Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Φυματιώδης περικαρδίτιδα σε έφηβο. Περιγραφή περίπτωσης

Η φυματιώδης περικαρδίτιδα αποτελεί σπάνια μορφή εξωπνευμονικής φυματίωσης στις αναπτυγμένες χώρες (0,5-4% των περιπτώσεων), ενώ φθάνει σε ποσοστό μέχρι 65-70% στις αναπτυσσόμενες. Το 25% των ανωτέρω περιπτώσεων αφορά άτομα ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα »

Αντιμετώπιση ευμεγέθους υπογλωττιδικού αιμαγγειώματος με προπρανολόλη σε βρέφος με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια

Το υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα είναι ένας σπά¬νιος, καλοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας, που εμφανίζε¬ται κατά τις πρώτες εβδομάδες ζωής με κύρια εκδήλωση τον εισπνευστικό συριγμό. Μπορεί να προκαλέσει σημα¬ντική απόφραξη στην περιοχή του λάρυγγα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή. Περιγράφουμε την περίπτωση ενός κο¬ριτσιού ηλικίας 50 ημερών με υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα που εκδηλώθηκε με εισπνευστικό συριγμό από την ηλικία των 3 εβδομάδων και σοβαρά συμπτώματα απόφραξης αεραγωγού για τα οποία χρειάστηκε σε δύο περιπτώσεις ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Κατά τη μικρολαρυγγο- σκόπηση ανευρέθηκε υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα που προκαλούσε απόφραξη του λάρυγγα 80% και επιβεβαι¬ώθηκε με μαγνητική τομογραφία τραχήλου. Χορηγήθηκε προπρανολόλη από του στόματος με σημαντική και τα¬χεία ανταπόκριση. Τέσσερεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας το βρέφος αναπτύσσεται καλά και παραμένει ασυμπτωματικό. Ο ενδοσκοπικός επανέλεγχος έδειξε ση-μαντική βελτίωση του βαθμού απόφραξης.

Διαβάστε περισσότερα »

Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα

Η αναπνευστική ανεπάρκεια αποτελεί τη συχνότερη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στα παιδιά και τους εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα. Η έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας στους ασθενείς αυτούς οφείλεται σε βλάβη του πνευμονικού παρεγχύματος (επαναλαμβανόμενες πνευμονικές λοιμώξεις, χρόνια εισρόφηση) αλλά και σε διαταραχές της «αναπνευστικής αντλίας» (μειωμένη ισχύς των αναπνευστικών μυών, ανωμαλίες του θωρακικού κλωβού). Μη ειδικά συμπτώματα, όπως η εύκολη κόπωση, η απώλεια βάρους, ο ανήσυχος ύπνος, που πολλές φορές υποτιμώνται, αποτελούν συχνά τις πρώτες εκδηλώσεις μείωσης της αναπνευστικής λειτουργίας. Ο τακτικός έλεγχος και η σωστή φροντίδα του αναπνευστικού συστήματος των ασθενών αυτών, η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναπνευστικών λοιμώξεων, τεχνικές υποστήριξης του βήχα και την έγκαιρη έναρξη μηχανικού αερισμού, αποτελούν σημαντικό μέρος της παρακολούθησής τους.

Διαβάστε περισσότερα »

Συριγμός στην προσχολική ηλικία

Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος. Η εκδήλωση εκπνευστικού συριγμού αποτελεί ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Προφανώς όλα αυτά τα νήπια με εκπνευστικό συριγμό που υποτροπιάζει δεν έχουν άσθμα, καθώς σημαντικός αριθμός αυτών θα σταματήσει να έχει συμπτώματα μεγαλώνοντας. Είναι σήμερα παραδεκτό ότι ο εκπνευστικός συριγμός που υποτροπιάζει αποτελεί στοιχείο διαφορετικών φαινοτύπων της προσχολικής ηλικίας, με άλλη πρόγνωση και ανάγκες για θεραπευτική αντιμετώπιση. Παρά το γεγονός ότι η διάκριση του συριγμού της προσχολικής ηλικίας σε επεισοδιακό και πολλαπλών αιτιών παρουσιάζει δυσκολίες, είναι τουλάχιστον μια πρώτη πρόταση για θέματα αντιμετώπισης και πρόγνωσης στην καθημερινή κλινική πράξη. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι συντηρητική, δεδομένης της καλής πρόγνωσης στα περισσότερα παιδιά. Εάν τα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα επίμονα, υπάρχει ένδειξη προφυλακτικής αγωγής. Τα αντιλευκοτριένια θα μπορούσαν να αποτελούν επιλογή για παιδιά με επεισοδιακό ή πολλαπλών αιτιών συριγμό. Τα εισπνεόμενα στεροειδή σε χαμηλές δόσεις έχουν κυρίως θέση σε παιδιά με πολλαπλών αιτιών συριγμό και ατοπική προδιάθεση, αλλά η μακροχρόνια χορήγησή τους δεν αλλάζει τη φυσική πορεία της νόσου.

