Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η τροφική αλλεργία στην κλινική πράξη

Η τροφική αλλεργία στα παιδιά ανέρχεται περίπου στο 8%. Προκαλείται με τη μεσολάβηση της ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE μεσολαβούμενη), ή και χωρίς αυτή (μη IgE μεσολαβούμενη αλλεργική αντίδραση). Το κλινικό φάσμα είναι ευρύ και μπορεί να κυμαίνεται από το τυπικό κνιδωτικό εξάνθημα μέχρι την οξεία συστηματική αναφυλακτική αντίδραση. Η διάγνωση της αλλεργίας στις τροφές βασίζεται στο λεπτομερές ιστορικό, τις δερματικές δοκιμασίες αλλεργίας, τον προσδιορισμό των ειδικών IgE αντισωμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις στις δοκιμασίες πρόκλησης με τις ύποπτες τροφές. Όταν επιβεβαιωθεί η διάγνωση της τροφικής αλλεργίας η πλέον ενδεδειγμένη αντιμετώπιση είναι ο διαιτητικός αποκλεισμός των τροφών που ενοχοποιούνται. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιισταμινικών φαρμάκων, κορτικοστεροειδών, β2 αγωνιστών και σε σοβαρές περιπτώσεις την εκπαίδευση του ασθενούς στη χρήση της αυτοενέσιμης αδρεναλίνης. Τελευταία ορισμένες νέες ανοσοτροποποιητικές στρατηγικές έχουν γίνει αντικείμενο διερεύνησης για τη θεραπεία των IgE μεσολαβούμενων αντιδράσεων σε τροφές. Σε ότι αφορά τη χορήγηση εμβολίων σε παιδιά με διαπιστωμένη τροφική αλλεργία στο αυγό σχολιάζονται οι νέες στρατηγικές σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα »

Κορίτσι 4 μηνών με παρατεινόμενο ίκτερο

Κορίτσι 4 μηνών προσκομίστηκε λόγω παρατεινόμενου ικτέρου που εμφανίστηκε τις πρώτες ημέρες ζωής. Από το ιστορικό δεν αναφέρονταν αποχρωματισμός κοπράνων ή υπέρχρωση ούρων. Το βρέφος σιτιζόταν αποκλειστικά με μητρικό θηλασμό. Από το οικογενειακό και περιγεννητικό ιστορικό: πρόκειται για το πρώτο παιδί της οικογένειας, που γεν- νήθηκε μετά από ομαλή κύηση διάρκειας 35 εβδομάδων. Οι σωματομετρικές παράμετροι ανάπτυξης ήταν στην 50η εκατοστιαία θέση (ΕΘ). Από την αντικειμενική εξέταση: βρέφος σε καλή γενική κατάσταση, και με βάρος σώματος (ΒΣ) μεταξύ 50ης και 75ης Ε.Θ. Παρουσίαζε ικτερική χροιά του δέρματος και των επιπεφυκότων, διατεταμένη κοιλιά και ψηλαφητό ήπαρ στα 2 cm. Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα »

Δυσκοιλιότητα στα παιδιά

Η δυσκοιλιότητα στα παιδιά, τυπικά, χαρακτηρίζεται από έλλειψη περιοδικότητας στις κενώσεις, μεγάλη μάζα κοπράνων και δυσκολία ή πόνο κατά την αφόδευση. Ορίζεται ως καθυστέρηση ή δυσκολία για αφόδευση που εμμένει για διάστημα μεγαλύτερο από 2 εβδομάδες και αποτελεί ένα από τα 10 συχνότερα προβλήματα που καλείται να λύσει ο γενικός παιδίατρος. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών με δυσκοιλιότητα (90-95%) δεν ανευρίσκεται οργανικό αίτιο και η δυσκοιλιότητα θεωρείται λειτουργική. Σε μικρό ποσοστό το αίτιο της δυσκοιλιότητας μπορεί να είναι οργανικό και να οφείλεται σε νευρομυϊκές παθήσεις, ανατομικές βλάβες, σε συστηματικά νοσήματα, φάρμακα, τροφική αλλεργία, κοιλιοκάκη. Ο εργαστηριακός έλεγχος επί υποψίας οργανικού αιτίου περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων αιματολογικών, ορολογικών, βιοχημικών, ούρων και κοπράνων καθώς και λειτουργικών δοκιμασιών και απεικονιστικών τεχνικών. Η θεραπεία της ιδιοπαθούς δυσκοιλιότητας παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες κατά τη βρεφική ηλικία, ενώ διακρίνεται σε 3 θεραπευτικά στάδια στα μεγαλύτερα παιδιά. Επί αποτυχίας της θεραπείας ή επί υποψίας οργανικής νόσου θα πρέπει να γίνεται παραπομπή σε παιδογαστρεντερολογικό ιατρείο.

