Μη χασετε
Αρχική / page 2

Αρχείο άρθρων

Διερεύνηση τns σχέσης ω3 και ω6 λιπαρών οξέων ερυθροκυττάρων και αvοσοσφαιpίvns Ε στον ομφάλιο λώρο – Προοπτική μελέτη

Τα τελευταία χρόνια διερευνάται η επίδραση περιΒαήήοντικών παραγόντων κατά την κύηση στην ανά-πτυξη ατοπιη στο νεογνό. Μεήέτεs σε ενήήικε και παιδιά εσηγούνται ότι τα ήιπαρά οξέα τη δ^ατpοφήs παίζουνρό- ήο στην ανάπτυξη ατοπιη φοποποlώvταs την παραγωγή ms ανοσοσφαφίνη Ε (IgE). Υπάρχουν εήάχστα δεδομέ¬να για το ρόήο των ήιπαρών οξέων κατά τη διάρκεια τη κύηση στη ρύθμιση τη ανοσοήογι< απάντηση του νε¬ογνού. Σκοπόs τη παpούσαs μεήέτη ήταν ο προσδιορι- σμόs των ήιπαρών οξέων στον ομφάήιο ήώρο και η συ- σχέτσή του με τα επίπεδα τη IgE σε αυτόν. Πάρθηκαν δείγματα αίματοs ομφάήιου ήώρου νεογνών ηήκιη κύη¬ση > 34 εβδομάδων. Από το σύνοήο των υπό μεήέτη νε¬ογνών επιήέχθηκαν με τυχαιοποίηση 136 νεογνά. Προσ¬διορίσθηκαν: α) ποσοστά κορεσμένων, μονοακόρεστων και ποήυακόρεστων ω3 και ω6 ήιπαρών οξέων τη ερυ- θροκυτταρι< μεμβράνη με τη μέθοδο τη αέρα χρω- ματογραφιη και β) η οήική IgE ορού με τη μέθοδο micro- ELISA. Διακρίθηκαν 2 ομάδεs σύμφωνα με τα επίπεδα τη IgE: ομάδα Α (IgE >0,2 IU/ml) και ομάδα Β (IgE <0,2 IU/ml). Αυξημένα επίπεδα IgE διαπιστώθηκαν σε 15/136 (11%) νεογνά. Κατά την ανάήυση των ω6 ήιπαρών οξέων δε δια¬πιστώθηκαν στατιστικά σημαντιέ δ^αφοpέs από τη σύ-γκριση των 2 ομάδων. Από την ανάήυση των ω3 ήιπαρών οξέων προέκυψε ότι αυτά τη ομάδαs Β εμφάνιζαν σημαδιακά υψηλότερα ποσοστά εκοσιδιεξενοϊκού οξέοε (DHA, 22:6ω3) (μέσεε τιμέε 1.27 έναντι 1.06, ρ< 0.05). Συμπε- ραίνεται ότι ένα από τα ω3 λιπαρά οξέα (DHA) σχετίζεται σημαντικά με μειωμένη παραγωγή IgE στον ομφάλιο ϊώ- ρο, εύρημα που συμβαδίζει με ενδεχόμενο προστατευτι¬κό ρόλο των ω3 λιπαρών οξέων στην ανάπτυξη ατοπικήε προδιάθεση στο νεογνό, ήδη από την ενδομήτρια ζωή.

Διαβάστε περισσότερα »

Εκπνεόμενο μονοξείδιο ίου αζώτου (eNO), ατοπία και βρογχική υπεραντιδραστικότητα σε ασθματικά παιδιά

Εισαγωγή: Το εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (eNO) αποτεϊείμη επεμΒατικό και ευαίσθητο δείκτη φϊεγμονήε των αεραγωγών, ενώ η συσχέτισή του με άϊ- ϊεε παραμέτρου δεν έχει διερευνηθεί σε ασθματικά παιδιά. Σκοπόε ms παρούσα5 μεϊέτη ήταν η εκτίμηση ms συ- σχέτιση του eNO με την ατοπία [οϊική ανοσοσφαφίνη Ε (IgE) και δερματιέ δοκιμασίε νυγμού] καθώs και τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα (ΒΥΑ) σε ασθματικά παιδιά. Υϊι- κό- Μέθοδοι: Μεϊετήθηκαν 39 παιδιά με ήπιο διαϊείπον άσθμα (μέση ηϊικία ± SD: 12.7±2.6 έτη), με μέτρηση του eNO, μέτρηση τη αναπνευστι< ϊειτουργια με σπιρομέ- τρηση, δοκιμασία πρόκϊηση με υπέρτονο διάϊυμα χϊω- ριούχου νατρίου για αξιοϊόγηση τη ΒΥΑ, δερματιέ δο- κμαcuYs νυγμού και μέτρηση τη οϊικήs IgE. Αποτεϊέσμα- τα: Τα επίπεδα του eNO συσχετίζονταν στατιστικά σημαντικά με τον αριθμό των θετικών δερματικών δοκιμασιών νυγμού (r=476, p=0.002), την οϊική IgE (r=0.49, p=0.019) κα- θώs και με το Βαθμό ΒΥΑ (r=0.74, p<0.001). Παιδιά με σοβαρή ΒΥΑ είχαν στατιστικά σημαντικά υψηϊότερε τιμέ.s eNO, σε σύγκριση με τα παιδιά με ήπια ΒΥΑ. Με περαιτέρω διαδοχική ποϊϊαπϊή συσχέτιση μεταξύ των τριών παραγόντων (oϊική IgE, δερματικέ.s δοκιμασίεs νυγμού και Βαρύτητα ΒΥΑ), Βρέθηκε ότι η ΒΥΑ είχε τη μεγαϊύτερη συσχέτιση με ns τιμέs του eNO (p=0.001).

