Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Επίδραση της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ερυθροποιητίνης στην αναιμία της προωρότητας

Η εκτίμηση της πορείας της αναιμίας της προωρότητας και της διέγερσης της ερυθροποίησης σε πολύ χαμηλού βάρους γέννησης (ΠΧΒΓ) νεογνά μετά από τη χορήγηση ανασυνδυασμένης αν­θρώπινης ερυθροποιητίνης (rHu-EPO). Ασθενείς - μέθοδοι. Μελετήθηκαν προγραμματισμένα 129 πρόωρα νε­ογνά σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης rHu-EPO. Τα νεογνά της μελέτης ταξινομήθηκαν σε δύο ομά­δες, την ομάδα rHu-EPO (n=67), όπου χορηγήθηκε 250 IU/kg ΒΣ rHu-EPO, υποδόρια, με έναρξη μέσα στις πρώτες 96 ώρες της ζωής, μέρα παρά μέρα, και την ομάδα μαρτύρων (n=62). Καταγράφηκαν αναλυτικά οι αιματολογικές παράμετροι, ο αριθμός των δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ) και τα επίπεδα της φερριτίνης και του υποδοχέα της τρανσφερρίνης ορού (sTfR) στην εισαγωγή και κάδε δύο εβδομάδες μέχρι την έξοδο, ο αριθμός των μεταγγίσεων, ο όγκος του μεταγγιζόμενου αίματος καθώς και οι απώλειες μέσω των αιμοληψιών. Αποτελέσματα. Ο αριθμός των μεταγγίσεων ήταν σημαντικά χαμηλότερος στην ομάδα rHu-EPO σε σχέ­ση με τους μάρτυρες (2,7±2,9 και 4,4±4,8 αντίστοιχα). Ο αριθμός των ΔΕΚ, ο αιματοκρίτης, η αιμοσφαιρί­νη και τα επίπεδα του sTfR ήταν σημαντικά υμηλότερα, ενώ τα επίπεδα της φερριτίνης ορού σημαντικά χα­μηλότερα στην ομάδα rHu-EPO σε σχέση με τους μάρτυρες. Συμπέρασμα. Η πρώιμη χορήγηση rHu-EPO διε­γείρει αποτελεσματικά την ερυθροποίηση σε ΠΧΒΓ νεογνά και ελαττώνει σημαντικά τις μεταγγίσεις που γί­νονται για την αντιμετώπιση της αναιμίας της προωρότητας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Διαβάστε περισσότερα »

Εγκεφαλίτιδα πιθανά σχετιζόμενη με λοίμωξη από ιό Boca

Η εγκεφαλίτιδα είναι φλεγμονή του εγκεφαλι¬κού παρεγχύματοε και αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρό- τηταε και θνητότηταε στα παιδιά. Η αιτιολογία ms συχνά εί¬ναι δύσκολο να καθοριστεί. 0 fis Boca ανακαλύφθηκε πρό¬σφατα, ανήκει στουs Parvo-lούs και η κλινική του επίπτω¬ση δεν έχει ακόμη πλήpωs διευκρινιστεί. Περιγράφεται πε¬ρίπτωση ασθεvούs ηλικία 3 ετών με εγκεφαλίτιδα στον οποίο απομονώθηκε ο fis Βοca. Η κλινική πορεία του ασθεvούs ήταν ομαλή χωριs νευρολογικά υπολείμματα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top