Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Επίπεδα φυσικής κατάστασης αθλητών με νοητική υστέρηση και απροπόνητων ατόμων με φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης

Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα επίπεδα αερόβιας ικανότητας και μυϊκής δύναμης νεαρών ενηλίκων καλαθοσφαιριστών με νοητική υστέρηση (ΝΥ) και να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα επίπεδα απροπόνητων ατόμων με φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΦΑΝ), παρόμοιας ηλικίας. Στη μελέτη συμμετείχαν 10 νεαροί ενήλικες καλαθοσφαιριστές με ελαφρά προς μέτρια ΝΥ, ηλικίας 22.9 ± 4.1 ετών και 10 απροπόνητοι ενήλικες με ΦΑΝ, ηλικίας 23.5 ± 2.0 ετών. Ο Δείκτης Νοημοσύνης των καλαθοσφαιριστών με ΝΥ εκτιμήθηκε με το Stanford Binet Intelligence scale. Ο προσδιορισμός της μέγιστης πρόσλημης οξυγόνου (VO2mJ έγινε σε δαπεδοεργόμετρο με τον αναλυτή EOS SPRINT. Η εκτίμηση της μυϊκής δύναμης των πρόσθιων και των οπίσθιων μηριαίων μυών έγινε σε ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο (CYBEXII) στις γωνιακές ταχύτητες 60°, 1800 και 300°.sec-1. Οι καλαθοσφαιριστές με ΝΥ συμμετείχαν σε πρόγραμμα προπόνησης 4.5 ωρών εβδομαδιαία για τουλάχιστον 1 έτος. Από τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>.05) μεταξύ των δύο ομάδων στις υπό εξέταση παραμέτρους της φυσικής κατάστασης. Συ- μπεραίνεται ότι ενήλικες καλαθοσφαιριστές με ΝΥ είναι ικανοί να βελτιώσουν τις φυσικές τους ικανότητες συμμετέχοντας σε μακροπρόθεσμη, συστηματική και καλά δομημένη φυσική δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top