Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με κυστική ίνω- ση – επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία;

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των αποτελεσμάτων εξάμηνης διαιτητικής παρέμβασης στη θρέψη και την αναπνευστική λειτουργία ασθενών με κυστική ίνωση. Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 59 ασθενείς με κυστική ίνωση. Πριν και μετά την παρέμβαση εφαρμόστηκε πλήρης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διατροφική υποστήριξη παιδιατρικών ασθενών: Υπερθερμιδικά συμπληρώματα

Η κάλυψη των θερμιδικών αναγκών είναι απαραίτητη για την φυσιολογική ανάπτυξη και αύξηση των παιδιών. Η διατροφική παρέμβαση μέσω της χρήσης των υπερθερμιδικών διαλυμάτων ενδείκνυται σε περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενών που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω ειδικών προβλημάτων που υπαγορεύει η νόσος. Στην παρούσα ανασκόπηση συνοψίζεται η σκοπιμότητα, οι ενδείξεις και οι εφαρμογές των υπερθερμιδικών διαλυμάτων στους παιδιατρικούς ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα »

Εκτίμηση της θρέψης σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα

H Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (NIA), ως χρόνιο νόσημα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σω­ματική αύξηση των παιδιών. Σκοπός: Η αποτύπωση της κατάστασης θρέψης σε ασθενείς με ΝΙΑ και η μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με αυτήν. Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκε η κατάσταση θρέψης σε 52 (44 Κ/8Α) ασθενείς με ΝΙΑ, 5-20 ετών (ΜΗ=12,7). Μετρήθηκαν: Βάρος σώματος (ΒΣ), ύμος (ΥΣ), πάχος δερματικής πτυχής (ΠΔΠ), περίμετρος βραχίονα (ΠΒ), και υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) και η περίμετρος μυών βρα­χίονα (ΠΜΒ). Μετρήθηκαν η ενεργειακή δαπάνη (ΕΔ) με έμμεση θερμιδομετρία, έγινε καταγραφή και ανάλυση διατροφικής πρόσληψης 24ώρου (Food Processor, ESHA), υπολογίστηκε η ενεργειακή κάλυψη (ΕΚ) ως % της ΕΔ και οι ενεργειακές ανάγκες/kgr ΒΣ (ΕΑ). Τέλος, υπολογίστηκε ο δείκτης ενεργότητας της νόσου (ΔΕΝ). Αποτελέ­σματα: Σε Εθ <5ης βρέθηκαν 7/52 ασθενείς (13,4%) ως προς το ΒΣ και το ΥΣ, 1/52 (1,9%) ως προς το ΔΜΣ και 10/52 (19%) ως προς την περίμετρο μυών βραχίονα. Σε Εθ >97ης ως προς το βάρος βρέθηκαν 7/52 (13,4%), ως προς το ΔΜΣ 8/52 (17,4%), ως προς το ΠΔΠ 4/52 (7,8%) και την ΠΒ 7/52(13,4%). Η ΕΔ κυμαίνονταν από 720­2190 Kcal (ΜΟ=1350±300,6), η ΕΚ από 31-288% (ΜΟ=134%). Σε 7/52(13,4%) ασθενείς διαπιστώθηκε ΕΚ <65%. Οι ασθενείς με ΔΕΝ>2 παρουσίαζαν υψηλότερες τιμές ΕΔ και χαμηλότερες ΕΚ χωρίς να είναι στατιστικά σημα­ντικές οι διαφορές. Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε ΕΔ και ΕΚ μεταξύ των διαφόρων τύ­πων έναρξης της νόσου ούτε μεταξύ των ασθενών σε αγωγή με κορτιζόνη και χωρίς. Οι ασθενείς που βρισκόταν σε αγωγή με αντι- TNF-α παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές ΕΚ, πάντα εντός φυσιολογικών ορίων. Συ­μπεράσματα. Το σημαντικό πρόβλημα θρέψης των ασθενών με ΝΙΑ στην Ελλάδα είναι η παχυσαρκία που αφορά κυρίως παιδιά και λιγότερο η υποθρεμία που αφορά εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Η θεραπεία με στεροειδή και η χορήγηση του αντι-TNF- α δεν σχετίζεται με την παχυσαρκία. Ο ΔΜΣ και ΠΜΒ αποδείχτη­καν αξιόπιστοι δείκτες για την ανίχνευση παχυσαρκίας και υπολειπόμενης θρέψης αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα »

