Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών: Αναδρομική μελέτη στα αρχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του νομού Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: El σεξουαλική κακοποίηση των παι¬διών αποτελεί ένα φαινόμενο, το οποίο κάνει την εμφάνι¬σή του σε όλεs IS κοινωνία και IS ιστορικέέ περιόδου, με τραγικέέ συνέπεε για το παιδί. Σκοπόs: Μελετώνται και αναλύονται τα δεδομένα που προκύπτουν από την επε¬ξεργασία των αρχείων ms Ιατροδικαστή Yπnpεσίαs του νομού Θεσσαλονίκη κατά την τετραετία 2005-2008. Υλι- κό-μέθοδοs: Εντοπίσθηκαν 56 πεplπτώσεls σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών από ns οποίε οι 47 πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου ms έpευvas. Συμπεριλήφθηκαν περι- πτώσεls οι οποίεs σχετίζονταν με συμμετοχή ή έκθεση παι¬διών και εφήβων σε πpάξεls σεξουαλικού περιεχομένου, με στόχο τη σεξουαλική διέγερση του δράστη. Αποτελέ¬σματα: Στην παρούσα έρευνα, τα αγόρια μικρότερη ηλι- κίαέ αποτελούσαν θύματα κακοποίηση συχνότερα από τα κορίτσια (p<0,001). Στα παιδιά μεγαλύτερη ηλιms, η σε¬ξουαλική κακοποίηση ολοκληρώνονταν πιο συχνά (ρ <0,001) και του ασκούνταν συχνότερα σωματική βία από του δpάστεs (ρ<0,001). Κατά την ιατροδικαστική εξέτα¬ση, ήταν πιο πιθανό να ανιχνευτούν ευρήματα σεξουαλι- κήs κaκοποίnσns στα κορίτσια από ότι στα αγόρια (ρ= 0,04), ομοίωέ και στα μεγαλύτερα από ότι στα μικρότερα παιδιά (ρ<0,001).

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top