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιότητα διατροφής και ζωής παιδιών με τροφική αλλεργία

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας διατροφής και ζωής σε παιδιατρικούς ασθενείς με τροφική αλλεργία. Ασθενείς-Μέθοδοι: Αξιολογήθηκαν 25 ασθενείς(10 αγόρια, 15 κορίτσια), ηλικίας 3-4ετών (ΔΤ=6.84 έτη). Μετρήθηκαν το σωματικό βάρος και ύψος, και υπολογίστηκαν τα z scores βάρους (BAz) ύψους (YAz) και Δείκτη Μάζας Σώματος για την ηλικία (ΔΜΣz) με το λο¬γισμικό WHO Anthro v. 3.0.1. Για την αξιολόγηση της ποι¬ότητας ζωής και διατροφής, εφαρμόστηκαν το ερωτημα¬τολόγιο Food Allergy-Specific Questionnaire for Quality of Life- the Parent's Form (FAQLQ-PF) και ο δείκτης ποιότητας διατροφής Diet Quality Index-International (DQI-I) αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση θρέψης εντόπισε υποθρεψία σε ποσοστό 12% των παιδιών, ενώ το 16% ήταν υπέρβαρα. Η δίαιτα των παιδιατρικών ασθενών ήταν ορι¬ακά αποδεκτή σύμφωνα με τον δείκτη DQI-146.71±8.39), ενώ η κάλυψη των διατροφικών αναγκών ήταν ανεπαρκής (64.30±24.9) των υπολογισμένων ενεργειακών αναγκών) Στατιστικά σημαντική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ των τιμών του δείκτη DQI-I σκαι του ΔΜΣΣ (r=0.428, p=0.033). Από την εκτίμηση της ποιότητας ζωής, προέκυψε ότι οι όλοι οι γονείς των παιδιατρικών ασθενών εκφράζουν άγχος και αίσθημα περιορισμού σε τομείς των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατροφή. Στα παιδιά με φτωχή ποιοτικά διατροφή, όπως και στα υπέρβαρα, το άγχος αυτό καταγράφεται σε μικρότερα ποσοστά. Συμπεράσματα: Η ποιότητα διατροφής και ζωής των παιδιών με τροφική αλλεργία βρέθηκε σημαντικά επη¬ρεασμένη. Απαιτείται αναλυτική διατροφική αξιολόγηση.

Διαβάστε περισσότερα »

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στα παιδιά

Ωs γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) ορίζεται η παλινδρόμηση γαστρικού ή και εντερικού πε-ριεχομένου στον οισοφάγο με ή χωρίς την παρουσία αναγωγών ή εμέτων1-4. Η ΓΟΠ συνήθων αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο κατά τη βρεφική ηλικία. Η γαστροοισοφαγική παλινδρομική vόσοs (ΓΟΠΝ) αναφέρεται σε συμπτώματα ή επίπλου ms ΓΟΠ. (Ga-stroesophageal Reflux Disease-GERD), καί αφορά στο σύνολο των συμπτωμάτων καί των βλεννογονικών βλαβών, που οφείλονται στην παρατεταμένη έκθεση ή/και παθολογική αντίδραση του οισοφάγου στο όξινο περιεχόμενο. Η είσοδοs του αvαχθέvτοs υγρού στη στοματική κοιλότητα ή TOUS πvεύμοvεs είναι υπεύθυ¬νη για την εμφάνιση αντιστοίχων στοματοφαρυγγικών καί πνευμονικών εκδηλώσεων. Στα βρέφη καί παίδίά ένα ποσοστό 7-8% πα- ρουσίάζεί καθημερίνά επείσόδία ΓΟΠ μlκpήs χρονί- ^s δlάpκεlαs (συvήθωs <3 λεπτών) κυριω μετά τα γεύματα αλλά καί κατά τον ύπνο ή σε εγρήγορση. Τα επείσόδία αυτά συνοδεύονταί από εϊάχίστα ή καί καθόλου συμπτώματα. Παλίνδρόμηση γαστρίκού πε- ρίεχομένου μίκρού βαθμού παρατηρείταί σε φυσίολογίκά νεογνά (ίδίαίτερα πρόωρα) καί βρέφη ηλίκια κυpίωs κάτω των 7 εβδομάδων χωριΈ άλλα συμπτώματα, λόγω αvωpιμότηταs των μηχανίσμών σύγκκλισης τηs γαστροοίσοφαγική συμβολή.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top