Διαβάστε περισσότερα »

Croup: ερωτήματα και απαντήσεις σήμερα

0 opos «croup» χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός κλινικού συνδρόμου που έχει οξεία εκδήήωση και χαρακτηρίζεται από την παρουσία βράγχουε φωνήε, υήα- κώδη βήχα και εισπνευστικού συριγμού ενώ μπορεί να συ-νυπάρχει ποικίήήου βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια. Πα-ρατηρείται συχνότερα σε παιδιά μικρήε ηήικίαε και οφείήε- ται σε απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού στην περιο-χή του ήάρυγγα. Ανάήογα με την αιτιοήογία και την υπο-κείμενη παθοήογοανατομική βήάβη το croup διακρίνεται σε ιογενέε (οξεία ήαρυγγοτραχειίτιδα και σπασμωδικό croup) και μικροΒιακό: ήαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα/ ήαρυγγοτρα- χειοβρογχοπνευμονίτιδα (συμπεριήαμβάνεται και η μικρο- βιακή τραχειίτιδα) και διφθερίτιδα (ήαρυγγική μορφή). 0ι περισσότερεε περιπτώσειε είναι ιογενούε αιτιοήογΐαε. Η αντι¬μετώπιση του ιογενούε croup περιήαμβάνει τη χορήγηση ετεροειδών που βεήτιώνουν την κήινική εικόνα και τη φυ¬σική πορεία τηε νόσου. Στιε σοΒαρότερεε περιπτώσειε η χο¬ρήγηση νεφεήοποιημένηε επινεφρίνηε προσφέρει γρήγορη αήήά πρόσκαιρη ανακούφιση των συμπτωμάτων, μειώνο- νταε σημαντικά την ανάγκη διασωήήνωσηε. Η Βαριά κήινι¬κή εικόνα croup που δεν απαντά στην αγωγή με στεροειδή και επινεφρίνη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει και συμμετοχή του κατώτερου αναπνευστικού θα πρέπει να θέτει την υπόννοια ήαρυγγοτραχειοβρογχίτιδαε/ ήαρυγγοτραχειοβρογχοπνευ- μονίτιδαε. Στην περίπτωση αυτή έχει ένδειξη η χορήγηση αντιβιοτικών ενώ συχνά θα χρειαστεί διασωήήνωση. Η διά-γνωση παραμένει κήινική. 0 εργαστηριακόε έήεγχοε χρειά-ζεται σε περιπτώσειε όπου υπάρχουν ατυπίεε στο ιστορικό ή την κήινική εικόνα, όταν τα συμπτώματα επιμένουν για ασυνήθιστα μεγάήο χρονικό διάστημα ή όταν υπάρχουν πολλές υποτροπές.

Διαβάστε περισσότερα »

Εξωπνευμονικές εκδηλώσεις τns λοίμωξης από τον ιό του αναπνευστικού συγκυτίου (RSV)

0 ιός του αναπνευστικού συγκυτίου (RSV) αποτελεί το σημαντικότερο αίτιο λοίμωξns του αναπνευστικού συστήματοs στα βρέφη, πpοσβάλλοvταs περισσότερα από τα μισό στη διάρκεια του πρώτου χρόνου τη zωήs. Είναι ο συχvότερος  αιτιολογία παράγοvταs οξείαs βρογχιολίτιδαs και ευθύνεται για τις πεpισσότεpεs εισαγωγέs στο νοσοκομείο με λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού στη βρεφική ηλικία, ενώ η Βαριά βρογχιολίτιδα αποτελεί συχνή αιτία εισόδου σε μονάδα εντατικής νοσηλείας για νεογνά και μικρά βρέφη. Τα τελευταία χρόνια έγινε αντιληπτή η πιθανότητα εμφάνιση σημαντικών εξωπνευμονικών εκδηλώσεων της RSV λοίμωξης, οι οποία μπορούν να επιπλακούν με την κλινική εικόνα του ασθενή, προκαλώντας τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά προβλήματα. Η γνώση αυτών των πιθανών εξωπνευμονικών εκδηλώσεων είναι σημαντική, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζονται ασθενείς με υποκείμενη νόσο, όπου θα πρέπει να προσδιοριστεί αν η δυσλειτουργία ενός οργάνου αποτελεί παροδική επίδραση τη RSV λοίμωξης ή επιδείνωση μιας προϋπάρχουσας παθολογικής κατάστασης (πχ συγγενούς καρδιοπάθειας).