Όρεξη και κορεσμός ως ρυθμιστές της ενεργειακής ομοιόστασης: Ο ρόλος των μακροθρεπτικών συστατικών της τροφής

Το σύνολο των λειτουργιών του οργανισμού που εξισορροπούν την ενεργειακή πρόσληψη με τις ενεργειακές δαπάνες (ενεργειακό ισοζύγιο) αποτελεί την μεταβολική ομοιόσταση. Ουσιαστικά η ενεργειακή ομοιόσταση διατηρείται μέσω της ρύθμισης της πρόσλημης τροφής υπό την επίδραση των αισθημάτων της πείνας και του κορεσμού. Η μελέτη των υποκειμενικών αυτών αισθημάτων, που καθορίζουν την σιτιστική συμπεριφορά και την πρόσληψη της τροφής —που βρίσκεται στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας της παχυσαρκίας— παρουσιάζει δυσκολίες και γι’ αυτό μέλετώνται με την βοήθεια έμμεσων προσδιορισμών όπως η καταγραφή της διατροφικής πρόσλημης/διαιτητικών συνηθειών, βαθμολόγηση των υποκειμενικών αισθημάτων και βιολογικοί δείκτες. Η μελέτη της σιτιστικής συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία συναντά σημαντικά εμπόδια, τόσο σε επίπεδο τεχνικής, όσο και σε επίπεδο ερμηνείας. Τα μακρο¬θρεπτικά συστατικά καλύπτουν το σύνολο της ενεργειακής πρόσλημης και καθένα απ’ αυτά επηρεάζει τη σι- τιστική συμπεριφορά με διαφορετικό τρόπο που καθορίζεται όχι μόνον από το ενεργειακό περιεχόμενο αλ¬λά και από την ιδιαίτερη δομή τους. Η πρωτεΐνη αυξάνει τον κορεσμό μέσω επίδρασης στη θερμογένεση, οδηγεί σε μείωση της αυθόρμητης ενεργειακής πρόσλημης, απώλεια βάρους και βελτίωση της σύστασης σώ¬ματος. Η πρόσλημη υδατανθράκων ακολουθείται από μείωση της πρόσλημης τροφής που σχετίζεται σε πρώ¬τη φάση με «σήματα» από το γαστρεντερικό σωλήνα, όπως η διάταση του στομάχου και η μεσολάβηση των εντερικών πεπτιδίων. Το λίπος προσδίδει ευχάριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με συνέπεια ν’ αυξάνει την αποδεκτότητα της τροφής, προκαλεί δε μικρότερο κορεσμό. Η αίσθηση του κορεσμού επηρεάζεται από την περιεκτικότητα του διαιτολογίου σε λίπος και από την περιεκτικότητα του λίπους σε συγκεκριμένα λι¬παρά οξέα με χαρακτηριστικό παράδειγμα το λινελαϊκό οξύ που προκαλεί ισχυρότερη αίσθηση κορεσμού από ότι άλλα λιπαρά οξέα. Οι επιδράσεις των μακροθρεπτικών συστατικών στην όρεξη και τον κορεσμό εί¬ναι δυνατόν ν’ αποτελούν στοιχεία πάνω στα οποία, τις επόμενες δεκαετίες, θα βασιστούν οι στρατηγικές για τον έλεγχο της παχυσαρκίας.

