Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εκτίμηση της θρέψης σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα

H Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (NIA), ως χρόνιο νόσημα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σω­ματική αύξηση των παιδιών. Σκοπός: Η αποτύπωση της κατάστασης θρέψης σε ασθενείς με ΝΙΑ και η μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με αυτήν. Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκε η κατάσταση θρέψης σε 52 (44 Κ/8Α) ασθενείς με ΝΙΑ, 5-20 ετών (ΜΗ=12,7). Μετρήθηκαν: Βάρος σώματος (ΒΣ), ύμος (ΥΣ), πάχος δερματικής πτυχής (ΠΔΠ), περίμετρος βραχίονα (ΠΒ), και υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) και η περίμετρος μυών βρα­χίονα (ΠΜΒ). Μετρήθηκαν η ενεργειακή δαπάνη (ΕΔ) με έμμεση θερμιδομετρία, έγινε καταγραφή και ανάλυση διατροφικής πρόσληψης 24ώρου (Food Processor, ESHA), υπολογίστηκε η ενεργειακή κάλυψη (ΕΚ) ως % της ΕΔ και οι ενεργειακές ανάγκες/kgr ΒΣ (ΕΑ). Τέλος, υπολογίστηκε ο δείκτης ενεργότητας της νόσου (ΔΕΝ). Αποτελέ­σματα: Σε Εθ <5ης βρέθηκαν 7/52 ασθενείς (13,4%) ως προς το ΒΣ και το ΥΣ, 1/52 (1,9%) ως προς το ΔΜΣ και 10/52 (19%) ως προς την περίμετρο μυών βραχίονα. Σε Εθ >97ης ως προς το βάρος βρέθηκαν 7/52 (13,4%), ως προς το ΔΜΣ 8/52 (17,4%), ως προς το ΠΔΠ 4/52 (7,8%) και την ΠΒ 7/52(13,4%). Η ΕΔ κυμαίνονταν από 720­2190 Kcal (ΜΟ=1350±300,6), η ΕΚ από 31-288% (ΜΟ=134%). Σε 7/52(13,4%) ασθενείς διαπιστώθηκε ΕΚ <65%. Οι ασθενείς με ΔΕΝ>2 παρουσίαζαν υψηλότερες τιμές ΕΔ και χαμηλότερες ΕΚ χωρίς να είναι στατιστικά σημα­ντικές οι διαφορές. Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε ΕΔ και ΕΚ μεταξύ των διαφόρων τύ­πων έναρξης της νόσου ούτε μεταξύ των ασθενών σε αγωγή με κορτιζόνη και χωρίς. Οι ασθενείς που βρισκόταν σε αγωγή με αντι- TNF-α παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές ΕΚ, πάντα εντός φυσιολογικών ορίων. Συ­μπεράσματα. Το σημαντικό πρόβλημα θρέψης των ασθενών με ΝΙΑ στην Ελλάδα είναι η παχυσαρκία που αφορά κυρίως παιδιά και λιγότερο η υποθρεμία που αφορά εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Η θεραπεία με στεροειδή και η χορήγηση του αντι-TNF- α δεν σχετίζεται με την παχυσαρκία. Ο ΔΜΣ και ΠΜΒ αποδείχτη­καν αξιόπιστοι δείκτες για την ανίχνευση παχυσαρκίας και υπολειπόμενης θρέψης αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα »

H θέση των βιολογικών παραγόντων στην αντιμετώπιση τηε νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας

Η βαθύτερη κατανόηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθριτιδας (ΝΙΑ) άνοιξε νέους ορίζοντες σε θεραπευτικές στρατηγικές, ιδιαίτερα όσον αφορά τιs ανθεκτικές στη συμβατική θεραπεία μορφές. Έτσι, την τελευταία 10ετία η έρευνα στράφηκε στην παραγωγή και χρήση ανταγωνιστών διαφόρων προϊόντων του ανοσιακού συστήματος που εμπλέκονται στην παθογένεση της νόσου και στη συντήρηση της χρόνιας φλεγμονής του αρθρικού υμένα. Τα προϊόντα αυτά είναι οι φλεγμονώδεις κυτταροκίνες και ιδιαίτερα ο TNF-α, η IL-1, η IL-6 αλλά και τα Β λεμφοκύτταρα. Οι ανταγωνιστέε τουε είτε ως μονοκλωνικά αντισώματα που δεσμεύουν τις κυτταροκίνες είτε ως ανασυνδυασμένοι διαλυτοί υποδοχείς, εξουδετερώνουν τη δράση τους κι αναστέλλουν την εξέλιξη τηε χρόνιαε φλεγ- μονήε. Σήμερα είναι διαθέσιμοι οι αντι-TNF παράγοντες Etanercept, Infliximab και Adalimumab, οι ανταγωνιστή των υποδοχέων τηε IL-1 και τηε IL-6 και το μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του επιφανειακού μορίου CD20 του Β-λεμφοκυττάρου. Στην παρούσα ανασκόπηση αναλύονται τα χαρακτηριστικά των παραπάνω βιολογικών παραγόντων, οι ενδείξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα τρέχοντα δεδομένα ως προς την μακροπρόθεσμη ασφάλεια κι αποτελεσματικότητα των βιολογικών παραγόντων είναι ενθαρρυντικά. Παρουσιάζεται ακόμη η διεθνής αλλά και η 5ετής εμπειρία του Κέντρου. Τέλος, δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα ενώ συγχρόνως προκύπτουν νέοι προβληματισμοί για το μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top