Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Στόχος της Πρώιμης Παρέμβασης στα παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών με την συνεργασία των οικογενειών. Η θετική επίδραση της Πρώιμης Παρέμβασης στην συναισθηματική, κοινωνική, κινητική εξέλιξη του παιδιού αλλά και στην αλληλεπίδραση της οικογένειας με το παιδί έχει τεκμηριωθεί από διάφορες έρευνες. Οι υπηρεσίες της Πρώιμης Παρέμβασης επικεντρώνονται είτε στο παιδί είτε στην οικογένεια και πραγματοποιούνται σε κέντρα, σχολεία ή στο σπίτι του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται ιδιωτικός φορέας Πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του σε παιδιά και στις οικογένειές τους στο σπίτι, με βασικούς τομείς υποστήριξης την οπτική και σωματική αντίληψη, τον προσανατολισμό και την κινητικότητα, τις καθημερινές δεξιότητες και την συμβουλευτική γονέων.

Διαβάστε περισσότερα »

Φυσική δραστηριότητα παιδιών με κώφωση, βαρηκοΐα και φυσιολογική ακοή

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση και η σύγκριση των επιπέδων φυσικής δpαστηpιότηταs παιδιών με κώφωση, Βαρηκοΐα και φυσιολογική ακοή. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι διαφοpέs που παρουσίασαν οι τpειs ομάδεs στη φυσική δραστηριότητα α) κατά τη διάρκεια του μαθήματοs τη Φυσικής Αγωγήs, β) εvτόs και εκτός σχολείου, γ) στη συνολική φυσική δραστηριότητα. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά είκοσι οκτώ παιδιά (Ν=28), 8 με κώφωση, 8 με βαρηκοΐα και 12 με φυσιολογική ακοή (μέσοs όpοs ηλικία 10 έτη). Η εκτίμηση τηs φυσικήs δραστηpιότηταs έγινε με το επιταχυνσιόμετρο CSA (Computer Science and Application) για δύο συvεχόμεvεs ημέpεs. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι πεpιγpαφικήs στατιστικήs και το μη παραμετρικό Kruskal-Wallis test για την εξέταση των διαφορών στη φυσική δραστηριότητα μεταξύ των ομάδων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι δεν υπήρξαν στατιστικά σημα- vτικέs διαφοpέs στη φυσική δραστηριότητα μεταξύ των τριών ομάδων (p>. 05). Παρόλα αυτά, στο μάθημα τη Φυσικής Αγωγήs, τα παιδιά με Βαρηκοΐα παρουσίασαν υψηλότεpεs τιμέs φυσ< δpαστηpιότηταs σε counts, αλλά και υψηλά επίπεδα ένταση κατά τη διάρκεια τη φυσικής δραστηpιότηταs για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τα παιδιά με κώφωση και με φυσιολογική ακοή. Τα παιδιά με φυσιολογική ακοή έδειξαν να είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια τη παpαμοvήs του στο σχολείο αλλά και εκws σχολείου, σε σύγκριση με εκείνα με Βαρηκοΐα και με κώφωση. Eνός σχολείου, στις καθημεpιvέs δραστηριότητεs, τα παιδιά με βαρηκοΐα υπολείπονταν σε απόδοση συγκρινόμενα με τις δύο άλλεs ομάδεs των εξεταζομένων. Στο σύνολο τη φυσικής δραστηριότηταs, τα παιδιά με φυσιολογική ακοή φάνηκαν να υπερέχουν εκείνων με κώφωση και βαρηκοΐα. Από την παρούσα μελέτη συμπεραίνεται ότι παιδιά με προβλήματα ακοής παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα φυσικής δραστηριότητας με συνομηλίκους τους με φυσιολογική ακοή.

Διαβάστε περισσότερα »

Επίπεδα φυσικής κατάστασης αθλητών με νοητική υστέρηση και απροπόνητων ατόμων με φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης

Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα επίπεδα αερόβιας ικανότητας και μυϊκής δύναμης νεαρών ενηλίκων καλαθοσφαιριστών με νοητική υστέρηση (ΝΥ) και να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα επίπεδα απροπόνητων ατόμων με φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΦΑΝ), παρόμοιας ηλικίας. Στη μελέτη συμμετείχαν 10 νεαροί ενήλικες καλαθοσφαιριστές με ελαφρά προς μέτρια ΝΥ, ηλικίας 22.9 ± 4.1 ετών και 10 απροπόνητοι ενήλικες με ΦΑΝ, ηλικίας 23.5 ± 2.0 ετών. Ο Δείκτης Νοημοσύνης των καλαθοσφαιριστών με ΝΥ εκτιμήθηκε με το Stanford Binet Intelligence scale. Ο προσδιορισμός της μέγιστης πρόσλημης οξυγόνου (VO2mJ έγινε σε δαπεδοεργόμετρο με τον αναλυτή EOS SPRINT. Η εκτίμηση της μυϊκής δύναμης των πρόσθιων και των οπίσθιων μηριαίων μυών έγινε σε ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο (CYBEXII) στις γωνιακές ταχύτητες 60°, 1800 και 300°.sec-1. Οι καλαθοσφαιριστές με ΝΥ συμμετείχαν σε πρόγραμμα προπόνησης 4.5 ωρών εβδομαδιαία για τουλάχιστον 1 έτος. Από τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>.05) μεταξύ των δύο ομάδων στις υπό εξέταση παραμέτρους της φυσικής κατάστασης. Συ- μπεραίνεται ότι ενήλικες καλαθοσφαιριστές με ΝΥ είναι ικανοί να βελτιώσουν τις φυσικές τους ικανότητες συμμετέχοντας σε μακροπρόθεσμη, συστηματική και καλά δομημένη φυσική δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα »

Φυσική Αγωγή σε παιδιά με σοβαρή απώλεια ακοής

Η σοβαρή έκπτωση της ακοής αποτελεί χρόνιο πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις στην αντίληψη, κατανόηση και έκφραση του προφορικού λόγου, στην ατομική και κοινωνική συμπεριφορά καθώς και στην κινητική ανάπτυξη. Τα κυριότερα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν τα παιδιά με κώφωση, σχετίζονται με δυσκολία στην επικοινωνία λόγω μειωμένης ακουστικής και λεκτικής ικανότητας. Συγχρόνως παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα συμπεριφοράς. Κωφά και βαρήκοα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν σε κοινά προγράμματα φυσικής αγωγής με ακούοντα. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό μπορεί να μετριάσει τα ψυχικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στόχος της φυσικής αγωγής εκτός από την βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων και της φυσικής κατάστασης είναι η πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης μέσα από το ομαδικό παιχνίδι και τις ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες. Ωστόσο απαιτούνται ειδικές στρατηγικές και εξατομικευμένα προγράμματα φυσικής αγωγής για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση δεξιοτήτων που καθυστερούν, καθώς και τη βελτίωση ικανοτήτων που υπολείπονται λόγω της πάθησης όπως είναι η ισορροπία, ο προσανατολισμός στο χώρο, η ικανότητα αντίληψης του ρυθμού και η κιναισθητική ικανότητα.

Διαβάστε περισσότερα »

Στάθμιση των κινητικών κλιμάκων της δοκιμασίας της Griffiths No II, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η στάδμιση των κινητικών κλιμάκων (αβρής και λεπτής) της δοκιμασίας της Griffiths No II, σε παιβιά προσχολικής ηλικίας. Για τη στάδμιση των κινητικών κλιμάκων Α- αβρής και Δ-λεπτής ή Συντονισμού ματιού-χεριού του Griffiths τεστ Νο II, εξετάστηκαν 930 παιδιά (455 αγό¬ρια και 475 κορίτσια) ηλικίας από 37 έως 72 μηνών (3-6 χρόνων). Βρέβηκε η αρχική, μέση και οριακή ηλι¬κία για κάβε δεξιότητα των κλιμάκων Α και Δ και καδορίσδηκαν οι εκατοστιαίες δέσεις ανάλογα με τον αναπτυξιακό δείκτη και τη χρονολογική ηλικία του παιδιού. Έτσι, με μία εύχρηστη μέθοδο μπορεί να κα- θορισθεί η κινητική αναπτυξιακή κατάσταση του παιδιού χωρίς να απαιτείται μεγάλος χρόνος ή ειδικά όρ¬γανα. Από την παρούσα εφαρμογή της δοκιμασίας της Griffiths στα παιδιά της χώρας μας, διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος των αναπτυξιακών δεικτών και των δύο κλιμάκων ήταν υμηλότερος σε σχέση με τους αντί¬στοιχους δείκτες του δείγματος της Griffiths. Μερικοί από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ταχύτερη εξέλιξη της κινητικής ανάπτυξης είναι: η πάροδος του χρόνου, οι περιβαλλοντικές και πολιτισμι¬κές διαφορές μεταξύ των κρατών και ο εμπλουτισμός του διδακτικού προγράμματος με πιο πολύπλοκες και προκλητικές δραστηριότητες, που συνεπάγεται την καλύτερη εκπαίδευση και εξέλιξη του παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top