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιότητα διατροφής και ζωής παιδιών με τροφική αλλεργία

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας διατροφής και ζωής σε παιδιατρικούς ασθενείς με τροφική αλλεργία. Ασθενείς-Μέθοδοι: Αξιολογήθηκαν 25 ασθενείς(10 αγόρια, 15 κορίτσια), ηλικίας 3-4ετών (ΔΤ=6.84 έτη). Μετρήθηκαν το σωματικό βάρος και ύψος, και υπολογίστηκαν τα z scores βάρους (BAz) ύψους (YAz) και Δείκτη Μάζας Σώματος για την ηλικία (ΔΜΣz) με το λο¬γισμικό WHO Anthro v. 3.0.1. Για την αξιολόγηση της ποι¬ότητας ζωής και διατροφής, εφαρμόστηκαν το ερωτημα¬τολόγιο Food Allergy-Specific Questionnaire for Quality of Life- the Parent's Form (FAQLQ-PF) και ο δείκτης ποιότητας διατροφής Diet Quality Index-International (DQI-I) αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση θρέψης εντόπισε υποθρεψία σε ποσοστό 12% των παιδιών, ενώ το 16% ήταν υπέρβαρα. Η δίαιτα των παιδιατρικών ασθενών ήταν ορι¬ακά αποδεκτή σύμφωνα με τον δείκτη DQI-146.71±8.39), ενώ η κάλυψη των διατροφικών αναγκών ήταν ανεπαρκής (64.30±24.9) των υπολογισμένων ενεργειακών αναγκών) Στατιστικά σημαντική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ των τιμών του δείκτη DQI-I σκαι του ΔΜΣΣ (r=0.428, p=0.033). Από την εκτίμηση της ποιότητας ζωής, προέκυψε ότι οι όλοι οι γονείς των παιδιατρικών ασθενών εκφράζουν άγχος και αίσθημα περιορισμού σε τομείς των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατροφή. Στα παιδιά με φτωχή ποιοτικά διατροφή, όπως και στα υπέρβαρα, το άγχος αυτό καταγράφεται σε μικρότερα ποσοστά. Συμπεράσματα: Η ποιότητα διατροφής και ζωής των παιδιών με τροφική αλλεργία βρέθηκε σημαντικά επη¬ρεασμένη. Απαιτείται αναλυτική διατροφική αξιολόγηση.

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιολόγηση θρέψης σε παιδιατρικούς νοσηλευόμενους ασθενείς με χρόνιο νόσημα: χρήση διεθνών κριτηρίων

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παράλληλη αξιολόγηση θρέψης νοσηλευόμενων παιδιατρικών ασθενών με ανθρωπομετρικά κριτήρια και με χρήση εργαλείου διατροφικής αξιολόγησης διαλογής για αξιολόγηση κινδύνου υποθρεψίας. Ασθενείς-Μέθοδοι: Μελετήθηκε η διατροφική κατάσταση 50 παιδιατρικών χρόνια πασχόντων νοσηλευόμενων ασθενών (33 κορίτσια, 17 αγόρια), ηλικίας 2-18.5 ετών (μ.ο. = 8.38 έτη). Μετρήθηκαν το σωματικό βάρος και το ύψος, ενώ προσδιορίστηκαν το ιδανικό βάρος (ΙΒ) και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ). Υπολογίστηκαν τα z-scores βάρους (WAz) και ύψους για την ηλικία (HAz) με το λογισμικό WHO Anthro v 3.0.1. Εφαρμόστηκαν επίσης τα κριτήρια Gomez, Waterlow, και Cole καθώς και το εργαλείο διατροφικής αξιολόγησης διαλογής Pediatric Subjective Global Nutritional Assessment (PSGNA). Συμπληρωματικά καταγράφηκαν τα επίπεδα λευκωματίνης και ολικών λεμφοκυττάρων. Αποτελέσματα: Τα κριτήρια του WHO κατηγοριοποίησαν το 96% των παιδιών ως καλά τρεφόμενα, ενώ το κριτήριο Cole έδειξε ότι το 6% ήταν μέτρια υποσιτισμένα. Τα περισσότερα παιδιά με σοβαρή υποθρεψία ανίχνευσε το κριτήριο Waterlow HA (4%). Σύμφωνα με το PSGNA το 68% των παιδιατρικών ασθενών βρισκόταν σε μέτριο κίνδυνο υποθρεψίας ενώ το 6% σε υψηλό. Συμπεράσματα: Το PSGNA αποτελεί μια ευαίσθητη δοκιμασία διατροφικής διαλογής για ανίχνευση κινδύνου υποθρεψίας στα παιδιά ενώ η κατάταξη της υποθρεψίας με βάση z-scores του WHO βρέθηκε να είναι η πληρέστερη. Προτείνεται η εφαρμογή του PSGNA σε συνδυασμό με τα ανθρωπομετρικά πρότυπα του WHO για την εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης αλλά και του κινδύνου υποθρεψίας σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα »

