Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Μελατονίνη: Η ορμόνη της επίφυσης με τις πολλαπλές βιολογικές λειτουργίες και η συσχέτιση της με το σακχαρώδη διαβήτη

Η μελατονίνη είναι μία ορμόνη, που παράγεται στην επίφυση του εγκεφάλου από το αμινοξύ τρυπτοφά- νη. Απομονώθηκε το 1958 από τον Lerner mis ΗΠΑ. Η σύν¬θεση και η απελευθέρωση τη ορμόνηε διεγείρεται από το σκοτάδι και καταστέλλεται από το φωε, γεγονόε που δεί¬χνει τη σχέση τη μελατονίνη με τον κιρκάδιο ρυθμό αλ¬λά και με τη ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών του ανθρώ¬πινου οργανισμού. Tis τελευταίε δεκαετίεε η μελατονίνη έχει χρησιμοποιηθεί ωs θεραπευτικό μέσο σε ένα μεγάλο φάσμα ασθενειών, κυpίωs στls διαταραχέε του ύπνου και στον καρκίνο, και φαίνεται να παίζει ρόλο στη ρύθμιση ms διάθεσή, στls δlαταpαχέs του συvalσθήμaτos, στο καρ-διαγγειακό σύστημα, στην αναπαραγωγή και στη διαδικα¬σία ms γήpavσns. Στην παρούσα ανασκόπηση εκws από το ρόλο ms μελατονίνη στη βιολογία του ανθρώπου, γί¬νεται αναφορά στα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με τη με¬λατονίνη και το σακχαρώδη διαβήτη. Τα δεδομένα αυτά αφορούν κυριω εργαστηριαέ μελέτεs και προτείνουν ότι η χορήγηση μελατονίνη έχει θεραπευτικά αποτελέσματα στην παθογένεση και mis επιπλοέ του σακχαρώδη δια¬βήτη. Παρά το γεγovόs ότι τα αρχικά πειράματα είναι εν¬θαρρυντικά, η περαιτέρω μελέτη είναι απαραίτητη πριν να εξαχθεί ένα aσφaλέs συμπέρασμα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top