Διαβάστε περισσότερα »

Σπάνιες κλινικές μορφές ρευματικής καρδίτιδας. Περιγραφή 2 περιπτώσεων

Περιγράφονται 2 περιπτώσεις ρευματικού πυρετού με καρδίτιδα, σε αγόρι 12 και σε κορίτσι 8 χρόνων. Στην πρώτη περίπτωση επρόκειτο για ανεπάρκεια μιτροειδούς και κολποκοιλιακό αποκλεισμό με βραδυκαρδία και στη δεύτερη, για μεμονωμένη ανεπάρκεια τριγλώχινας. Οι ασθενείς ακολούθησαν την τρέχουσα θεραπευτική αγωγή. Δέκα μήνες αργότερα μοναδικό εύρημα στον πρώτο ασθενή παρέμεινε πρόπτωση της πρόσθιας γλωχίνας της μιτροειδούς, ενώ στη δεύτερη ασθενή παρέμεινε, 12 μήνες αργότερα, ανεπάρκεια τριγλώχινας II/IV σταδίου. Η συχνότητα του ρευματικού πυρετού στη χώρα μας σήμερα είναι πολύ χαμηλή, αλλά περιγράφονται σποραδικά κρούσματα. Παρά τη μεγάλη συχνότητα της καρδίτιδας στο ρευματικό πυρετό, περιπτώσεις με ανεπάρκεια της μιτροειδούς συνοδευόμενη από κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή με μεμονωμένη ανεπάρκεια της τριγλώχινας είναι εξαιρετικά σπάνιες. Οι περιπτώσεις που περιγράφουμε είναι ενδεικτικές για τη σπανιότητά τους αλλά και για την ευνοϊκή τους εξέλιξη, αν η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπισή τους γίνει έγκαιρα.

Διαβάστε περισσότερα »

Πρωτοπαθές αυτόματο πνευμομεσοπνευμόνιο με υποδόριο εμφύσημα σε κορίτσι 13 χρόνων

Περιγράφεται περίπτωση αυτόματoυ πνευμoμεσoπνευμoνίoυ με υπoδόριo εμφύσημα σε κoρίτσι ηλικίας 13 χρόνων. Η νόσoς εκδηλώθηκε αιφνίδια, σε ηρεμία, χωρίς να πρoηγηθεί λoίμωξη ή τραυματισμός, με συσφικτικό oπισθoστερνικό άλγoς. Η διάγνωση τέθηκε με βάση την κλινική εικόνα, κριγμός στo πρόσθιo θωρακικό τoίχωμα και τoν τράχηλo, και την παθoλoγική ακτινoγραφία θώρακα. Αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με oξυγόνo και κλινoστατισμό. Στoν επανέλεγχo, 10 μέρες αργότερα, τα ευρήματα, κλινικά και εργαστηριακά, ήταν φυσιoλoγικά. O έλεγχoς για ύπαρξη υπoκείμενης νόσoυ ήταν αρνητικός. Γίνεται σύντoμη ανασκόπηση της αιτιoλoγίας και της παθoφυσιoλoγίας τoυ πνευμoμεσoπνευμoνίoυ στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »

Δείκτης μυκοβακτηριδιακής διαμόλυνσης σε παιδιά της A” Δημοτικού στο Νομό Θεσσαλονίκης τη δεκαετία 1988-1997

Η φυματίωση είναι μια μεταδοτική νόσος που απασχολεί τις αρχές δημόσιας υγείας στις ανε¬πτυγμένες χώρες. Στη χώρα μας καταγράφεται αύξηση των νέων κρουσμάτων της νόσου στους ενήλικες τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά δεν μεταδίδουν τη φυματίωση, αλλά η συχνότητα της νόσου στα παιδιά βοηθά στην κατανόηση της επιδημιολογίας της νόσου. Σκοπός μας ήταν η μελέτη του δείκτη μυκοβακτηριδιακής διαμόλυνσης σε παιδιά της Α' Δημοτικού στο νομό Θεσσαλονίκης τα τελευταία 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1988-1997 σε 96634 παιδιά της Α' Δημοτικού (ηλικίας 5,5-7 χρόνων) του νομού Θεσσαλονί¬κης έγινε δερμοαντίδραση Mantoux. Από τη μελέτη αποκλείσθηκαν παιδιά που είχαν ήδη εμβολιασθεί με το αντιφυματικό εμβόλιο BCG. H Mantoux εκτιμήθηκε στις 48- 72 ώρες και θεωρήθηκε θετική όταν η διήθηση ήταν > 10 mm. Από τα 96634 παιδιά που ελέγχθηκαν 697 (0,721%) είχαν θετική Mantoux. Παρατηρήθηκε πτώση του δείκτη μυκοβακτηριδιακής διαμόλυνσης στα παιδιά σχολικής ηλικίας ΑΔ Δημοτικού στο νομό Θεσσαλονίκης τη δεκαετία 1988-97 με συντελεστή γραμμικής συσχέτισης με το χρόνο r = 0,79. Συμπεραί- νεται πως η μείωση του φυματινικού δείκτη διαμόλυνσης οφείλεται στο μαζικό έλεγχο της φυματινοαντί- δρασης Mantoux από την ΑΔ τάξη του Δημοτικού και οδηγεί στην έγκαιρη εντόπιση των παιδιών που έχουν μολυνθεί και στην μη αύξηση του αριθμού των ενηλίκων με φυματίωση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top