Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Το Αναπτυξιακό Ανιχνευτικό Τεστ Denver II στα Ελληνόπουλα

Η εφαρμογή του αναπτυξιακού ανιχνευτικού τεστ Denver έγειρε προβληματισμούς με την πάροδο των ετών στην επιστημονική κοινότητα αναφορικά με συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό τελικά οδήγησε τους ειδικούς στη μεγάλη αναδιαμόρφωση και στην τελική επιλογή των 125 δεξιοτήτων του Denver II, τα οποία βασίζονται στα παρακάτω κριτήρια: την ευκολία εφαρμογής και αξιολόγησης, την ανταπόκριση της δεξιότητας στο παιδί και τον εξεταστή, την αξιοπιστία τόσο μεταξύ των εξεταστών την ίδια χρονική στιγμή όσο και μεταξύ διαφορετικών χρονικών στιγμών από τον ίδιο εξεταστή, τις ελάχιστες βαθμολογήσεις με «άρνηση» και τις ελάχιστες βαθμολογήσεις «χωρίς ευκαιρία» και μία απρόσκοπτη εξέλιξη, σε όλες τις ηλικίες στις οποίες το 90% των παιδιών μπορούσαν να εκτελέσουν τη δεξιότητα-στόχο. Σε αυτή τη μελέτη εφαρμόσαμε το αναθεωρημένο αναπτυξιακό ανιχνευτικό τεστ Denver II σε 2090 Ελληνόπουλα ηλικίας 15 ημερών έως 6 ετών. Χρησιμοποιώντας την ανάδρομη ανάλυση, προσδιορίσαμε τους αναπτυξιακούς σταθμούς των δεξιοτήτων για όλο το δείγμα. Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις του αναπτυξιακού ανιχνευτικού τεστ Denver που σταθμίστηκε πριν 25 χρόνια στα Ελληνόπουλα με το Denver II που εφαρμόσαμε στην παρούσα μελέτη, σημειώνονται στα εξής: οι γλωσσικές δεξιότητες αυξήθηκαν κατά 86% και προστέθηκαν δύο δεξιότητες άρθρωσης, νέα ηλικιακή κλίμακα και νέα ερμηνεία των δεξιοτήτων προκειμένου να εντοπιστούν ήπιες καθυστερήσεις, καινούρια κλίμακα διαβάθμισης της συμπεριφοράς και καινούρια εργαλεία για το τεστ.

Διαβάστε περισσότερα »

Η επίδραση της αλλαντικής τοξίνης στα σωματοαρθητικά προκλητά δυναμικά σε παιδιά με εγκαφαλική παράλυση

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η καταγραφή και εκτίμηση πιθανών μεχαΒοδών των φδολίκών σωματοαισθητκών προκλητών δυναμικών (ΣΠΔ) μετά τη χορήγηση αλλαντικήs τοξίνης Α (ΑΤ-Α) σε παιδιά με εγκεφαλική παράδυση (ΕΠ). Σχη μελέτη συμπεριδήφθησαν 26 ασθενείs με αμφοτερόπδευρη σπαστική Ε.Π. (ηδικιη 2 έωs 10 ετών). Όταν γινόταν ενδομυϊκή έγχυση AT-A στο κάτω άκρο εξεταζόταν οι φδοίίέ καταγpαφέs ΣΠΔ κνημιαίου νεύρου και όταν γινόταν έγχυση στο άνω άκρο εξεταζόταν οι φδοι- ίέ καταγpαφέs του μέσου νεύρου. Οι φδοίίέ καταγρα- φέs των ΣΠΔ καταγράφηκαν πριν, καί τέσσερκ εβδομάδεs μεχά την έγχυση ΑΤ-Α. Πριν την έγχυση ΑΤ-Α παρατηρήθηκε υψηδό ποσοστό παθοδογικών ΣΠΔ τόσο στο μέσο νεύρο (66.6%) όσο και στο κνημιαίο (70.3%). Τέσσερκ εΒδομάδεκμεχά χη χορήγηση ΑΤ-Α παρατηρήθηκε σημαντική Βεδτίωση των παθοδογικών καταγραφών ΣΠΔ κνημιαίου νεύρου (p<0.05). Η χεδευταία αυτή παρατήρηση ίσως υποδηδώνει μια επίδραση τη σπαστικότητας των μυών στις κεντριές καταγραφές ΣΠΔ, τροποποίηση τη προσαγωγού ώσης μετά τη χορήγηση ΑΤ-Α ή και κεντρική δράση της τοξίνη αυτής στο ΚΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top