Γαστρεντερολογικές εκδηλώσεις και κατάσταση θρέψης σε παιδιατρικούς ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση

Σκοπός τη μελέτη ήταν η εκτίμηση των γαστρεντερολογικών εκδηλώσεων παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) καί η συσχέτιση με την κατάσταση θρέψη. Ασθενείς-Μέθοδοι: Συμμετείχαν 50 παιδιά (28 αγόρια καί 22 κορίτσια) ηλικίας από 7μηνών έως 13 ετών (6,07±3,10 έτη). Μετρήθηκαν το Βάρος και το ύψος και υπολογίστηκε ο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Έγινε κατάταξη με βάση τις πρότυπες καμπύλες ανάπτυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) καί υπολογίστηκαν τα z-scores με το λογισμικό WHO Anthro v 3.0.1. Η καταγραφή των γαστρεντερολογικών προβλημάτων των παιδιών του δείγματος έγινε με χρήση ερωτηματολογίου καί μέσω κλινικής παρατήρηση. Αποτελέσματα: Οί κοινότερες γαστρεντερολογικές εκδηλώσεις μεταξύ των παιδιών με ΕΠ ήταν η δυσκολία μάσηση (44%) και η δυσκοιλιότητα (46%), ενώ σημαντική ήταν η συχνότητα τηε δυσκαταποσίαε και των επείσοδίων βήχα ή πνιγμού. Το σύνολο των γαστρεντερολογικών εκδηλώσεων εμφανίζονται συχνότερα στα υποθρεπτικά παιδιά (p=0,003). Η σοβαρότητα της νευρολογικής βλάβη συνεπάγεται μείωση στις ανθρωπομετρικές παραμέτρους και μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνιση γαστρεντερολογικών προβλημάτων (p<0,005). Συμπεράσματα: Οί γαστρεντερολογικές εκδηλώσεις είναι συχνές στα παιδιά με ΕΠ, και η ύπαρξη υποθρεψίαε συνιστά μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου ανάπτυξη αυτών των εκδηλώσεων. Η λεπτομερήε εκτίμηση τηε κατάσταση θρέψη σε συνδυασμό με την διεξοδική μελέτη αυτών των εκδηλώσεων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πλήρους διατροφικής αξιολόγηση και τη διαιτολογικής πρακτικής στα παιδιά με ΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα »

Θηλασμός και παιδική παχυσαρκία

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε τις συστάσεις της ESPGHAN για τον μητρικό θηλασμό, όπου παρατίθενται τεκμηριωμένα οι ευεργετώ επιδράσεις του σε όλα τα επίπεδα. Ανάμεσα στ' άλλα, στο κείμενο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά σχετικά με την προστασία που φαίνεται να παρέχει ο μητρικό5 θnλασμόs από την παιδική πα¬χυσαρκία. Εστιάζει κυριω στα επιδημιολογικά δεδο¬μένα που αφορούν τη συσχέτιση θηλασμού - παιδι- κήs πaxυσapκίas. Το θέμα ms εpμnvείas των επιδη- μιολογικών δεδομένων έχει γίνει αντικείμενο αμφισβητήσεων, και για τον λόγο αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο ν' ανασκοπήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με το σύνολο των προτεινόμενων προστατευτικών μη¬χανισμών μέσω των οποίων ασκεί την επίδρασή του ο θnλaσμόs.

