Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Το Μεταβολικό Σύνδρομο και οι προεκτάσεις του στην παιδική και εφηβική ηλικία

Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί τη συνύπαρξη στο ίδιο άτομο μιας σειράς μεταβολικών διαταραχών με κοινό παθοφυσιολογικό υπόστρωμα την κοιλιακή παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Τα άτομα που πάσχουν από ΜΣ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά νοσήματα. Κεντρικό ρόλο στην παθογένεια του συνδρόμου φαίνεται να παίζει ο λιπώδης ιστός που σήμερα θεωρείται όχι απλά ένας αποθηκευτικός ιστός, αλλά ένα ενδοκρινές όργανο. Η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας συνετέλεσε στην εμφάνιση τα τελευταία χρόνια του συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ωστόσο οι χαρακτήρες του συνδρόμου στις ηλικίες αυτές καθώς και οι μακροπρόθεσμες συνέπειές του δεν έχουν ως τώρα επαρκώς μελετηθεί.

Διαβάστε περισσότερα »

Καρδιακή λειτουργία και επίπεδα λιπιδίων σε παιδιά με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης πριν και μετά 12 μήνες θεραπείας με αυξητική ορμόνη

Είναι γνωστό, ότι νεαροί ενήλικες με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (GH) που αρχίζει στην παι­δική ηλικία έχουν μειωμένη καρδιακή μάζα, επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία και αυξημένο καρδιαγγει­ακό κίνδυνο μεταξύ άλλων και λόγω μεταβολών των λιπιδίων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της rhGH στην καρδιακή λειτουργία και στο μεταβολισμό των λιπιδίων κατά τον πρώτο χρόνο θεραπείας με rhGH σε παιδιά με ιδιοπαθή έλλειμη αυξητικής ορμόνης. Υλικό- Μέθοδοι.: Μελετήθηκαν 24 προεφηβικά παιδιά με μεμονωμένη ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (ομάδα Α) 13 αγόρια -11 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας 9,47±2,08 (4,24-12,35) έτη υπό θεραπεία με GH σε δόση 0,15 mg/kg/εβδ. και ως ομάδα ελέγχου 20 προεφηβικά φυσιολογικά κοντά παιδιά (ομάδα Β) ίδιας ηλικίας και φύλου. O έλεγχος περιελάμβανε προσδιορισμό των λιπιδίων (ολική χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια), μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ΗΚΓ 12 απαγωγών και ηχοκαρδιογράφημα (Μ- mode) στην έναρξη της με­λέτης, στους 6 και 12 μήνες. Με το ηχοκαρδιογράφημα προσδιορίσθηκαν παράμετροι της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και υπολογίσθηκαν το κλάσμα εξώθησης (EF), το κλάσμα βράχυνσης (FS), η μάζα της αριστερής κοιλίας (LVM) και ο δείκτης μάζας της αριστερής κοιλίας (LVMI). Απο­τελέσματα.: Στο τέλος της μελέτης δε διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην αρτηριακή πίεση, στο ΗΚΓ 12 απαγωγών, στο λιπιδαιμικό προφίλ, στις μέσες τιμές των παραμέτρων της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, στη μάζα και στον δείκτη μάζας της αριστερής κοιλίας μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπέρασμα: Η θεραπεία με rhGH κατά τον πρώτο χρόνο δεν προκάλεσε μεταβολές στον καρδια­κό ρυθμό, στην αρτηριακή πίεση, στην καρδιακή μορφολογία και στο λιπιδαιμικό προφίλ των παιδιών. Παρ' όλα αυτά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιώσουν την ασφάλεια και το μακροχρόνιο θερα­πευτικό αποτέλεσμα της χορήγησης rhGH.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top