήέτη ήταν ο προσδιορι- σμόs των ήιπαρών οξέων στον ομφάήιο ήώρο και η συ- σχέτσή του με τα επίπεδα τη IgE σε αυτόν. Πάρθηκαν δείγματα αίματοs ομφάήιου ήώρου νεογνών ηήκιη κύη¬ση > 34 εβδομάδων. Από το σύνοήο των υπό μεήέτη νε¬ογνών επιήέχθηκαν με τυχαιοποίηση 136 νεογνά. Προσ¬διορίσθηκαν: α) ποσοστά κορεσμένων, μονοακόρεστων και ποήυακόρεστων ω3 και ω6 ήιπαρών οξέων τη ερυ- θροκυτταρι< μεμβράνη με τη μέθοδο τη αέρα χρω- ματογραφιη και β) η οήική IgE ορού με τη μέθοδο micro- ELISA. Διακρίθηκαν 2 ομάδεs σύμφωνα με τα επίπεδα τη IgE: ομάδα Α (IgE >0,2 IU/ml) και ομάδα Β (IgE <0,2 IU/ml). Αυξημένα επίπεδα IgE διαπιστώθηκαν σε 15/136 (11%) νεογνά. Κατά την ανάήυση των ω6 ήιπαρών οξέων δε δια¬πιστώθηκαν στατιστικά σημαντιέ δ^αφοpέs από τη σύ-γκριση των 2 ομάδων. Από την ανάήυση των ω3 ήιπαρών οξέων προέκυψε ότι αυτά τη ομάδαs Β εμφάνιζαν σημαδιακά υψηλότερα ποσοστά εκοσιδιεξενοϊκού οξέοε (DHA, 22:6ω3) (μέσεε τιμέε 1.27 έναντι 1.06, ρ< 0.05). Συμπε- ραίνεται ότι ένα από τα ω3 λιπαρά οξέα (DHA) σχετίζεται σημαντικά με μειωμένη παραγωγή IgE στον ομφάλιο ϊώ- ρο, εύρημα που συμβαδίζει με ενδεχόμενο προστατευτι¬κό ρόλο των ω3 λιπαρών οξέων στην ανάπτυξη ατοπικήε προδιάθεση στο νεογνό, ήδη από την ενδομήτρια ζωή.

Διαβάστε περισσότερα »

Παροδικός ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός σε βρέφος 38 ημερών. Περιγραφή περίπτωσης

Περιγράφεται η περίπτωση θήλεος βρέφους 38 ημερών το οποίο εκδήλωσε σπασμούς, υπασβεστιαιμία, υπερφωσφαταιμία και αυξημένη παραδορμόνη. Η υπασβεστιαιμία αρχικά ήταν επιμένουσα αλλά αργό­τερα ανταποκρίθηκε στη χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D από το στόμα. Το βρέφος δεν είχε κλινικά χαρακτηριστικά μευθοϋποπαραδυρεοειδισμού. Αποκλείστηκαν άλλα αίτια υπασβεστιαιμίας και τέθηκε η διάγνω­ση του «παροδικού μευθοϋποπαραδυρεοειδισμού» γιατί το βρέφος, μετά τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής και μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, δεν εμφάνισε ξανά σπασμούς. Τα επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου και παραδορμόνης παραμένουν φυσιολογικά χωρίς αγωγή μέχρι σήμερα στην ηλικία των 14 μηνών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top