Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εμβολιασμός κατά του πνευμονιοκόκκου παιδιών με χρόνια ρευματικά νοσήματα που υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία

Εισαγωγή: Στα παιδιά με χρόνια ρευματικά νο¬σήματα (ΧΡΝ)ο πνευμονιόκοκο αποτελεί ένα από τα κύ¬ρια παθογόνα για την πρόκληση διεισδυτικών και σοβα-ρών αναπνευστικών λοιμώξεων. Σκoπόs: Να εκτιμηθεί η ανάγκη εμβολιασμού κατά του πνευμονιοκόκκου καθώs επίση η ασφάλεια και ανοσογονικότητα του Σδύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου (PCV7) σε παι¬διά με ΧΡΝ που υποβάλλονται σε μακροχρόνια ανοσοκα- τασταλτική θεραπεία. Υλικό - Μέθoδos: 56 παιδιά (Α/Κ:11/ 45), ηλιms 3-18 χρόνων (μέση ηλικία 10,7±0,7 χρ) που έπασχαν από ΧΡΝ εμβολιάστηκαν με PCV7 σε 2 δόσεκ με μεσοδιάστημα 4-8 εβδομάδεκ. Πριν τον εμβολιασμό και 42,7±2.3 ημέρεκ μετά (αμέσωκ πριν τη 2η δόση) προσ-διορίστηκαν οι τίτλοι των αντισωμάτων έναντι των 23 συ¬χνότερων ομότυπων του πνευμονιοκόκκου συνολικά και έναντι των 7 ομότυπων του PCV7 ξεχωριστά, με τη μέθο¬δο ELISA. Αποτελέσματα: Πριν τον εμβολιασμό, προστα¬τευτικό τίτλο (>250 mU/ml) έναντι των 23 ομότυπων συ¬νολικά είχε το 59% των ασθενών ενώ προστατευτικό τίτ¬λο (;>0.35 μμ/ml) σε 24 ομότυπου του PCV7 είχε το 35,7%. Μετά την 1η δόση του εμβολίου, το 96% των ασθενών είχε προστατευτικό τίτλο σε ζβ ορότυπουε του εμβολίου. 0 γεωμετρκόε μέσοε τίτλοε των αντισωμάτων αυξήθηκε σημαντικά για κάθε ομότυπο του εμβολίου (p<0.0001), ανεξάρτητα από τηνηλικία, τη μορφή/διάρ- κεια νόσου και το είδοε τηε θεραπεΐαε. Το 75% των ασθε¬νών ανέπτυξε ικανοποιητική αντισωματική απάντηση (τε- τραπλασίασε τον αρχικό τίτλο σε ζ5 ορότυπουε του εμ¬βολίου). Κανείε ασθενήε δεν εμφάνισε έξαρση ή υποτρο¬πή τηε νόσου που να σχετίζονταν με τον εμβολιασμό κα- θώε επίσηε και διεισδυτική ή σοβαρή αναπνευστική λοί¬μωξη κατά το διάστημα τηε 2ετούε παρακολούθηση με¬τά τον εμβολιασμό. Συμπεράσματα: Στη μελέτη αυτή, πριν τον εμβολιασμό, μόνο στο 350% των παιδιών με ΧΡΝ που υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική αγωγή διαπιστώθη¬κε προστατευτικόε τίτλοε σε ζ4 ορότυπουε του εμβολίου. Το PCV7 αποδείχθηκε ασφαλέε, ανοσογονικό και αποτε¬λεσματικό στα παιδιά αυτά και συνεπώε συνιστάται ανεπι¬φύλακτα η ενεργητική ανοσοποίησή τους.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top