Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Μικρόβια που απομονώθηκαν από παιδιατρικούς ασθενείς με ουρολοίμωξη κατά το διάστημα 2002-2004: ευαισθησία στα αντιμικροβιακά

Σκοπός: Καταγραφή του είδους και της ευαισθησίας στα συνήθη αντιμικροβιακά φάρμακα των μικροβίων που απομονώθηκαν από παιδιά που νοσηλεύθηκαν με ουρολοίμωξη κατά το χρονικό διάστημα 2002 - 2004, καθώς και σύγκριση με τα ευρήματα προηγουμένων ετών. Υλικό-μέθοδοι: Ανασκοπήθηκαν θετικές καλλιέργειες ούρων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου, που προέρχονταν από παιδιά που νοσηλεύθηκαν στις δύο παιδιατρικές κλινικές του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος της ευαισθησίας τους έγινε με τον αυτοματοποιημένο αναλυτή Vitek 2 (bioMerieux, Γαλλία). Αποτελέσματα: Συνολικά απομονώθηκαν 443 ουροπαθογόνα με συχνότερο το Escherichia coli (68%), ακολουθούμενο από την Pseudomonas aeruginosa (9%), Proteus mirabilis (8%) και Klebsiella pneumoniae (5%). Η ευαισθησία του E. coli στην αμπικιλλίνη ήταν 53%, στο συνδυασμό αμοξυκιλλίνης-κλαβουλανικού οξέος 84% και στην κοτριμοξαζόλη 76%, ενώ στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς, αμινογλυκοσίδες, φθοριοκινολόνες και καρβαπενέμες ήταν πάνω από 90%. Η ευαισθησία των στελεχών P. aeruginosa ήταν: πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη 85%, κεφταζιδίμη 82%, ιμιπενέμη 90%, τομπραμυκίνη 90% και σιπροφλοξασίνη 93%. Τα ποσοστά ευαισθησίας του P. mirabilis και της K. pneumoniae ήταν: αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό 97% και 67%, κεφταζιδίμη 100% και 52%, αμικασίνη 97% και 67%, αντίστοιχα Συμπέρασμα: Το E. coli παραμένει το συχνότερο ουροπαθογόνο και η ευαισθησία του στα κοινά αντιμικροβιακά πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόμη κατά την εμπειρική επιλογή της θεραπείας ουρολοίμωξης.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top