Διαβάστε περισσότερα »

Πρωτοπαθές αυτόματο πνευμομεσοπνευμόνιο με υποδόριο εμφύσημα σε κορίτσι 13 χρόνων

Περιγράφεται περίπτωση αυτόματoυ πνευμoμεσoπνευμoνίoυ με υπoδόριo εμφύσημα σε κoρίτσι ηλικίας 13 χρόνων. Η νόσoς εκδηλώθηκε αιφνίδια, σε ηρεμία, χωρίς να πρoηγηθεί λoίμωξη ή τραυματισμός, με συσφικτικό oπισθoστερνικό άλγoς. Η διάγνωση τέθηκε με βάση την κλινική εικόνα, κριγμός στo πρόσθιo θωρακικό τoίχωμα και τoν τράχηλo, και την παθoλoγική ακτινoγραφία θώρακα. Αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με oξυγόνo και κλινoστατισμό. Στoν επανέλεγχo, 10 μέρες αργότερα, τα ευρήματα, κλινικά και εργαστηριακά, ήταν φυσιoλoγικά. O έλεγχoς για ύπαρξη υπoκείμενης νόσoυ ήταν αρνητικός. Γίνεται σύντoμη ανασκόπηση της αιτιoλoγίας και της παθoφυσιoλoγίας τoυ πνευμoμεσoπνευμoνίoυ στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »

Δείκτης μυκοβακτηριδιακής διαμόλυνσης σε παιδιά της A” Δημοτικού στο Νομό Θεσσαλονίκης τη δεκαετία 1988-1997

Η φυματίωση είναι μια μεταδοτική νόσος που απασχολεί τις αρχές δημόσιας υγείας στις ανε¬πτυγμένες χώρες. Στη χώρα μας καταγράφεται αύξηση των νέων κρουσμάτων της νόσου στους ενήλικες τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά δεν μεταδίδουν τη φυματίωση, αλλά η συχνότητα της νόσου στα παιδιά βοηθά στην κατανόηση της επιδημιολογίας της νόσου. Σκοπός μας ήταν η μελέτη του δείκτη μυκοβακτηριδιακής διαμόλυνσης σε παιδιά της Α' Δημοτικού στο νομό Θεσσαλονίκης τα τελευταία 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1988-1997 σε 96634 παιδιά της Α' Δημοτικού (ηλικίας 5,5-7 χρόνων) του νομού Θεσσαλονί¬κης έγινε δερμοαντίδραση Mantoux. Από τη μελέτη αποκλείσθηκαν παιδιά που είχαν ήδη εμβολιασθεί με το αντιφυματικό εμβόλιο BCG. H Mantoux εκτιμήθηκε στις 48- 72 ώρες και θεωρήθηκε θετική όταν η διήθηση ήταν > 10 mm. Από τα 96634 παιδιά που ελέγχθηκαν 697 (0,721%) είχαν θετική Mantoux. Παρατηρήθηκε πτώση του δείκτη μυκοβακτηριδιακής διαμόλυνσης στα παιδιά σχολικής ηλικίας ΑΔ Δημοτικού στο νομό Θεσσαλονίκης τη δεκαετία 1988-97 με συντελεστή γραμμικής συσχέτισης με το χρόνο r = 0,79. Συμπεραί- νεται πως η μείωση του φυματινικού δείκτη διαμόλυνσης οφείλεται στο μαζικό έλεγχο της φυματινοαντί- δρασης Mantoux από την ΑΔ τάξη του Δημοτικού και οδηγεί στην έγκαιρη εντόπιση των παιδιών που έχουν μολυνθεί και στην μη αύξηση του αριθμού των ενηλίκων με φυματίωση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top