Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σύνδρομο παραμονής των δομών του παραμεσονεφρικού πόρου σε αγόρι

Το σύνδρομο παραμονής των δομών του παραμεσονεφρικού πόρου (του Muller) –Persistence of Mullerian Duct Syndrome (PMDS)- αποτελεί μια σπάνια μορφή άρρενος ψευδοερμαφροδιτισμού. Αφορά αγόρια τόσο φαινοτυπικά όσο και γονοτυπικά. Αφορμή για τη διάγνωση αυτού του συνδρόμου μπορεί να αποτελέσει η διενέργεια κηλεκτομής, ορχεοπηξίας, ή –σπανιότατα – στα πλαίσια αντιμετώπισης διασταυρούμενης ορχικής εκτοπίας. Η περίπτωσή μας αφορά αγόρι 4 ετών με βουβωνοκήλη δεξιά. Στα πλαίσια της διενεργούμενης κηλεκτομής διαπιστώθηκε ότι οι δομές του πόρου του Μuller ήταν το προπίπτον περιεχόμενο του κηλικού σάκου. Μετά από τον ενδεικνυόμενο έλεγχο ακολούθησε επέμβαση αφαίρεσης αυτών των δομών. Η πορεία του μικρού ασθενή ήταν ανεπίπλοκη. Τα συμπεράσματα που μπορεί να εξαχθούν από τη παρούσα μελέτη είναι: 1) στα αγόρια με βουβωνοκήλη να διενεργείται προεγχειρητικά υπερηχογράφημα της βουβωνικής χώρας, 2) να αναζητάται η ύπαρξη του συνδρόμου παραμονής των δομών του πόρου του Muller σε κάθε αγόρι με διασταυρούμενη εκτοπία όρχεων, 3) να γίνεται γενετικός έλεγχος και ακολούθως γενετική καθοδήγηση στις οικογένειες αυτών των αγοριών, 4) να παρακολουθούνται περιοδικά οι όρχεις αυτών των αγοριών λόγω του αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης κακοήθειας.

Διαβάστε περισσότερα »

Πρωτοπαθής μη παλινδρομών μεγαουρητήρας

Ο πρωτοπαθής αποφρακτικός μεγαουρητή¬ρας οφείλεται συνήθως σε λειτουργική απόφραξη στο ύψος της ουρητηροκυστικής συμβολής συνεπεία τοιχω- ματικής ανωμαλίας ή ύπαρξης αδυναμικού τμήματος στη άπω μοίρα του ουρητήρα. Ορίζεται σαν διάταση του ου¬ρητήρα με διάμετρο τουλάχιστον 7 χιλιοστά, χωρίς όμως συνύπαρξη υποκυστικής απόφραξης ή κυστεοουρητη- ρικής παλινδρόμησης. Στη διάγνωση σήμερα συμβάλλει καταλυτικά το προγεννητικό υπερηχογράφημα σε περισ¬σότερες από τις μισές περιπτώσεις. Σε αντίθεση με το πα¬ρελθόν, τα τελευταία έτη διαμορφώνεται μια συντηρητική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς απο¬φρακτικού μεγαουρητήρα, ιδιαίτερα στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Στην παρούσα μελέτη καταγράφο¬νται τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την αιτιολογία και την ταξινόμηση των μεγαουρητήρων, την διαχείρηση της παραμένουσας συγγενούς υδρονέφρωσης, τη διάγνωση της αποφρακτικής ουροπάθειας και τις σύγχρονες μεθό¬δους αντιμετώπισης.

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόληψη της δευτεροπαθούς φίμωσης

Φίμωση είναι η αδυναμία της μερικής ή πλήρους αποκά¬λυψης της βαλάνου με την κατάσπαση της ακροποσθίας. Η πρωτοπαθής (φυσιολογική) φίμωση οφείλεται είτε στην ύπαρξη βαλανοποσθικών συμφύσεων, είτε σε στενό αλλά ευένδοτο δακτύλιο ακροποσθίας, ή στην συνύπαρξη των δυο αυτών καταστάσεων. Η δευτεροπαθής (παθολογική) φίμωση οφείλεται στην ανάπτυξη ουλώδους συνδετικού ιστού επί του δακτυλίου της ακροποσθίας. Στην περίπτω¬ση αυτή περιορίζεται η ευενδοτότητα και ως εκ τούτου η λειτουργικότητα της ακροποσθίας, με συνέπεια την αδυ¬ναμία της κατάσπασης αυτής ή τη δυσκολία επαναφοράς της (παραφίμωση). Η πρόληψη της δευτεροπαθούς φίμω¬σης η οποία χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης, μπορεί να επιτευχθεί με την αναγνώριση και σωστή αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς φίμωσης.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top