Διαβάστε περισσότερα »

Αλλεργία στο γάλα: Τι πιστεύουμε σήμερα

Ωs αλλεργία στο γάλα (ΑΓΑ) αναφέρεται η ανοσιακή αντίδραση που στρέφεται έναντι των πρωτεϊνών του γάλατος οι οποίες εισέρχονται στην κυκλοφορία και συμπεριφέρονται ωs αναγνωρίσιμα μόρια για το ανοσιακό σύστημα. Αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ιδιαίτερα στη βρεφική ηλικία και η συχνότητά του φαίνεται να αυξάνεται. Η διάγνωση της ΑΓΑ παραμένει κλινική και βασίζεται στη δοκιμασία πρόκληση. Ακολουθεί η εξακρίβωση-τεκμηρίωση ανοσιακού τύπου αντίδραση και η απομόνωση του αλλεργιογόνου. Εργαστηριακός έλεγχος και εξειδικευμέvεs εξετάσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες απαραίτητες σε πολλές περιπτώσεις για τη συνοδική αξιολόγηση των ασθενών. Η αντιμετώπιση των ασθενών βασίζεται στην αποφυγή του υπεύθυνου αλλεργιογόνου και την κάλυψη των αναγκών με μητρικό θηλασμό ή με τη χρήση σκευασμάτων γάλακτος που περιέχουν πρωτεΐνη εκτενώς υδρολυμένη. Στον θηλασμό στηρίζεται και η πρόταση πρόληψη τη ΑΓΑ. Σε περίπτωση που το βρέφος ανήκει σε κατηγορία υψηλού κινδύνου και είναι αδύνατο να θηλάσει, προτείνονται σκευάσματα με περιορισμένη υδρόλυση πρωτεϊνών ορού γάλακτος. Σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν συνιστάται κανένας περιορισμός στη διατροφή τις θηλάζουσας μητέρας.

Διαβάστε περισσότερα »

Χημική οισοφαγίτιδα στην παιδική ηλικία:Συντηρητική αντιμετώπιση σε παιδιατρικό τμήμα

Σκoπός της παρoύσης μελέτης είναι η παρoυσίαση της δυνατότητας και των πρoϋπoθέσεων συντηρητικής αντιμετώπισης ασθενών με λήψη διαβρωτικής oυσίας σε παιδιατρική κλινική. Κατά τo διάστημα 1992-2000 επί συνόλoυ 255 τυχαίων δηλητηριάσεων αντιμετωπίσθηκαν 24 λήψεις διαβρωτικής oυσίας (άλκαλι 13, oξύ 8, ιώδιo1, αμμωνία 1, ακετόνη 1). Τα 22 περιστατικά αφoρoύν νήπια και τα 2 βρέφη. Oι 14/24 εμφάνισαν συμπτωματολογία που συνιστούσε κριτήριο για περαιτέρω αντιμετώπιση. Oι βλάβες διαπιστώθηκαν με ενδoσκόπηση κατά τo 1o 24ωρo από τη λήψη της oυσίας, ταξινoμήθηκαν κατά Holinger και επαναξιoλoγήθηκαν ενδoσκoπικά 21 ημέρες αργότερα. Για τους ασθενείς με βλάβη 2ου και 3ου βαθμού η αντιμετώπιση έγινε βάσει πρωτοκόλλου που περιλαμβάνει υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, H2-αναστολέα, αντιβίωση και θρεπτική υποστήριξη. Όλοι οι συμπτωματικοί ασθενείς παρέμειναν υπό παρακολούθηση τουλάχιστον για 4 μήνες. Ένας εξ αυτών διακομίσθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, διότι κατά την ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε ενεργός αιμορραγία 24 ώρες μετά την λήψη αλκάλεως. Για τους 10 ασθενείς με βλάβη 2ου και 3ου βαθμού η διάρκεια νοσηλείας κυμάνθηκε από 21-30 ημέρες κατά την οποία απαιτήθηκε θρεπτική υποστήριξη. H τελική έκβαση υπήρξε άριστη χωρίς απώτερες επιπλοκές, εκτός μιας ασθενούς που παρουσιάζει μόνιμη στένωση του κατώτερου οισοφαγικού στομίου και αντιμετωπίζεται με διαστολές. H συντηρητική αντιμετώπιση παιδιατρικών ασθενών με χημική οισοφαγίτιδα σε παιδιατρικό τμήμα είναι εφικτή, ασφαλής και αποτελεσματική υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται σχολαστική αξιολόγηση των ασθενών με ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σωλήνα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top